SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from 2003-10-M-Losinj 882..890

17.

Na temelju članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 2/03), Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijaća Grada Opatije, na svojoj sjednici održanoj dana 8. travnja 2003. godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije.

Pročišćeni tekst Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije obuhvaća:

- Odluku o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/99),

- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 16/00),

- Odluku i izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 2/03),

u kojima je naznačeno vrijeme stupanja na snagu Odluke i izmjena i dopuna Odluke odnosno prestanak važenja pojedinih odredbi.

Klasa: 011-01/03-01/04

Ur. broj: 2156/01-01-03-1

Opatija, 8. travnja 2003.

Predsjednik Komisije
Dr. Axel Luttenberger, v.r.

ODLUKA
o uređenju prometa na području Grada Opatije
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se odvijanje prometa, zaustavljanje i parkiranje vozila, premještanje nepropisno parkiranih i nepropisno zaustavljenih vozila.

Članak 2.

Promet na području Grada Opatije odvija se u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i ovom Odlukom.

II. ODVIJANJE PROMETA

Članak 3.

1. Određuju se ceste s prednošću prolaska:

- državne ceste u odnosu na županijske i lokalne ceste,

- županijske ceste u odnosu na lokalne ceste,

- ulica Maršala Tita u odnosu na ulicu dr. Matka Laginje,

- Ž 5047 (stara cesta za Učku u Veprincu) u odnosu na Ž 5048 (Veprinac-Ičići),

- Ž 5049 - Liganj u odnosu na Ž 5049 Dobreć-Lovran,

- ulica dr. Ivana Pošćića u odnosu na ulicu Vinka Zamlića, dr. Ante Mandića, ulicu Tošina i ulicu Giuseppea Verdija,

- ulica Črnikovica u odnosu na ulicu Frana Supila,

- Ulica Andrije Štangera u odnosu na ulicu dr. Andrije Mohorovičića,

- ulica Eugena Kumičića u odnosu na ulicu Sv. Florijana i ulicu Drage Gervaisa,

- ulica Velog Jože u odnosu na pristupnu cestu zgrade Trg V. Gortana 2 (hotel Opatija),

- ulica Joakima Rakovca u odnosu na Veprinački put i u odnosu na pristup od zgrade M. Tita 166 (Elektroprijenos),

- ulica Antona Raspora u odnosu na ulicu Stanka Jurdane i Antona Mihića,

- ulica B. Zdrinšćaka u odnosu na ulice A. Brubnjaka, E. Krajcara, Put Danijela Tominića i Put Vrh Ike,

- Put Braće Honović u odnosu na Put Biškupi i Put Perišići.

2. Zabranjen je promet za sva vozila u oba smjera:

- Obalom Frana Supila od (»Malog mula«).

Iznimno se dozvoljava promet vozilima za opskrbu u vremenu do 08.00 sati, a vozilima za odvoz smeća do 07.00 sati.

-Obalnim šetalištem Franza Josepha I.

Iznimno se dozvoljava promet vozilima za odvoz smeća i održavanje čistoće.

- Spojnom cestom od Poljane-centar do Poljane-Ladeti.

Iznimno se dozvoljava lokalni promet.

3. Zabranjen je promet za autobuse u oba smjera:

- ulicom Joakima Rakovca

- ulicom Vjekoslava Spinčića,

- pristaništem Opatija u ul. »Zert« od zgrade Zert 3 (Lučka kapetanija) do svjetionika.

- ulicom Put uz Dol od ulice Rikarda Katalinića Jeretova do Nove ceste,

- ulicom dr. Ivana Pošćića od raskrižja sa ulicom Rikarda Katalinića Jeretova u pravcu raskrižja sa ulicom Andrije Štangera i ulicom Črnikovica.

Izuzetno, dozvoljen je promet i zaustavljanje turističkih autobusa na pristaništu Opatija, a radi iskrcaja ili prihvata putnika sa turističkih brodova.

4. Zabranjen je promet u oba smjera, za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 5 tona:

- na svim ulicama između Nove ceste i morske obale.

Iznimno je dozvoljen promet vozilima za odvoz smeća i drugim vozilima radi popravka i drugih intervencija na komunalnim i drugim objektima i uređajima, vatrogasnim vozilima i vozilima za snabdijevanje.

Odvoz kućnog smeća kamionom mora se obavljati u vremenu od 5.00 do 7.00 sati.

Snabdijevanje trgovina, hotela i drugih objekata kamionima može se obavljati u vremenu od 05.00 do 07.00 sati.

Iznimno se dozvoljava snabdijevanje tržnice kamionima u vremenu od 05.00 do 08.30 sati.

5. Zabranjen je promet vozilima u jednom smjeru:

- ulicom I. istarske čete od zgrade I. Istarske čete 9, do raskrižja sa Varljenskom cestom,

- spojnim putem od unutarnjeg radijusa pristupa za objekt »Kosićevo« 13 (do spoja sa ulicom I. Istarske čete ispod zgrade br. 9,

- Prolazom Matka Brajše od raskrižja s ulicom dr. Matka Laginje do raskrižja sa ulicom Vjekoslava Spinčića,

- Radničkom ulicom od raskrižja sa ulicom Maršala Tita do raskrižja sa ulicom Vjekoslava Spinčića,

- Radničkom ulicom od raskrižja sa ulicom Sv. Florijana do ugla zgrade Radnička broj 6,

- Ulicom Bože Milanovića od raskrižja sa Radničkom ulicom do raskrižja sa ulicom Eugena Kumičića,

- ulicom Eugena Kumičića od Nove ceste do raskrižja s ulicom Vjekoslava Spinčića kod zgrade Eugena Kumičića 4 (Pošta Opatija),

- ulicom Sv. Florijana od raskrižja sa ulicom Eugena Kumičića do ulaza za zgradu Svetog Florijana 6 (Vatrogasni dom),

- ulicom 9. rujna od Nove ceste do raskrižja sa Ulicom »Križišće«,

- ulicom Drage Gervaisa od raskrižja sa ulicom Eugena Kumičića do raskrižja sa ulicom Jurja Dobrile,

- ulicom Vjekoslava Spinčića od Nove ceste do raskrižja sa ulicom Maršala Tita,

- ulicom Vladimira Nazora od raskrižja sa ul. M. Tita kod zgrade Maršala Tita 106 (hotel Palme) pa do raskrižja sa ulicom M. Tita kod zgrade Maršala Tita 124 (hotel Imperial), osim za dostavna i komunalna vozila na dijelu od zgrade M. Tita 124 do spoja sa ulicom Maršala Tita nasuprot zgrade Maršala Tita 109 (hotel Milenium), te od zgrade M. Tita 106 (hotel Palme) do zgrade Maršala Tita 108 (hotel Paris),

- Ulicom Vrutki od spoja sa Putom za Plahuti do Nove ceste,

- Ulicom Poginulih hrvatskih branitelja od broja 13, do broja 2,

- lijevim krakom Ul. Velog Jože od spoja s desnim krakom do Nove ceste,

- od ulice Maršala Tita kod zgrade Maršala Tita 144 (hotel Palace), Trgom V. Gortana do spoja s ul. Joakima Rakovca,

- od ulice Velog Jože u pravcu zgrade Trg Vladimira Gortana 2 (hotel Opatija), pa do spoja s Trgom Vladimira Gortana,

- lijevim krakom ulice Velog Jože gledano u pravcu Nove ceste, od raskrižja s desnim krakom do Nove ceste,

- ulicom Maršala Tita od spoja sa Novom cestom (raskrižjem Punta Kolova) do spoja s Trgom Vladimira Gortana zgrade Maršala Tita 144 (hotel Palace),

- ulicom Črnikovica iz pravca Ulice Ivana Matetića Ronjgova do raskrižja sa ulicom dr. Ivana Pošćića i ulicom Andrije Štangera,

- ulicom dr. Ivana Pošćića od raskrižja sa ulicom Črnikovica i ulicom Andrije Štangera do raskrižja sa ulicom Rikarda Katalinića Jeretova,

- ulicom Tošina od kućnog broja 16 (garaže KEI), do raskrižja sa ulicom dr. Ante Mandića,

- dijelom ulice Maršala Tita i ulicom Andrije Štangera od broja M. Tita 3 i odvojkom kod zgrade A. Štangera 62, do raskrižja s ulicom dr. Ivana Pošćića i ulicom Črnikovica,

- ulicom Put uz Dol od Nove ceste do raskrižja sa ulicom Rikarda Katalinića Jeretova,

- ulicom Viktora Cara Emina u Iki od zgrade Lovran, Šetalište Maršala Tita 1 (bolnica Lovran) do pristupne ceste za zgradu Ika, Primorska ulica 42 (Fakultet),

- pristupom od ulice Jurja Dobrile prema zgradi V. Nazora 2, do raskrižja sa ul. V. Nazora.

6. Zabranjen je promet za autobuse u jednom smjeru:

- ulicom dr. Ivana Pošćića od raskrižja s Novom cestom do raskrižja sa ulicom Ivana Matetića Ronjgova i ulicom Rikarda Katalinića Jeretova.

Iznimno dozvoljen je promet autobusima ulicom dr. Ivana Pošćića od raskrižja s Novom cestom do zgrade Ulica Tošina 16 (garaža KEI).

Članak 4.

Upravni odjel za komunalni sustav uređuje promet na cestama, ulicama, trgovima i drugim javno-prometnim površinama koje nisu navedene u članku 3. ove Odluke tako, da ovisno o elementima i osobinama prometnice određuje postavljanje odgovarajućeg prometnog znaka.

Članak 5.

Iznimno od odredbe članka 3. ove Odluke, promet se može odvijati i na drugi način u slučaju elementarnih nepogoda, većih građevinskih radova, radova na objektima komunalne infrastrukture, organiziranih manifestacija, kao i u drugim slučajevima na temelju odobrenja nadležnog tijela.

Članak 6.

Prometne znakove sukladno ovoj Odluci postavlja poduzeće ili druga osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja cesta, ulica, trgova i drugih javno-prometnih površina.

III. ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

Članak 7.

Sudionici u prometu ne smiju zaustavljati i parkirati vozila na mjestima na kojima bi ona ugrožavala sigurnost drugih sudionika u prometu, kao i na mjestima na kojima je to prometnom signalizacijom zabranjeno, a u ulicama sa označenim mjestima za zaustavljanje i parkiranje samo na tim mjestima.

Izuzetno od odredbe iz stavka 1. ovog članka vozila subjekata koji obavljaju radove na komunalnim i drugim infrastrukturnim objektima mogu biti zaustavljena i na tim mjestima pod uvjetom, da osiguraju neometano i sigurno odvijanje prometa na način propisan Zakonom, ali samo za vrijeme trajanja radova.

Članak 8.

Gradsko poglavarstvo Grada Opatije na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav određuje prostor, način, uvjete i vrijeme zaustavljanja vozila radi opskrbe.

Na prostorima, gdje je zaustavljanje vozila radi opskrbe vremenski ograničeno, vrijeme u kojem je dozvoljena opskrba mora biti vidno istaknuto na prometnom znaku.

Članak 9.

Parkiralištima u smislu ove odluke smatraju se posebno obilježene površine uz rubne djelove kolnika, kao i izgrađene i prostorno uređene površine izvan kolnika i u naseljima skupnog stanovanja namijenjene parkiranju vozila.

Gradsko poglavarstvo, uz prethodnu suglasnost nadležne policijske uprave, određuje parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja.

Članak 10.

Gradsko poglavarstvo Grada Opatije može na parkiralištima uvesti kontrolu vremenskog ograničenja parkiranja vozila.

Kontrola vremenskog ograničenja parkiranja vozila provodi se postavom prometnog znaka, parkirališnog sata, naplatom naknade za parkiranje ili na drugi način.

Članak 11.

Parkiranje autobusa, kamiona, priključnih vozila i radnih strojeva u naseljima Opatija, Ičići i Ika nije dozvoljeno uz rubne dijelove kolnika.

Turistički autobusi parkirat će se izvan centra naselja Opatija, Ičići i Ika, na mjestu kojega će odrediti Gradsko poglavarstvo.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, na Trgu V. Gortana u Opatiji dozvoljeno je parkiranje vozila kojima se obavlja javni gradski prijevoz (3 mjesta), kao i jednodnevnih izletničkih turističkih autobusa.

Članak 12.

Komunalno redarstvo Grada blokirat će nepropisno parkirana vozila iz članka 11, uređajem koji se postavlja na kotač vozila i onemogućava njegovo kretanje (lisice).

Komunalno redarstvo deblokirat će nepropisno parkirana vozila nakon što vlasnik istih ili vozač podmire troškove blokiranja i deblokiranja u iznosu od 600,00 kuna.

Odlukom Gradskog poglavarstva odredit će se način plaćanja naknade i vrijeme u kojemu će biti moguće izvršiti deblokadu blokiranih vozila.

Članak 13.

Poslove kontrole vremenskog ograničenja parkiranja vozila obavlja pravna osoba kojoj to Gradsko poglavarstvo Grada Opatije povjeri.

Članak 14.

Na parkiralištima na kojima je uvedena kontrola vremenskog ograničenja parkiranja naplatom naknade, visinu naknade utvrđuje Gradsko poglavarstvo Grada Opatije.

Članak 15.

Korisnici parkirališta dužni su, na parkiralištima na kojima se kontrola vremenskog ograničenja parkiranja obavlja naplatom naknade, ovlaštenoj osobi platiti naknadu.

Korisnik parkirališta koji ne plati naknadu dužan je ovlaštenoj osobi dati na uvid isprave o vozilu.

Ako korisnik parkirališta uskrati dati na uvid isprave iz stavka 2. ovog članka, naknadu za parkiranje snosi vlasnik vozila.

Članak 16.

Gradsko poglavarstvo Grada Opatije može odrediti površine namijenjene za parkiranje vozila samo određenih korisnika.

Gradsko poglavarstvo Grada Opatije može odrediti dane i sate kada je zabranjeno parkiranje vozila na za to predviđenim mjestima.

Za korištenje površina iz stavka 1. ovog članka plaća se naknada čiju visinu utvrđuje Gradsko poglavarstvo Grada Opatije.

Međusobna prava i obveze u svezi s korištenjem površina iz stavka 1. ovog članka Gradsko poglavarstvo Grada Opatije i korisnik uređuju ugovorom.

Članak 17.

Na svim parkiralištima mora biti dovoljan broj označenih mjesta za parkiranje vozila invalidnih osoba.

IV. PREMJEŠTANJE NEPROPISNO PARKIRANIH I NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH VOZILA

Članak 18.

Nepropisno parkirana i nepropisno zaustavljena vozila mogu se premjestiti na način i u slučajevima utvrđenim zakonom.

Premještanje nepropisno parkiranih i nepropisno zaustavljenih vozila određuje ovlaštena osoba tijela Ministarstva unutarnjih poslova.

Troškove premještanja, deponiranja, čuvanja i izdavanja nepropisno parkiranih i nepropisno zaustavljenih vozila snosi vlasnik vozila.

Članak 19.

U slučaju da Ministarstvo unutarnjih poslova nema osigurano vozilo za premještanje vozila na području Grada Opatije, Gradsko poglavarstvo Grada Opatija može, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, poslove premještanja vozila povjeriti organizaciji, trgovačkom društvu ili pojedincu registriranom za obavljanje te djelatnosti.

Pod poslovima premještanja vozila smatraju se i poslovi deponiranja, čuvanja i izdavanja premještenih vozila.

Članak 20.

Odnosi između Gradskog poglavarstva Grada Opatije i pravne ili fizičke osobe kojoj se povjeravaju poslovi premještanja, deponiranja, čuvanja i izdavanja nepropisno parkiranih i nepropisno zaustavljenih vozila uređuju se ugovorom.

Članak 21.

Visinu troškova premještanja, deponiranja, čuvanja i izdavanja nepropisno parkiranih i nepropisno zaustavljenih vozila utvrđuje Gradsko poglavarstvo Grada Opatije.

V. KAZNE

Članak 22.

Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj korisnik parkirališta, ako postupi suprotno članku 15. stavku 1. i 2. ove Odluke.

Ovlašćuju se komunalni redari naplaćivati mandatnu kaznu za prekršaj iz članka 15. ove Odluke u iznosu od 200,00 kuna.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=10006&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr