SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

8.

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 32 . Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst i 09/18),Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Grada Malog Lošinja ( u daljnjem tekstu :Grad)i to:

-područja zona u Gradu u kojima se naplaćuje komunalna naknada

-koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u Gradu u kojima se naplaćuje komunalna naknada

-koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada

-obveznik plaćanja komunalne naknade

-rok plaćanja komunalne naknade

-obračun i utvrđivanje iznosa komunalne naknade

-nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

Članak 2.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada je prihod proračuna Grada koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Na osnovu odluke Gradskog vijeća Grada (u daljnjem tekstu Gradsko vijeće) komunalna naknada može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada plaća se zanekretnine koje se nalaze na području na kojem se obavljaju najmanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Grada.

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja na kojemu se, u skladu s propisima kojima se ureduje prostorno uređenje i gradnja, mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.

II. PODRUČJA ZONA

Članak 3.

Na području Grada utvrđuje se pet zona za određivanje visine komunalne naknade za stambeni prostor, stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana, garažni prostor, neizgrađeno građevinsko zemljište, poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti, za građevinsko zemljište koje služi obavljanju proizvodne djelatnosti, za poslovni prostor koji služi obavljanju djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti i za građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti koje nisu proizvodne djelatnosti kako slijedi:

Komunalna naknada plaća se na slijedećim područjima Grada:

Mali Lošinj, Veli Lošinj, Ćunski, Sveti Jakov, Nerezine, Osor, Belej, Ustrine, Punta Križa, Ilovik, Susak. Unije, Male Srakane, Vele Srakane.

I ZONA

predjel Čikat , predjel od Lanterne do Zlatne uvale, Ulica dr. Conrada Clara, Šetalište dr. A.E.v. Manussi - Montesole, Šetalište dr. Leopolda Rittera von Schrottera.

II ZONA

U Malom Lošinju:

Ambroza Haračića, Artatore, Bočac, Bože Milanovića, Bukovica,Creska ulica, Del Conte Giovanni, Dominika Skopinića, Dražica, Dr. Dinka Kozulića, Dubovica, G. Garibaldi, Gravot,Istarska ulica, Jamina, Josipa Kašmana, Kandija,Otavia Ostromana, Kaštel, Malin, Marija Martinolića, Matice Hrvatske, Omladinska, Osorska, Poljana, predjel Kalvarija, predjel Kadin, predjel Kijac, predjel od Uvale Žalić do Lanterne, Priko, Privlaka, Riva lošinjskih kapetana, Rujnica, Svete Marije, Sveti Martin, Svetog Nikole, Šime Kvirina Kozulića, Trg Republike Hrvatske, Trg Žrtava fašizma, Ul. Bernarda Capponia, Ul. braće Ivana i Stjepana Vidulića, Ul. Stjepana Radića, Ulica lošinjskih brodograditelja, Valdarke, Velopin, Veloselska, Vittorio Craglietto, Vladimira Gortana, Vresikovo, Vršak, Zagazine, Zagrebačka

U Velom Lošinju:

Kaštel, Obala maršala Tita, Obrada Hrgovića,Podjavori, predjel Šestavine, Rovenska, VIadimira Gortana, VIadimira Nazora

U Nerezinama:

autokamp Lopari, autokamp Rapoća, Biskupija, Dolac, Galboka, Istarska, Karlićeva, Lopari, Lučica, Mandalenska, Marija Marinculića, Matka Laginje, Oslobođenja, Put škvera, Rapoća, Riva nerezinskih pomoraca, Trg Studenac, Turističko naselje Bučanje, Vjekoslava Spinčića, Vladimira Nazora, Vručić

III. ZONA

U Malom Lošinju:

Brdina, Donja Bričina, Gornja Bričina, Mate Vidulića, Matije Gupca,predjel Kovčanje i Tovar, Spiridona Gopčevića, Studenac.

Otok Koludarac.

U Velom Lošinju:

Balvanida, Garina, Grbica, Kaciol, Krivica, Kunsil,
Rialto, Slavojna, Zad Bone.

U Sv. Jakovu:

Lučica, Studenčić.

U Nerezinama:

Sve ulice i naselja u Nerezinama koja nisu razvrstana
u II zonu.

U Osoru:

Mjesto Osor.

U Punta Križa:

Draga, Pogana, Bokinić , Uvala Ul.

IV. ZONA

Ilovik, Susak, Unije, Ćunski, Ustrine, Belej, Sveti Jakov osim Lučice i Studenčić koje su razvrstane u III zonu, sve ulice i naselja u Punta Križi koja nisu razvrstana u III zonu, sve ulice i naselja mjesta Ustrina i, Beleja .

V. ZONA

Male Srakane, Vele Srakane.

III. KOEFICIJENT ZONE (Kz)

Članak 4.

Koeficijent zone (Kz) iznosi:

za I. zonu 1.00

za II. zonu 0.50

za III. zonu 0.40

za IV. zonu 0,30

za V. zonu 0,20

IV. KOEFICIJENT NAMJENE (Kn)

Članak 5.

Koeficijent namjene (Kn) iznosi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50 %, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka , obveznik komunalne naknade može podnijeti zatjev za izmjenu rješenja o komunalnoj nakadi najkasnije u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine za koju se izmjena traži uz koji je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje da poslovnu djelatnost nije obavljao više od šest mjeseci u kalendarskoj godini .

Članak 7.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5 % ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelu, apartmanskom naselju ili kampu.

Obveznik komunalne naknade za poslovne prostore iz stavka 1. ovog članka može zatražiti izmjenu rješenja najkasnije u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje završnog računa uz predočenje dokaza o ostvarenom godišnjem prihodu u prethodnoj godini (GFI -POD,financijsko izvješće poduzetnika i Prijavu poreza na dobit)

V.OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 8.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik:

-stambenog prostora

-garažnog prostora

-poslovnog prostora

-građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti

-neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća komunalnu naknadu:

-ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom

-ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili

-ako se ne može utvrditi vlasnik.

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

Članak 9.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

-danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole

-danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine

-danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine

-danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Članak 10.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja nastanak te obveze, odnosno promjenu tih podataka.

Pod drugim bitnim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

VI. ROK PLAĆANJA

Članak 11.

Komunalna naknada utvrđuje se u godišnjem iznosu.

Komunalna naknada za poslovnI prostor I građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti plaća se mjesečno do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec po dostavljenoj fakturi, dok obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor, stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana, garažni prostor i neizgrađeno građevinsko zemljište istu plaćaju tromjesečno po dostavljenoj uplatnici s dospijećem posljednjeg dana svakog tromjesečja.

Uplatnice za tromjesečne iznose komunalne naknade za stambeni , stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana, garažni prostor i neizgrađeno građevno zemljište dostavljaju se obveznicima komunalne naknade odjednom za cijelu kalendarsku godinu .

Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade obveznik komunalne naknade plaća zateznu kamatu po stopi određenoj pozitivnim propisima.

Članak 12.

Rok plaćanja komunalne naknade za vremensko razdoblje od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade do zadnjeg dana u mjesecu u kojem je rješenje o komunalnoj naknadi postalo izvršno, utvrdit će se rješenjem o komunalnoj naknadi.

VII.OBRAČUN I UTVRĐIVANJE IZNOSA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 13.

Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru m2 površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za:

-stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine, koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« broj 40/97)

-građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po četvornome metru m2 površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine neketnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornom metru m2 površine nekretnine.

Vrijednost boda komunalne naknade (B) iz stavka 2. ovog članka određuje odlukom Gradsko vijeće, do kraja studenoga tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako Gradsko vijeće ne odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

Članak 14.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja u skladu s ovom Odlukom i Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se do 31. ožujka tekuće godine, ako se odlukom Gradskog vijeća mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:

-iznos komunalne naknade po četvornome metru m2 nekretnine

-obračunska površina nekretnine

-godišnji iznos komunalne naknade

-mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno i

-rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.

Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema sadržaj propisan stavkom 3. ovog članka.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo nije propisano drukčije.

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

VIII.OSLOBAĐENJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 15.

Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju slijedeće nekretnine:

1.zgrade i zemljišta u vlasništvu Grada Malog Lošinja gdje se obavlja javna sportska aktivnost i rekreacija, za zemljišta i zgrade koje koriste škole i predškolske ustanove, knjižnice, muzeji i galerije u vlasništvu Grada Mali Lošinj i objekti koji se koriste isključivo za nekomercijalne kulturne sadržaje

2.u kojima je sjedište Grada i mjesnih odbora i u kojima se obavljaju poslovi gradskih ureda i županijski uredi

3.za zemljišta koja se koriste za javna parkirališta, ulice, trgove i ceste

4.za zgrade i zemljišta Odgojnog doma i Doma za starije i nemoćne osobe čiji je većinski vlasnik ili osnivač Grad, Županija ili Republika Hrvatska, zdravstvene zaštite i to stacionar i hitna medicinska pomoć

5.za zgrade i prostorije koje služe vjerskim zajednicama za vršenje vjerskih obreda i obrazovne djelatnosti

6.za zgrade i zemljišta koje se koriste za potrebe sigurnosti plovidbe

7.zaštitni pojas vodovoda, stanica za pročiščavanje vode i vodosprema

8.zgrade i zemljišta groblja

9.za zgrade i zemljišta koje se koriste za djelatnost vatrogasnih službi

10. za zemljišta javnih komunalnih deponija

Od obveze plaćanja komunalne naknade neće se osloboditi korisnici nekretnina iz stavka 1. ovog članka ako se te nekretnine daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje.

Članak 16.

Od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno će se osloboditi:

1.najmoprimatelji i vlasnici stanova za stanove u kojima stanuju, pod uvjetom da ostvaruju pravo na pomoć za uzdržavanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ili pravo na subvenciju komunalnih usluga po socijalnom programu Grada Malog Lošinja, na vrijeme dok takva potreba traje.

2.vlasnici odnosno korisnici nekretnina koje se ne mogu koristiti uslijed oštećenja uzrokovanih požarom, poplavom ili drugim elementarnim nepogodama i to za vrijeme dok se nastala oštećenja ne otklone

3.vlasnici odnosno korisnici poslovnih prostora, a koji prostor se rekonstruira, pa se zbog obavljanja radova ne može koristiti pod uvjetom da je za te radove ishodovana odgovarajuća dokumentacija, ali najduže šest mjeseci.

Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja donijeti će rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade po zahtjevu obveznika ako podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije«broj 32/01, 29/02, 32/14 i 35/15).

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije«broj 32/01, 29/02, 32/14 i 35/15).

Članak 19.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novina Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA:363-03/19-01/02

URBROJ:2213/01-01-19-4

Mali Lošinj, 30. siječnja 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=10005&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr