SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
OPĆINA ČAVLE

70.

Na temelju odredbe članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 13/14 i 20/14) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 13.prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog
doprinosa

Članak 1.

Sukladno odredbi članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 13/14 i 20/14), Goranski sportski centar d.o.o. Delnice, Školska 24, u potpunosti se oslobađa obveze plaćanja komunalnog doprinosa, za izgradnju pumpaone 2 za koje je izdana Izmjena i/ili dopuna Građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/17-10/35, Urbroj: 2170/1-03- 01/7-18-3 od 2. veljače 2018.g. na k.č.br. 5687/22, 5687/27 i 5687/28, k.o. Cernik-Čavle u ukupnom iznosu od 24.401,60 kn.

Članak 2.

Sukladno članku 5. stavku 1. i članku 6. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle visina komunalnog doprinosa za građevinu iz članka 1. iznosi 24.401,60 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2170-03-18-01-18

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2085&mjesto=10008&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr