SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

4.

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 94/13. i 73/ 17.) i članka 48. Statuta Vinodolske općine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 7. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
na području Vinodolske općine

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području Vinodolske općine.

Članak 2.

(1) Mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada su:

-učestala kontrola stanja spremnika za komunalni otpad na lokacijama kod korisnika usluge i na javnim površinama od strane komunalnog redara,

-učestalo provođenje nadzora na području Vinodolske općine radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada,

-postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama za koje se očevidom utvrdi da se ponavlja nepropisno odbacivanje otpada,

-postavljanje prepreka za sprečavanje prolaska i ograđivanje površina fizičkim preprekama,

-distribucija informacija o telefonskom broju na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada, te druge podatke o načinu prijave nepropisno odloženog otpada i informacije o postupanju s komunalnim otpadom,

-postava video nadzora nad ugroženim površinama,

-periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Vinodolske općine.

Članak 3.

(1) Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke komunalni redar Vinodolske općine rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojoj je nepropisno odložen otpad, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru), uklanjanje tog otpada.

(2) Rješenjem iz prethodnog stavka određuje se lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada, u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana zaprimanja rješenja.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu.

(4) Istekom roka određenog rješenjem, komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, Vinodolska općina dužna je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.

(5) Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

Članak 4.

(1) Vinodolska općina ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada iz članka 3. stavka 4. ove Odluke od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.

Članak 5.

(1) Ako je otpad odbačen na javnoj površini kojom upravlja Vinodolska općina, Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski, kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, uklonit će ga u sklopu svojih redovnih aktivnosti odmah po saznanju bez odlaganja i bez posebnih naloga i rješenja od strane komunalnog redara Vinodolske općine, te će o tome dostaviti podatke Vinodolskoj općini.

Članak 6.

(1) Sredstva za provedbu mjera iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Vinodolske općine.

Članak 7.

(1) Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA.021-05/18-01/1

URBROJ:2107-03/18-01-1-68

Bribir, 31. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća
Boris Miklić, dipl.ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1045&mjesto=91253&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr