SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
GRAD RAB

10.

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 41/14, 110/15 i 14/19) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradonačelnik Grada Raba, dana 20. veljače 2019. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Raba

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Raba (u daljnjem tekstu: Savjet) kao stalno savjetodavno tijelo Gradonačelnika Grada Raba.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača smatraju se:

- javna vodoopskrba i javna odvodnja,

- prikupljanje miješanog i biorazgradivog otpada,

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Savjet se osniva s ciljem da:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Raba,

- predlaže Gradonačelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga iz nadležnosti Grada Raba,

- razmatra prijedlog promjene cijena javnih usluga te o tome daje prethodno mišljenje Gradonačelniku,

- prati stanje i daje mišljenje Gradonačelniku o donošenju odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradskog vijeća i o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradonačelnika, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga,

- obavlja i druge poslove u vezi s zaštitom potrošača javnih usluga.

Prethodno mišljenje Savjeta potrošača prilaže se uz akt kojim Gradonačelnik daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Članak 4.

Savjet čine predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana.

Predsjednik Savjeta je zamjenik Gradonačelnika, zamjenik predsjednika Savjeta je pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, a članovi Savjeta su predstavnik Komunalnog društva »Vrelo« d.o.o., predstavnik Komunalnog društva »Dundovo« d.o.o. i predstavnik Društva za zaštitu potrošača Hrvatske »Potrošač«.

Članak 5.

U Savjet se imenuju:

1. Denis Deželjin, zamjenik Gradonačelnika, za predsjednika,

2. Matko Krstačić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, za zamjenika predsjednika

3. Marina Perkić, financijska direktorica Komunalnog društva »Vrelo« d.o.o., za članicu,

4. Sanja Frankić, voditeljica Financijskog odjela Komunalnog društva »Dundovo« d.o.o., za članicu,

5. Krunoslav Nikšić, predstavnik Društva za zaštitu potrošača Hrvatske »Potrošač«, za člana.

Članak 6.

Mandat članu Savjeta traje četiri godine.

Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog) četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

- danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ako u ostavci nije naveden drugi dan prestanka,

- danom razrješenja od strane Gradonačelnika,

- ako prestane biti članom Društva za zaštitu potrošača Hrvatske »Potrošač«,

- smrću.

Umjesto člana Savjeta kojemu je članstvo prestalo, novi se član imenuje u roku od 30 dana.

Članak 7.

Savjet može započeti s radom ukoliko je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti javnim glasovanjem donosi zaključke i preporuke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 8.

Savjet radi na sjednicama.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva imenovani predsjednik Savjeta.

Sjednice saziva predsjednik Savjeta, predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja sjednicom te potpisuje akte koje donosi Savjet.

Na sjednici Savjeta vodi se zapisnik koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice, iznijete prijedloge te donijete akte po točkama dnevnog reda.

Ako je predsjednik Savjeta spriječen zamjenjuje ga, sa svim ovlastima predsjednika, zamjenik predsjednika.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i druge osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik Savjeta prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 7 dana:

-nakon dobivanja prijedloga cijena komunalnih usluga na koje se treba izjasniti Gradonačelnik,

-nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Poziv s materijalima za sjednice dostavlja se u pravilu tri dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a u tom slučaju dnevni red sjednice predložit će se na samoj sjednici.

Članak 9.

Kada Savjet podnosi izvješće ili prijedlog Gradonačelniku, stajalište ili prijedlog Savjeta obrazložit će predsjednik.

Članak 10.

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti već samo putem Gradonačelnika.

Članak 11.

Stručni i administrativni poslovi za Savjet obavljaju se u Upravnom odjelu za komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta potrošača javnih usluga na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 44/13).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/19-01/26.

URBROJ: 2169-01-01-19-1-1.

Rab, 20. veljače 2019.

GRAD RAB

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2094&mjesto=51280&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr