SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
GRAD RAB

9.

Na temelju članaka 36. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18), članka 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 19/13. - pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13 - pročišćeni tekst, 19/ 15, 4/18 i 140/18) Gradonačelnik Grada Raba je dana 14. veljače 2019., donio

Program potpora poljoprivredi na području
Grada Raba za 2019. godinu

I.                   UVOD

Članak 1.

(1) Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Rab u 2019. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.

(2) Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Raba.

Članak 2.

(1) Sredstva utvrđena u članku 1. stavak 2. ovog programa koristiti će se za isplatu potpora vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, pravnim i fizičkim osobama registriranima za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem odnosno prebivalištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Raba (poljoprivredno zemljište, gospodarski objekti, trajni nasadi i slično), a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti utvrđene ovim Programom, te poljoprivrednim udrugama i zadrugama.

(2) Pravo na subvenciju poljoprivredna gospodarstva i drugi korisnici ostvaruju temeljem vlastitog zahtjeva. Podnošenje zahtjeva traje do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Raba za 2019. godinu za navedenu namjenu, a najdulje do 31. prosinca 2019. godine.

Članak 3.

(1) Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru - u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013 te Uredbe br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

(2) Sukladno članku 2. Uredbe1408/2013, »poljoprivredni proizvodi« znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Članak 4.

(1) Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;

(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

(d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

(2) Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama @ do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

II.         PLANIRANA SREDSTVA

Članak 5.

(1) Za provedbu ovog programa planirana su sredstva u visini od 150.000,00 kuna u Proračunu Grada Raba za 2019. godinu,

(2) Grad Rab će u 2019.g. dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:

(2.1) Primarna poljoprivredna proizvodnja

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

(2.2) Prerada i stavljanje na tržište

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

III.      POTPORE I AKTIVNOSTI - KRITERIJI

Mjera 1. Sufinanciranje nabave sadnog materijala

Članak 6.

(1) Radi postizanja novih trajnih nasada te obnove postojećih, odobriti će se potpora za nabavu deklariranog sadnog materijala.

(2) Visina potpore po sadnici iznosi:

- za cjepove vinove loze do 1/2 nabavne cijene sadnice, a maksimalno 10,00 kuna po sadnici. Minimalna poticajna količina iznosi 200 komada sadnica,

- za sadnice masline do 1/2 nabavne cijene sadnice, a maksimalno 30,00 kuna po sadnici. Minimalna poticajna količina iznosi 20 komada sadnica,

- za sadnice voćki do 1/2 nabavne cijene sadnice, a maksimalno 25,00 kuna po pojedinoj voćnoj sadnici. Minimalna poticana količina iznosi 20 komada po pojedinoj voćnoj sadnici.

(3) Uz zahtjev za dodjelu potpora potrebno je dostaviti račun o kupnji sadnica iz kojeg je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač.

(4) Sufinanciranje nabave sadnog materijala po korisniku može iznositi najviše 5.000,00 kuna godišnje.

(5) Ukupni iznos za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2019.g. je 13.000,00 kn.

Mjera 2. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja za rad na poljoprivrednom gospodarstvu

Članak 7.

(1) Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu za koji se dobiva certifikat temeljem programa kojeg je utvrdilo nadležno ministarstvo ili su zakonski obvezni.

(2) Potpora će se po vrsti tečaja odnosno stručnog osposobljavanja u tekućoj godini odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Ukoliko tečaj pohađa radnik zaposlen kod pravne ili fizičke osobe koja je upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, potrebno je priložiti dokaz o zaposlenju kod gospodarskog subjekta.

(3) Potpora se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše 5.000,00 kuna godišnje, pa ukoliko su nositelji ili članovi OPG-a u tijeku godine iskoristili manji iznos, imaju pravo za drugu vrstu tečaja odnosno stručnog osposobljavanja iskoristiti razliku potpore do najvišeg godišnjeg iznosa od 5.000,00 kuna po OPG-u. Potpora se uplaćuje na račun polaznika tečaja, a iznimno na žiro račun nositelja tečaja na ime i u korist polaznika tečaja.

(4) Ukupni iznos za potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu u 2019.g. je 15.000,00 kn.

Mjera 3. Sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika te farmi za uzgoj stoke

Članak 8.

(1) Sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika te farme za uzgoj stoke odobriti će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitaka kvalitete voća i povrća, bolesti i uginuća životinja. Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja.

(2) Sufinanciranje se osigurava u visini od 25% iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu. Najviši iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi do 1.000,00 kuna godišnje.

(3) Ukupni iznos za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika te farme za uzgoj stoke u 2019.g. je 2.000,00 kn.

Mjera 4. Sufinanciranje nabave i postavljanja sustava za navodnjavanje

Članak 9.

(1) Subvencionira se nabava spremnika za vodu, nabava pumpi, filtra, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje u iznosu do 50% po priloženom računu odnosno najviše do iznosa od 15.000,00 kuna po korisniku.

(2) Ukupni iznos za potpore za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje u 2019.g. je 30.000,00 kn.

Mjera 5. Sufinanciranje nabave novih košnica i pčelarske
opreme

Članak 10.

(1) Potpora za nabavu novih košnica i pčelarske opreme odobriti će korisniku u visini do 50% iznosa računa za kupljene nove košnice i novu pčelarsku opremu u tekućoj godini po priloženim računima, odnosno najviše do iznosa 1.000,00 kuna po korisniku.

(2) Ne potiče se nabava potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora.

(3) Ukupni iznos za potpore za nabavu novih košnica i pčelarske opreme u 2019.g. je 3.000,00 kn.

Mjera 6. Sufinanciranje izrade dokumentacije gospodarskih objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednog proizvoda

Članak 11.

(1) Za izradu dokumentacije gospodarskih objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda odobriti će se u iznosu do 20 % dokumentiranih troškova, najviše u iznos do 2.000,00 kuna po korisniku.

(2) Ukupni iznos za potpore za izradu dokumentacije gospodarskih objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednog proizvoda u 2019.g. je 6.000,00 kn.

Mjera 7. Sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih udruga i zadruga

Članak 12.

(1) Odobrit će se sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih udruga i zadruga koje se odnose na organizaciju izložbi i sajmova, stručnih predavanja, odlaska na poljoprivredne sajmove i slično. Ova sredstva se ostvaruju temeljem podnijetog zahtjeva korisnika. Uz zahtjev se obavezno prilaže godišnji program rada udruge ili zadruge

(2) Ukupni iznos za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih udruga i zadruga u 2019.g. je 10.000,00 kn.

Mjera 8. Sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje

Članak 13.

(1) Odobriti će se sufinanciranje organizatoru manifestacije za pokriće dijela troškova manifestacije koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja (npr. izložba Rapske ovce, Dani maslina i slično).

(2) Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva organizatora manifestacije. Odluku o sufinanciranju odnosno pokroviteljstvu manifestacije i visini potpore donosi Gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam.

(3) Ukupni iznos za potpore za sufinanciranje dijela troškova manifestacije koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja u 2019.g. je 10.000,00 kn.

Mjera 9. Potpore za ostale mjere ruralnog razvoja

Članak 14.

(1) Potpore će se isplaćivati po zahtjevu korisnika za aktivnosti koje pridonose razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora (kao npr. nastup na specijaliziranoj manifestaciji namijenjenoj predstavljanju i ocjenjivanju poljoprivrednih proizvoda i proizvođača i slično), a nisu obuhvaćene nekom od potpora iz ovog programa.

(2) Potpora se može dodijeliti korisniku za nastup na specijaliziranoj manifestaciji isključivo za:

- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,

- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.

(3) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 2.000,00 kuna po korisniku. Pojedinom korisniku može se odobriti najviše dvije potpore za ove namjene u kalendarskoj godini.

(4) Ukupni iznos za ostale mjere ruralnog razvoja u 2019.g. je 6.000,00 kn.

Mjera 10. Sufinanciranje prerade maslina

Članak 15.

(1) Odobrit će se sufinanciranje dijela troškova prerade maslina korisnicima koji putem analize kvalitete maslinovog ulja dokažu da je ulje ekstra djevičanske kvalitete.

(2) Sufinancirati će se iznos od 20 lipa po kilogramu masline. Ukupni iznos za sufinanciranje prerade maslina u 2019.g. je 5.000,00 kn.

Mjera 11.Sufinanciranje nabave poljoprivredne opreme odnosno ulaganja u modernizaciju postojećih pogona, uvođenje novih tehnologija i ulaganja u prerađivačke kapacitete.

Članak 16.

(1) Odobrit će se sufinanciranje dijela troškova nabave poljoprivredne opreme ili pojedinih dijelova opreme namijenjenih preradi odnosno ulaganja u modernizaciju postojećih pogona, uvođenje novih tehnologija i ulaganja u prerađivačke kapacitete i slično.

(2) Sufinancirati će se iznos do 50% od ukupne vrijednosti odnosno do 30.000,00 kn po korisniku. Ukupni iznos za sufinanciranje u 2019.g. je 50.000,00 kn.

IV.      POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 17.

(1) Nepovratne novčane potpore - gradske subvencije koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim Programom.

(2) Zahtjevi za potpore dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se redom zaprimanja i do iskorištenja sredstava prema namjenama i visini iz članka 2. ovog Programa, a najdulje do kraja 2019. godine.

(3) Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Programa odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini. Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi 30.000,00 kn.

(4) Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013 i Uredbe 1408/ 2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.

Članak 18.

(1) Nepovratne potpore dodjeljuju se na temelju javnog poziva koji raspisuje Gradonačelnik, a objavljuju se na web stranici Grada Raba i na oglasnoj ploči.

(2) Javni poziv sadrži:

1. naziv tijela koje objavljuje javni poziv,

2. predmet javnog poziva,

3. opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore,

4. popis potrebne dokumentacije,

5. naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi,

6. vrijeme trajanja javnog poziva,

7. podatke o informacijama.

Članak 19.

(1) Nakon stupanja na snagu ovog Programa, Gradonačelnik objavljuje javni poziv sa uvjetima davanja potpora. Ugovori o dodjeli potpora mogu se zaključivati do iskorištenja sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Raba.

(2) Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam nakon provjere dostavljene dokumentacije, daje prijedlog Gradonačelniku koji donosi zaključak o dodjeli nepovratne potpore u kojem se navodi iznos i namjena potpore.

(3) Dostavljanjem dokumentacije na javni poziv i donošenjem zaključka o dodjeli nepovratne potpore, korisnik sredstva daje odobrenje Gradu Rabu da osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj Internet stranici Grada Raba te u drugim izvještajima.

(4) Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 1. siječnja 2019. godine. Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak kod odobrenja potpore za obveznike koji nisu u sustavu PDV-a na dan donošenja Zaključka o dodjeli nepovratne potpore.

(5) Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da on ili članovi kućanstva s prebivalištem na istoj adresi imaju dugovanja prema Gradu Rabu.

(6) U slučaju većeg interesa poduzetnika za dodjelu potpora u okviru određenih mjera, Gradonačelnik će omogućiti dodjelu potpora u većem ukupnom iznosu po pojedinoj mjeri, uz istovremeno smanjenje drugih mjera za koje postoji manji interes, a sve u skladu sa ukupnim planiranim proračunskim sredstvima za poticanje poljoprivrede u tekućoj godini.

            V.        KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 20.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko je korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Raba.

Članak 21.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave, a objaviti će se u službenim »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 023-01/19-01/23.

URBROJ: 2169-01-01-19-3-1.

Rab, 14. veljače 2019.

GRADONAČELNIK:
Nikola Grgurić, dipl.oec.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2094&mjesto=51280&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr