SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
OPĆINA BAŠKA

5.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15, 27/17), Općinski načelnik Općine Baška, 18. veljače 2019. godine, donio je sljedeći

PRAVILNIK
za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova
koji sadrže azbest na području Općine Baška
- »Moja Baška bez azbesta«

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojemu će Općina Baška (u daljnjem tekstu: Općina) nepovratnim novčanim sredstvima sufinancirati provedbu Programa uklanjanja i zamjene po zdravlje štetnih krovnih pokrova, koji sadrže azbest, s objekata na području Općine.

Članak 2.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava može ostvariti fizička osoba za postojeći objekt, koji se nalazi na području Općine, a koji je u njenom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji.

Pod članovima uže obitelji, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijevaju se bračni drug, roditelji i djeca.

Članak 3.

Općina u Proračunu osigurava sredstva namijenjena za sufinanciranje programa iz članka 1. Sufinanciranje iz prethodnog stavka ne odnosi se na pokrove, čija je zamjena u tijeku ili je već izvršena.

Članak 4.

Troškove uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata, koji se nalaze na području Općine, nastale nakon odobrenja/prihvaćanja prijave, sufinancirat će se nepovratnim novčanim sredstvima Općine u visini od 100,00 kn/m2 površine krovnog pokrova, koji se uklanja, a najviše do 10.000,00 kuna, po korisniku.

Pri ostvarivanju prava na sufinanciranje iz prethodnog stavka, među ostalim, mora se:

.osigurati i dokazati da je postupak uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog materijala izvršen na odgovarajući i prihvatljiv način, sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrže azbest (NN 69/16), te Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08), a što se dokazuje potvrdom ovlaštene pravne osobe koja ima dozvolu za sakupljanje takve vrste otpada, te sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Ovlašteni sakupljač),

.dokazati nabavu novog krovnog pokrova i izvedene radove zamjene krovnog pokrova, te predočiti račun.

Članak 5.

Pravo na sufinanciranje uklanjanja i zamjene krovnog pokrova koji sadrži azbest ostvaruje se putem javnog natječaja.

Na natječaj ista osoba može podnijeti samo jednu prijavu.

Za krov objekta, koji je u suvlasništvu, prijavu može podnijeti samo jedan od suvlasnika.

Podnositelj prijave na natječaj mora:

.dokazati vlasništvo objekta na komu se planira uklanjanje i zamjena krovnog pokrova koji sadrži azbest (njegovo ili članova njegove uže obitelji),

.savjesno i cjelovito, točnim podacima, popuniti Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje Programa,

.imati podmirene sve obveze prema Općini, po bilo kojoj osnovi, a provjera će se izvršiti uvidom u službenu evidenciju Općine.

Članak 6.

Prijava na natječaj obvezno sadrži:

1.popunjeni obrazac prijave, potpisan od vlasnika objekta/podnositelja prijave (Prilog 1);

2.popunjenu i potpisanu Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava i prihvaćanju općih uvjeta natječaja (Prilog 2);

3.obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja prijave,

4.ako postoji više suvlasnika na objektu, suglasnost svih suvlasnika na objektu (Prilog 3);

5.dokaz o srodstvu, ako je vlasnik objekta član uže obitelji (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih),

6.vlasnički list za objekt (izvornik, preslika ili ispis elektroničkog dokumenta);

7.mišljenje nadležne Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, o planiranim radovima, ako se radi o objektu u zaštićenom području kulturne baštine.

Prijave na natječaj, sa svim privicima, mogu biti predmet provjere, te je od podnositelja prijave moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika određenih dokumenata.

Ako podnositelj prijave dostavi neistinite podatke u prijavi na natječaj - neusklađene upisane podatke u obrascu prijave u odnosu na zatečeno stanje, ili ne dostavi potpunu dokumentaciju na natječaj, ili, u ostavljenom roku, ne dostavi tražene dokaze iz prethodnog stavka, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, a podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

Članak 7.

Javni natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje uklanjanja i zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest, u skladu s ovim Pravilnikom, raspisuje Općinski načelnik.

Sastavni dio natječaja, a sve sukladno osiguranim sredstvima u proračunu, je i navod procijenjenog broja prijava, koje će se, uz uvjet ispunjavanja ostalih uvjeta natječaja, prihvatiti za sufinanciranje.

Javni natječaj Općina objavljuje na svojoj službenoj internetskoj stranici i na oglasnim pločama.

Članak 8.

Prijava na natječaj se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom, ili se predaje neposredno, u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, s imenom, prezimenom i adresom podnositelja na adresu:

Općina Baška
Palada 88, 51 523 Baška,
uz naznaku:
Ne otvaraj - prijava na natječaj »Moja Baška bez azbesta«.

Rok trajanja natječaja ne smije biti kraći od 30 dana.

Članak 9.

Prijave na natječaj pregledava, razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo koje odlukom imenuje Općinski načelnik.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo provjerava cjelovitost pristiglih prijava i priložene dokumentacije, te obavlja terenski pregled prijavljenih objekata s cjelovitom dokumentacijom, kojim utvrđuje usklađenost upisanih podataka u obrascu prijave sa zatečenim stanjem, te, ako utvrdi neusklađenost, isključuje prijavu iz daljnjeg postupka.

Prijave dva ili više suvlasnika za krov istog objekta neće se razmatrati.

Pri pregledu pristiglih prijava obvezno se provjerava:

·         pravovremenost pristigle prijave;

·         zadovoljavanje uvjeta Podnositelja prijave (članak 5. ovog Pravilnika);

·         cjelovitost prijave (članak 6. ovog Pravilnika);

Članak 10.

Konačni odabir korisnika sredstava - rang listu, popis, obavlja se temeljem liste bodovanja sačinjene prema sljedećim kriterijima:

1.Namjena objekta (do 25 bodova)

·         stambena (25 bodova),

·         pomoćna građevina (garaže, drvarnice, spremišta) uz osnovne građevine iz prve kategorije (15 bodova),

·         poljoprivredne građevine (farme za uzgoj stoke i peradi, uzgajališta drugih životinja, vinarski, voćarski, maslinarski i slični pogoni (10 bodova).

Ako se u obrascu prijave ne navede odgovor za kriterij »namjena objekta«, neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.

2.Lokacija objekta (do 25 bodova)

·         povijesna jezgra- kulturno povijesna cjelina, prema Prostornom planu uređenja Općine Baška (25 bodova),

·         ostalo (10 bodova)

3.Površina krova (do 25 boda)

·         od 151 m2 i više (25 bodova),

·         od 101 m2 do 150 m2 (15 bodova),

·         od 51 do 100 m2 (10 bodova),

·         do 50 m2 (5 bodova).

Ako se u obrascu prijave ne navede odgovor za kriterij »površina krova«, neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.

Ako dvije ili više prijava budu bodovane jednakim brojem bodova, prednost pri odabiru ima ranije zaprimljena prijava.

Prilikom ocjenjivanja pristiglih prijava od podnositelja prijave može se, osim dokumentacije koja čini sadržaj prijave na natječaj zatražiti dopuna dokumentacije, koju je podnositelj prijave dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana primitka pisane obavijesti za dostavu dopune dokumentacije.

Članak 11.

Povjerenstvo utvrđuje bodovnu listu, koja se objavljuje na internetskim stranicama Općine, te dostavlja svim podnositeljima prijava.

Članak 12.

Podnositelji prijava imaju pravo izjaviti žalbu na bodovnu listu.

Žalba se podnosi Općinskom načelniku, preporučenom pošiljkom s povratnicom ili predajom neposredno, u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave u roku od 5 dana od dana zaprimanja bodovne liste, na adresu Općine.

Članak 13.

Općina s korisnicima sredstava, prema redoslijedu iz bodovne liste, zaključuje odgovarajući ugovor, sve u roku od 30 dana od dana objave bodovne liste.

Općina će sredstva, kojima sufinancira radove uklanjanja i zamjene krovnog pokrova koji sadrži azbest, isplatiti na zahtjev korisnika, na njegov račun, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva, a sve temeljem zahtjevu priloženih:

·         potvrde ovlaštenog sakupljača, koja će sadržavati podatke o količini uklonjenog azbestnog krovnog pokrova, te odgovarajućem postupku uklanjanja i zbrinjavanja istog;

·         računa za nabavu i ugradnju novog odgovarajućeg krovnog pokrova;

·         dokaza o izvršenoj zamjeni odgovarajućeg krovnog pokrova (fotografiju).

Članak 14.

Nakon zaprimanja zahtjeva iz prethodnog stavka, a prije isplate sredstava, izvršit će se pregled objekta od strane ovlaštenih predstavnika Općine, kojim će se utvrditi usklađenost činjeničnog stanja s podacima iskazanim u zahtjevu za isplatu sredstava.

Ukoliko se utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu podnositelja prijave za isplatu sredstava, Općina zadržava pravo neisplaćivanja istih.

Članak 15.

Korisnik sufinanciranja može odustati od provedbe programa, o čemu je, onda, dužan u pisanom obliku obavijestiti Općinu, a pravo sufinanciranja na način opisan u ovom Pravilniku ostvaruje sljedeći, neodabrani podnositelj prijave s liste, ako takav postoji.

Članak 16.

Korisnici sufinanciranja sve radnje vezane uz uklanjanje azbestnog krova moraju realizirati najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj su im sredstva odobrena.

Članak 17.

Program koji je predmet ovoga Pravilnika provodi se do utroška raspoloživih sredstava u Proračunu, a u slučaju da ostane neutrošenih sredstava, natječaj se na način utvrđen ovim Pravilnikom, može ponoviti.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Baška - »Moja Baška bez azbesta«, KLASA: 133-01/18-01/4, URBROJ: 2142-03-02/1-18-1 od 22. siječnja 2018. godine.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 351-01/19-01/3

URBROJ: 2142-03-02/1-19-1

Baška, 18. veljače 2019. godine

O P Ć I N A B A Š K A

Općinski načelnik
Mr.sc Toni Juranić, dipl.oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2094&mjesto=10007&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr