SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

7.

Na temelju članka 26. članka 33. stavka 1. članka 44. stavka 2. članka 45. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br.68/18,110/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst,9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Grada Malog Lošinja

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti te način obavljanja tih djelatnosti na području Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

(1) Na području Grada Malog Lošinja obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:

a)komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1.održavanje nerazvrstanih cesta,

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3.održavanje i gradnja građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4.održavanje javnih zelenih površina,

5.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6.održavanje groblja,

7.održavanje čistoće javnih površina,

8.održavanje javne rasvjete.

b) uslužne komunalne djelatnosti:

1.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama,

2.usluge javnih tržnica na malo,

4. usluge ukopa pokojnika,

5. obavljanje dimnjačarskih poslova,

6. komunalni linijski prijevoz putnika

(2) Kao komunalna djelatnost od značaja za Grada Mali Lošinj određuje se obavljanje djelatnosti DDD mjera, veterinarsko-higijeničarske usluge na javnim površinama uključujući sterilizaciju mačaka ili pasa lutalica i zbrinjavanje.

Proširuje se djelatnost održavanja javne rasvjete sa dekorativnom rasvjetom i dekoracijom.

(3) Sadržaj komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka propisan je zakonom, s time što se ovom Odlukom pobliže određuje da se:

-pod održavanjem javnih zelenih površina smatra košnja, obrezivanje, skupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova , održavanje i njega drveća,ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i drugih površinau parkovima opreme na dječjim igralištima,fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Pod javnim zelenim površinama vode se javni športski i rekreacijski prostori,

-pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i održavanjem čistoće javnih površina smatra i održavanje pomorskog dobra o kojemu je Grad dužan voditi brigu po propisima kojima se uređuje pomorsko dobro (plaže i kupališta van sustava koncesije, obalna šetnica i drugo pomorsko dobro van lučkih područja) s pripadajućom opremom.

-pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda ( na Susku i pijeska), kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada Malog Lošinja.

-pod održavanjem javne rasvjete osim zakonom propisanih radnji upravljanja i održavanje instalacija javne rasvjete obuhvaća i neophodno proširenje uslijed izmicanja stupova ili konzolnih lampi i sigurnosti pješaka, postavljanje dekorativne rasvjete i svjetlećih dekoracija, te plaćanje utroška el. energije.

Pod djelatnošću održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene smatra i održavanje opreme, instalacija i uređaja javne namjene: održavanje fontana, urbane opreme, javnih izljeva, autobusnih nadstrešnica i čekaonica, javnih Wc-a, održavanje nn ormarića za javne površine, javnih zdenaca,javnih satova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici, skulpture, održavanje elektropunionica i ostalih predmeta javne namjene.

Pod djelatnošću DDD mjera razumijeva se dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca; VHS podrazumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora, te uklanjanje uginulih pasa, mačaka i ostalih životinja s javnih površina,potrebna sterilizacija napuštenih životinja.

NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI

Članak 3.

Komunalne djelatnosti na području Grada Malog Lošinja mogu se obavljati:

1.trgovačko društvo u su/vlasništvu Grada Malog Lošinja,

2. vlastiti pogon koji osniva Grad Mali Lošinj

3. javna ustanova koju osniva Grad Mali Lošinj

4.pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju djelatnosti,

5. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji

1.Komunalne djelatnosti koje obavljaju društva u su/vlasništvu Grada Malog Lošinja

Članak 4.

Društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. povjerava se obavljanje djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda.

Djelatnost održavanja i gradnje građevina javne odvodnje oborinskih voda obavlja se u skladu s Godišnjim planom pružanja usluga društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Članak 5.

Društvu Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. povjerava se obavljanje sljedećih djelatnosti:

(1) kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1. održavanje čistoće javnih površina,

2. održavanje javnih zelenih površina,

3. održavanje groblja,

Djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture obavljaju se u skladu sa Godišnjim planom pružanja komunalnih usluga društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. za Grad Mali Lošinj.

(2) uslužne komunalne djelatnosti:

1. usluge javnih tržnice na malo-ribarnica

2. usluge ukopa pokojnika,

Uslužne komunalne djelatnosti obavljat će se u skladu s ugovorom kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između Grada Malog Lošinja i društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. i odluka Grada Malog Lošinja.

Komunalnim uslugama Cres Lošinj d.o.o. povjerava se vršenje javnih ovlasti u obavljanju djelatnosti održavanja groblja i usluge ukopa pokojnika.

Javne ovlasti iz prethodnog stavka obuhvaćaju rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba.

Protiv upravnih akata društva sa javnim ovlastima može se izjaviti žalba Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja.

Članak 6.

Društvu Lošinj usluge d.o.o. povjerava se obavljanje sljedećih djelatnosti:

(1)kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1.održavanje javnih površinana kojima nije dopušten promet motornim vozilima

2.održavanje nerazvrstanih cesta

3.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

(2) uslužne komunalne djelatnosti:

1.usluge parkiranja na javnim površinama i u javnim garažama,

2.komunalni linijski prijevoz putnika

U sklopu obavljanja djelatnosti iz točke (2) 1. može se osigurati i građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture za obavljanje tih djelatnosti.

Članak 7.

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz čl.4.5.i 6. povjeravaju se na neodređeno vrijeme, na vrijeme dok su trgovačka društva registrirana za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti.

Temelj donošenja godišnjih planova za obavljanje komunalnih djelatnosti je Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Malog Lošinja.

Trgovačka društva su dužna obavljati komunalne djelatnosti kao javnu službu, prema načelima Zakona o komunalnom gospodarstvu.

2.Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Članak 8.

Obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja održavanje javne rasvjete i dekorativne rasvjete i dekoracije, djelatnost DDD, VHS usluga i zbrinjavanja napuštenih životinja povjeravaju se fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora.

Postupak odabira osobe s kojima se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi na najduže vrijeme od 5 godina.

3.Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji

Članak 9.

Komunalna djelatnost obavljanje dimnjačarskih poslova obavlja se temeljem ugovora o koncesiji.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i propisima kojima se uređuju koncesije na najduže vrijeme od 5 godina.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ugovori o povjeravanju poslova i dodjeli koncesije koji su sklopljeni prije donošenja ove odluke, ostaju na snazi do isteka ugovora.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Malog Lošinja objavljena u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« br.32/14.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 363-01/19-01/07

Urbroj: 2213/01-01-19-4

Mali Lošinj, 30. siječnja 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=10005&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr