SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 1. Ponedjeljak, 21. siječnja 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

1.

Na temelju odredbe članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/ 06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 32. stavka 1. točka 7. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj: 26/09, 32/ 09, 10/13, 24/17-proč.tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 15. siječnja 2019., donijelo je

O D L U K U
o kupnji nekretnine

Članak 1.

Grad Mali Lošinj kupit će u ovršnom postupku na javnoj dražbi nekretninu - k.č.br. 1701, zgrada površine 346 m2, upisana u zk.ul.br. 2048 k.o. Mali Lošinj-grad i to suvlasnički dio: 29/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) 1. s kojim je neodvojivo povezano pravo vlasništva posebnog dijela nekretnine na I katu objekta koji se sastoji od hodnika, spremišta, hola, višenamjenske dvorane, ureda, pet wc-a, tri predprostora i tehničke prostorije, korisne neto površine 269,77 m2, oznake gradske vijećnice »IK1«, koristovne vrijednosti 29/100, za iznos od 2.842.488,00 kuna (dvamilijunaosamstočetrdesetdvijetisućečetristoosamdesetosam kuna).

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Malog Lošinja na provođenje svih radnji potrebnih za kupnju nekretnine iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 947-01/19-01/02

URBROJ:2213/01-01-19-3

Mali Lošinj, 15. siječnja 2019. godine

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2091&mjesto=10005&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr