SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), glave V. točke 1. Akcijskog plana suzbijanja korupcije na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 36/ 18), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije(»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici od 21. veljače 2019. godine, donijela je

ETIČKI KODEKS
nositelja političkih dužnosti u
Primorsko-goranskoj županiji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu : Etički kodeks) utvrđuju se okviri etičkih načela i normi ponašanja nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji u skladu s postojećim zakonodavstvom, propisima i načelima odgovorne javne uprave.

Članak 2.

Ovaj Etički kodeks odnosi se na nositelje političkih dužnosti za vrijeme obavljanja dužnosti na koju su izabrani.

Nositelji političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti) su:

-predsjednik, potpredsjednici i članovi Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština),

-predsjednik, potpredsjednici i članovi radnih tijela Županijske skupštineiz članka 44. stavka 2. Statuta Primorsko-goranske županije.

-Župan i zamjenici Župana Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Etičkom kodeksu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

II. CILJ I SVRHA

Članak 4.

Etički kodeks donosi se u cilju uspostave primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju dužnosti , s naglaskom na nepristranost, objektivnost i odgovornost te sprječavanje bilo kakvog oblika diskriminacije u djelovanju i ponašanju nositelja političkih dužnosti.

Svrha donošenja ovog Etičkog kodeksa je promocija demokratskih vrijednosti, odgovornog i transparentnog obnašanja dužnosti te uspostave dobrih običaja i normi ponašanja nositelja političkih dužnosti, čime se jača kredibilitet i sveukupni ugled Primorsko-goranske županije i njenih institucija.

Etički kodeks predstavlja dobrovoljni konsenzus o poželjnom načinu ponašanja nositelja političkih dužnosti koji ga prihvaćaju dobrovoljno, prema svojoj savjesti i dobroj vjeri.

III. TEMELJNA NAČELA PONAŠANJA I DJELOVANJA

Članak 5.

Nositelji političkih dužnosti u obavljanju svojih dužnosti pridržavat će se sljedećih temeljnih načela:

-aktivne afirmacije javnog interesa u odnosu na osobni,

-zakonitosti i zaštite javnog interesa,

-javnosti rada i transparentnosti u radu,

-odgovornosti u donošenju i provođenju odluka,

-zabrane korištenja svoje dužnosti odnosno ovlaštenja koja iz nje proizlazi u svrhu ostvarivanja osobnog interesa ili privatnih interesa drugih osoba,

-zabrane korištenja autoriteta dužnosti u privatne svrhe,

-jačanju institucija i razvijanju povjerenja građana u institucije županijske vlasti,

-sprječavanja situacija i radnji koje mogu dovesti do sukoba interesa,

-suzdržavanja od javnog iznošenja nedovoljno provjerenih informacija ili tvrdnji koji mogu štetiti drugim fizičkim ili pravnim osobama,

-aktivnog sprječavanja svakog oblika pogodovanja, diskriminacije, uznemiravanja ili mobbinga,

-stvaranja pozitivnog poslovnog okruženja i poticanja učinkovitog i kvalitetnog obavljanja poslova koji su u djelokrugu rada Primorsko-goranske županije,

-poticanja i prihvaćanja edukacije o etičkim pitanjima i demokratskom standardima, kao i učinkovitom djelovanju županijske uprave u cjelini.

Članak 6.

Nositelji političkih dužnosti će u obavljanju svojih dužnosti služiti općem interesu, zalagati se za ljudska prava i slobode, ravnopravnost svih građana te primjerenim ponašanjem pridonositi ugledu dužnosti koju obnašaju.

Članak 7.

Nositelji političkih dužnosti obvezuju se prisustvovati sjednicama i sudjelovati u radu Županijske skupštine i ostalih radnih tijela čiji su članovi. U slučaju spriječenosti, pravovremeno će o tome obavijestiti predsjednika Županijske skupštine odnosno upravno tijelo nadležno za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za radno tijelo.

Članak 8.

Nositelji političkih dužnosti će se u svakom slučaju pridržavati odredaba zakona koji utvrđuje nespojivost dužnosti te će, u slučaju prihvaćanja nespojive dužnosti, bez odgode o tome obavijestiti predsjednika Županijske skupštine kao i sva druga nadležna tijela.

U svim slučajevima nastupanja sukoba interesa ili nespojivosti dužnosti, nositelji političkih dužnosti se obvezuju, bez odgode, prijaviti takav slučaj i poduzeti sve potrebne radnje kako bi sukob interesa ili nespojivost dužnosti prestao.

Uz zakonsku obavezu, nositelji političkih dužnosti imaju i moralnu obavezu da se suzdrže od raspravljanja i odlučivanja u onim stvarima u kojima imaju osobni interes te da o tome obavijeste tijelo koje o tome odlučuje.

IV. OSOBNO PRIHVAĆANJE ETIČKOG
KODEKSA

Članak 9.

Nositelji političkih dužnosti osobno prihvaćaju ovaj Etički kodeks i o tome potpisuju izjavu u tekstu koji je sastavni dio ovog Etičkog kodeksa.

Potpisana izjava pohranjuje se u pismohrani upravnog tijela Primorsko-goranske županije u kojem se obavljaju poslovi za Županijsku skupštinu i Župana.

V. NADZOR I PRAĆENJE ETIČKOG KODEKSA

Članak 10.

Nadzor nad poštivanjem i provođenjem Etičkog kodeksa obavlja Etičko povjerenstvo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Etičko povjerenstvo).

Etičko povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koje imenuje Županijska skupština i to, predsjednika na prijedlog Antikorupcijskog povjerenstva Primorsko-goranske županije, a članove na prijedlog radnog tijela Županijske skupštine nadležnog za izbor i imenovanja.

Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje se iz reda uglednih javnih osoba koje nisu članovi političkih stranaka niti nositelji političkih dužnosti iz članka 2. ovog Etičkog kodeksa.

Postupak imenovanja predsjednika Etičkog povjerenstva započinje javnim pozivom kojeg objavljuje Antikorupcijsko povjerenstvo na području Primorsko-goranske županije. Javni poziv u trajanju od 30 dana objavljuje se u lokalnim dnevnim novinama i na službenim mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

Pravo na podnošenje prijedloga za imenovanje predsjednika Etičkog povjerenstva imaju:

·         članovi Županijske skupštine,

·         klubovi članova Županijske skupštine

·         radna tijela Županijske skupštine,

·         Župan i zamjenici Župana

·         pravne osobe sa sjedištem u Primorsko-goranskoj županiji

Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz reda uglednih javnih osoba koje nisu članovi Županijske skupštine, i to jedan na prijedlog političkih stranaka koje u Županijskoj skupštini predstavljaju predstavničku većinu, a drugi na prijedlog političkih stranaka koje u Županijskoj skupštini predstavljaju predstavničku manjinu.

Ako se ne može odrediti koje političke stranke čine predstavničku većinu, a koje predstavničku manjinu, tada se političkim strankama predstavničke većine smatraju one političke stranke koje su u koaliciji s političkom strankom iz čijih je redova izabran župan, odnosno one političke stranke koje imaju predstavnika u izvršnoj vlasti.

Mandat članova Etičkog povjerenstva traje do isteka mandata Županijske skupštine.

Članak 11.

Stručne i administrativne poslove za Etičko povjerenstvo obavlja upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi za Županijsku skupštinu.

Na rad Etičkog povjerenstva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Članovi Etičkog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu sukladno odluci kojom se uređuju naknade za članove Županijske skupštine i radnih tijela Županijske skupštine.

Članak 12.

Na zahtjev građana Primorsko-goranske županije i pravnih osoba sa sjedištem na području Primorsko-goranske županije,te na vlastitu inicijativu, Etičko povjerenstvo daje preporuke, mišljenja i upozorenja.

Preporuke, mišljenja i upozorenja iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na službenim mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Etičko povjerenstvo podnosi Županijskoj skupštini godišnje izvješće o svom radu, i to najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvješće Etičkog povjerenstva , nakon što ga razmotri Županijska skupština, objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Antikorupcijsko povjerenstvo na području Primorsko- goranske županije će:

-u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ovog Etičkog kodeksa objaviti javni poziv iz članka 10. stavka 4. ovog Etičkog kodeksa

-u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Etičkog kodeksa,putem upravnih tijela Primorsko- goranske županije, prikupiti potpisane izjave iz članka 9. stavka 1. ovog Etičkog kodeksa.

Članak 15.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/19-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-19-11

Rijeka, 21. veljače 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

 

 

Na temelju članka 9. stavka 1. Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj ________________), dajem sljedeću

IZJAVU
o prihvaćanju Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji

kojom ja __________________________________________

(ime i prezime, politička dužnost)

potvrđujem da sam u cijelosti upoznat/a s Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji, da prihvaćam načela i pravila navedena u Etičkom kodeksu, te da sam spreman/a pridržavati se svih prava, vrijednosti i obveza koje iz Etičkog kodeksa proizlaze.

Tijekom obnašanja političke dužnosti odlučan/a sam promicati nultu stopu tolerancije prema mitu i korupciji nositelja političkih dužnosti na području Primorsko-goranske županije.

U ________, ______________ 2019.

_______________________

(vlastoručni potpis)

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2094&mjesto=00001&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr