SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
OPĆINA MATULJI

7.

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji je na sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donosi

O D L U K U
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se: zone na području Općine Matulji za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa kao i slučajevi ostvarivanja prava na povrat komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi za djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine Matulji i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drukčije.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Matulji koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Općina Matulji ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima m2 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Posebnim pravilnikom ministar pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

II.ZONE ZA PLAĆANJE I JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Zone u Općini Matulji za plaćanje komunalnog doprinosa određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone (udaljenosti od središta u naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost građevina javne i društvene namjene, dostupnost građevina opskrbe i usluga, prostorne i prirodne uvjete (prostorna atraktivnost, zona visoke,srednje ili niske gustoće stanovanja, zaštićene kulturno-povijesne cjeline, opći mikroklimatski uvjeti, negativni utjecaj na okoliš-zrak,voda,tlo, buka).

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

Za izgradnju, dogradnju ili nadogradnju poslovnih građevina unutar stambenih zona navedenih u članku 6. ove odluke, visina komunalnog doprinosa uvećava se za 20%. .

Visina komunalnog doprinosa u radnim zonama R-l, R- 2, UPU-12 Mučići utvrđuje se na način da se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u iznosu od 55,00 kn po prostornom metru građevine množi sa koeficijentom visine građevine.

Koeficijent visine građevine za određivanje visine komunalnog doprinosa iz prethodnog stavka ovog članka utvrđuje se kako slijedi:

-za visinu građevina do 8 m koeficijent iznosi 1

-za visinu građevine od 8m do 12m koeficijent iznosi 0,82

-za građevinu višu od 12 m koeficijent iznosi 0,65

Pod visinom građevine iz prethodnog stavka ovog članka podrazumijevamo visinu građevine do krovnog vijenca.

Članak 8.

U slučaju kada se postojeće građevine rekonstruiraju (dograđuju i nadograđuju) isključivo za stambenu namjenu komunalni doprinos umanjuje se za 50% ukoliko obujam građevine ne prelazi 750 m3.

III. RJEŠENJE O KOMUNALONOM DOPRINOSU

Članak 9.

Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel u postupku pokrenutom po:

-službenoj dužnosti (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema Zakonu o gradnji može graditi bez građevinske dozvole).

-po zahtjevu stranke (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja).

Ako je Općina Matulji u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju sklopila ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim ugovorom. Ugovara se plaćanje komunalnog doprinosa u iznosu stvarnih troškova sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. U slučaju da su troškovi izgradnje predmetnih objekata komunalne infrastrukture manji od utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa obveznik je dužan platiti njegovu razliku.

Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika i Općinski načelnik (sukladno iznosu o kojem prema Zakonu može samostalno odlučivati) donose Odluku o financiranju komunalne infrastrukture.

Članak 10.

Rješenje iz članka 9. ove Odluke sadrži:

-podatke o obvezniku komunalnog doprinosa,

-iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

-obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i

-prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma, odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Ništavo je rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan stavkom 1. ovog članka.

Članak 11.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan Općim poreznim zakonom, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 12.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se je građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole.

Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji mora biti dostavljena na području Općine Matulji, dostavlja se na znanje Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji.

Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 13.

Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekat, na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa, Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora izmijeniti će ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.

Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu iz stavka 1. ovog članka, obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, po kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

Kod povrata iz stavka 2. ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na kamatu.

Poništenje ovršnog, odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 14.

Jedinstveni upravni odjel poništiti će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora, ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola, drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništenju Rješenja o komunalnom doprinosu iz stavka 1. ovog članka, odrediti će se i povrat komunalnog doprinosa u roku maksimalno do dvije godine od dana izvršnosti Rješenja o komunalnom doprinosu.

Kod povrata iz stavka 2. ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na kamatu.

Uračunavanje kao plaćenog, djela komunalnog doprinosa

Članak 15.

Komunalni doprinos je plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora, pa će stoga Jedinstveni upravni odjel uračunati komunalni doprinos kao plaćeni dio komunalnog doprinosa na istom ili drugom zemljištu na području Općine Matulji, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa ili investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos, niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu.

IV.NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 16.

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno na žiro račun Općine Matulji na temelju rješenja koje donosi jedinstveni upravni odjel u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje jedinstveni upravni odjel.

Na nepravovremene uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Plaćanje komunalnog doprinosa za ozakonjenje zgrada može se suglasno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« br. 86/12, 143/13 i 65/ 17) odgoditi za godinu dana od dana izvršnosti rješenja.

Članak 17.

Obročno plaćanje odobrit će se na zahtjev obveznika prilikom donošenja rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o visini komunalnog doprinosa i namjeni građevine, kako slijedi:

                                    *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 18.

Obročno plaćanje obveze komunalnog doprinosa odobrit će se pod uvjetom da obveznik nema nepodmirenih dospjelih novčanih obveza prema Općini Matulji, te da dostavi odgovarajuće osiguranje propisano stavkom 2. ovog članka, radi naplate cjelokupne obveze s osnova utvrđenog, a neplaćenog komunalnog doprinosa.

Kao osiguranje naplate iz stavka 1. ovog članka obveznik može pružiti:

-neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa,

-zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika,

-zalog vrijednosnih papira - obveznica,

-založno pravo na nekretninama i pravima građenja,

Založno pravo na nekretninama i pravima građenja pravne osobe mogu pružiti ako ukupan iznos komunalnog doprinosa prelazi iznos od 100.000,00 kn, a fizičke osobe bez ograničenja.

-Jamstvo druge osobe koja ispunjava prethodno navedene uvjete (mora biti vlasnik imovine koja odgovara visini komunalnog doprinosa).

Fizičke osobe kao osiguranje naplate mogu dati i suglasnost o zapljeni plaće, mirovine ili drugog stalnog ili povremenog novčanog primanja, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Ako obveznik komunalnog doprinosa zakasni s uplatom dva obroka uzastopce, cjelokupna obveza komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

V.OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 19.

Općina Matulji oslobodit će obveze plaćanja komunalnog doprinosa:

-trgovačka društva koja obavljaju komunalne djelatnosti u kojima Općina Matulji ima poslovne udjele

-ustanove kojih je osnivač Općina Matulji

-ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi i ustanove osnovnog obrazovanja za izgradnju
ili ozakonjenje građevina koje služe za obavljanje njihove osnovne djelatnosti.

-osobe iz Zakona o Hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(»Narodne novine« broj 121/17) kada grade odgovarajući stan radi svog stambenog zbrinjavanja

O utvrđenju da Općina Matulji po Zakonu nema obveze plaćanja komunalnog doprinosa za građevine koje gradi na svom području ili o potpunom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka, donosi se rješenje.

Članak 20.

Osobe iz članka 19. alineje 4. koje grade stan veći od odgovarajućeg stana, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stana koji grade i odgovarajućeg stana.

U slučaju kada osobe iz prethodnog stavka imaju u vlasništvu stan koji nije odgovarajući, a grade odgovarajući stan ili veći od odgovarajućeg, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma odgovarajućeg stana i stana koji grade, uvećan za obujam stana koji imaju u vlasništvu.

Odgovarajućim stanom u smislu odredbi ove Odluke, smatra se stan utvrđen Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata.

Članak 21.

U postupku obračuna komunalnog doprinosa po rješenju o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj: 86/12, 143/13 i 65/17), komunalni doprinos za građevinsku bruto površinu do 400 m2 iznosi 10% iznosa propisanog člankom 4. ove Odluke, dok se za građevinsku bruto površinu iznad 400 m2 komunalni doprinos plaća u punom iznosu, ako je podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili član njegove uže obitelji odnosno član obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pod uvjetom da su na dan 30. lipnja 2013. imali prebivalište na području Općine Matulji te da rješavaju svoje stambeno pitanje.

Pojmovi hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, člana uže obitelji te člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te dokazivanje njihova statusa propisani su odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj: 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 149/13).

Ako hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, član njegove uže obitelji ili član obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ozakonjuje više zgrada, obračun komunalnog doprinosa sukladno stavku 1. ovoga članka može se primijeniti samo za jednu zgradu, po izboru obveznika plaćanja komunalnog doprinosa.

Rješenje o komunalnom doprinosu iz stavka 1. ovoga članka donijet će se na zahtjev hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, člana njegove uže obitelji ili člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uz dokaze na temelju kojih ostvaruju pravo iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 22.

U slučajevima oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 19. ove odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture namjenjena toj svrsi osigurat će se u proračunu Općine Matulji.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 21/00, 34/01, 3/02, 31/04, 31/06 i 17/14.)

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/18-01/0012

URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0002

Matulji 31.01.2019.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Željko Grbac, oec.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=51211&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr