SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
OPĆINA ČAVLE

67.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/ 14, 26/14, 27/15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 13.prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU
O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE ČAVLE

Članak 1.

U članku 6. iza riječi »alineja« broj »2« mijenja se u broj »1«.

Članak 2.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Upravna tijela u područjima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom neposredno izvršavaju provođenje općih akata Općinskog vijeća Općine Čavle.«

Članak 3.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»Ako Vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka donosi do 31. prosinca Vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika odnosno povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo Vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovog članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.«

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za statutarna-pravna pitanja i mjesnu samoupravu da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Čavle, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle.

Članak 5.

Ove IV. Izmjene i dopune Statuta Općine Čavle stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2170-03-18-01-17

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2085&mjesto=10008&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr