SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
OPĆINA MATULJI

8.

Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 4. i 7. i članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/ 09, 8/ 13, 17/14, 29/14 i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji dana 31.01.2019. donosi

O D L U K U
o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece u
predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i općinama Primorsko - goranske županije te obrtima za
obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrtima sa registriranom djelatnošću dadilje na području
Primorsko - goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i općinama Primorsko - goranske županije te obrtima za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrtima sa registriranom djelatnošću dadilje na području Primorsko-goranske županije, ukoliko se upis djece nije mogao ostvariti u Dječjem vrtiću Matulji (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).

Članak 2.

Upis djece u Dječji vrtić vrši se temeljem Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji

(»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 35/16), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj: 08/17) i Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 03. travnja 2017.

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se temeljem Javne objave upisa koja se objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, internetskim stranicama Dječjeg vrtića i Osnivača te na drugi prikladan način i to tijekom mjeseca travnja ili svibnja za novu pedagošku godinu, a koja traje od 01. rujna tekuće godine, a završava 31. kolovoza slijedeće godine.

Članak 3.

Djeca koja ne ostvare upis u željeni program i objekt Dječjeg vrtića, ravnatelj Dječjeg vrtića upućuje roditelja/ skrbnika djeteta u najbliži objekt u kojem još ima raspoloživih kapaciteta i to u objekte: Matulji, Rukavac, Jušići, Brešca i Veli Brgud.

Članak 4.

Ukoliko niti u jednom od navedenih objekata iz članka 3. ove Odluke, nema slobodnih kapaciteta, roditelj/skrbnik djeteta odnosno podnositelj zahtjeva za upis djeteta, može od strane Općine Matulji, koja je osnivač Dječjeg vrtića, ostvariti sufinanciranje smještaja djeteta u nekom drugom dječjem vrtiću na području gradova ili općina Primorsko - goranske županije.

Zahtjev za sufinanciranje smještaja djece iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općini Matulji najkasnije do dana raspisivanja natječaja za upis djece u novu pedagošku godinu Dječjeg vrtića Matulji.

Članak 5.

Roditelj/skrbnik djeteta prilikom podnošenja zahtjeva za sufinanciranje smještaja djeteta u drugim gradovima i općinama Primorsko-goranske županije dužan je Općini Matulji dostaviti sljedeće dokumente:

.pisanu preporuku ravnateljice Dječjeg vrtića i presliku prijave na natječaj za upis djeteta u Dječji vrtić u natječajnom roku,

.zahtjev roditelja/skrbnika djeteta za sufinanciranje s podacima Dječjeg vrtića u koji roditelj djeteta želi upisati dijete (preslika izvatka iz sudskog registra ovjerena od strane ustanove ili obrta),

.uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za dijete i oba roditelja ili za samohranog roditelja/skrbnika,

.presliku rodnog lista djeteta ili izvatka iz matice rođenih,

.preslika licence za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja (ukoliko se radi o fizičkim osobama obrtnicima),

.preslika upisa u obrtni registar sa registriranom djelatnošću dadilje (ukoliko obrtnik obavlja djelatnost dadilje).

Članak 6.

Ukoliko podnositelj Zahtjeva za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i općinama Primorsko-goranske županije te obrtima za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrtima sa registriranom djelatnošću dadilje na području Primorsko- goranske, dostavi neistinite podatke pri dostavi dokumentacije iz čl. 5. ove Odluke, podnositelj zahtjeva trajno gubi pravo na sufinanciranje smještaja djece.

Članak 7.

Općina Matulji neće sufinancirati smještaj djeteta u ostalim gradovima i općinama Primorsko-goranske županije ukoliko roditelj/skrbnik djeteta ne ispuni slijedeće uvjete:

.nije predao zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić u natječajnom roku, a želi upisati dijete u tekućoj kalendarskoj godini,

.ostvario je upis u Dječji vrtić, ali želi ostvariti upis djeteta u dječji vrtić ostalih gradova i općina Primorsko - goranske županije iz osobnih razloga,

.nije ostvario upis djeteta u željeni objekt Dječjeg vrtića ili područni odjel, a Dječji vrtić raspolaže sa slobodnim kapacitetima u nekim od navedenih objekata Dječjeg vrtića, navedenih u članku 3. ove Odluke, u kojima je roditelj/skrbnik odbio smještaj djeteta.

Članak 8.

Općina Matulji može sufinancirati smještaj djeteta u dječjim vrtićima drugih gradova ili općina Primorsko - goranske županije, pod uvjetom da roditelj/skrbnik djeteta nije u natječajnom roku predao zahtjev te da u Dječjem vrtiću nema raspoloživih kapaciteta, a zahtjev je podnijet nakon 01.01. kalendarske godine.

O zahtjevu za ostvarivanje prava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta iz stavka 1. ovog članka u prvom stupnju rješava Jedinstveni upravni odjel u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a rješenje se može donijeti isključivo za period od 01.01. do početka nove pedagoške godine, odnosno do 31. kolovoza. O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Roditelj/skrbnik djeteta odnosno podnositelj zahtjeva dužan je po javnoj objavi upisa djece u

Dječji vrtić za novu pedagošku godinu podnijeti zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić.

U slučaju nepodnošenja zahtjeva roditelja/skrbnika djeteta za upis djeteta, prestaje njegovo pravo na sufinanciranje u drugom dječjem vrtiću.

Članak 9.

Zahtjevi iz članka 8. ove Odluke predani nakon raspisanog natječaja za upis djece u novu pedagošku godinu u Dječji vrtić Matulji, neće se razmatrati do objave rezultata natječaja, kao niti sufinancirati prijelazni period od raspisanog natječaja do početka nove pedagoške godine.

Članak 10.

Ukoliko roditelj/skrbnik djeteta ostvari sufinanciranje za smještaj djeteta u dječjem vrtiću drugog grada ili općine Primorsko-goranske županije, dužan je podnijeti zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić za novu pedagošku godinu.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka nepodnošenjem ponovnog zahtjeva roditelja/skrbnika djeteta za upis djeteta, prestaje njegovo pravo na sufinanciranje u drugom dječjem vrtiću.

Članak 11.

Iznimno od članka 9. ove Odluke roditelj/skrbnik djeteta može ostvariti upis u drugi vrtić u gradovima i općinama Primorsko - goranske županije ukoliko je pripadnik nacionalne manjine, a dječji vrtić u koji želi upisati dijete registriran je za provođenje programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina i ima sve potrebne licence za provođenje navedenog programa.

Iznimka iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na dječje vrtiće koji imaju programe za rano učenje stranog jezika (odnosno nastava im je organizirana na način kao i u Dječjem vrtiću - talijanska i engleska skupina) već na vrtiće u kojima je nastava organizirana za nacionalnu manjinu.

Članak 12.

Roditelji/skrbnik djeteta koji su pripadnici nacionalne manjine dužni su dokazati pripadnost nacionalnoj manjini temeljem sljedeće dokumentacije:

.uvjerenja ureda državne uprave o pripadnosti nacionalnoj manjini,

.preslike uvjerenja o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za dijete i oba roditelja ili za samohranog roditelja,

.preslike rodnog lista djeteta ili izvatka iz matice rođenih.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 011-01/19-01/0005

URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0003

Matulji 31.01.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Željko Grbac, oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=51211&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr