SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD KRK

53.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. prosinca 2018. Godine, donosi:

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA KRKA ZA 2018 GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2019. I 2020.

Članak 1.

U Proračunu Grada Krka 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 39/17 i 25/18) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2018. godinu i B. Račun financiranja za 2018. godinu, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu, prihodi i primici, te rashodi i izdaci proračuna iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji u općem dijelu, prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu proračuna i prema razvojnim programima kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ove II Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2018. godinu stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama
Primorsko-goranske županije«.

KLASA:400-06/18-01/9

URBROJ:2142/01-01-18-5

Krk, 19. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51500&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr