SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
OPĆINA ČAVLE

56.

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 102/17) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/ 14, 26/14, 27/15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 13.prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU
O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH
LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S
NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA
TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Čavle.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1.izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži;

2.kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje;

3.napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao;

4.opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku;

5.posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje;

6.prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište;

7.radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova;

8.sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć;

9.slobodnoživuće mačke su mačke koje su rođene u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika;

10.službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela;

11.javna površina je površina utvrđena odlukom Općinskog vijeća Općine Čavle, kojom se propisuje komunalni red.

II.UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH
LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

(1) Posjednik je dužan:

1.osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom;

2.kućnim ljubimcima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje sukladno posebnom propisu kojega donosi nadležno ministarstvo;

3.psima osigurati pseću kućicu ili drugu odgovarajuću nastambu;

4.označiti mikročipom pse i cijepiti protiv bjesnoće i drugih zaraznih bolesti sukladno Zakonu o veterinarstvu;

5.onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora;

6.na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa, te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima;

7.pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozlijeđenih životinja;

8.osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi

9.redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci.

(2) Posjednik ne smije:

1.zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu;

2.ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

(3) Zabranjeno je:

1.bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje, osim u interventnim situacijama, kada se u skladu sa posebnim propisima provodi rastjerivanje životinja;

2.trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu;

3.držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora;

4.vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede;

5.trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor;

6.držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta;

(4) Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.

(5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja može predlagati propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih vrsta.

(6) Općina Čavle, putem komunalnog redara kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama te uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine

Članak 4.

(1) Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.

(2) Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa.

(3) Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.

(4) Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu, tj. Sličnom zemljištu, mora psa držati vezanog.

Članak 5.

(1) Posjednici kućnih ljubimaca u stambenim zgradama dužni su prijaviti broj i spol pasa i mačaka o kojima se skrbe predstavniku stanara.

(2) Predstavnik stanara u stambenoj zgradi dužan je jednom godišnje na zahtjev komunalnog redara prikupiti i dostaviti podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Predstavnik stanara dužan je podatke iz stavka 1. ovoga članka prikupiti i obraditi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Članak 6.

(1) Posjednici kućnih ljubimaca u obiteljskim kućama dužni su prijaviti broj i spol pasa i mačaka o kojima skrbe komunalnom redaru.

(2) Posjednik je dužan u roku od 8 (slovima: osam) dana od udomljenja ili kupnje psa ili mačke isto prijaviti.

(3) Ukoliko sustanari ili sugrađani smatraju da obveza iz stavka 1. i 2. ovoga članka nije ispunjena dužni su svoju sumnju prijaviti.

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine

Članak 7.

(1) Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Članak 8.

(1) Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika ili korisnika prostora, ako ovom odlukom ili posebnim propisom nije drugačije određeno.

Članak 9.

(1) Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na svim drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika ili osobe koja sukladno posebnom propisu upravlja prostorom.

Članak 10.

(1) Radi sigurnosnih razloga prometa, drugih korisnika javnih površina, drugih životinja, a posebno djece te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da se samostalno kreću javnim površinama bez pratnje i kontrole posjednika iz članka 7. Odluke.

Članak 11.

(1) Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Članak 12.

(1) Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na službene pse i na pse osposobljene za pomoć osoba s invaliditetom osim obveze mikročipiranja.

Postupanje s opasnim psima

Članak 13.

(1) Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere propisane posebnim propisom kojega donosi nadležno ministarstvo.

Članak 14.

(1) Posjednik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata i prostor u kojem se nalazi moraju biti zaključana.

Članak 15.

(1) Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje »OPASAN PAS«.

Članak 16.

(1) Izvođenje opasnih pasa na javnu površinu dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu.

Članak 17.

(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu komunalni redar ovlašten je zatražiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provedene sve mjere propisane pravilnikom koji uređuje držanje i postupanje s opasnim psima.

(2) Ukoliko posjednik ne pokaže potrebnu dokumentaciju komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju radi daljnjeg postupanja.

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Članak 18.

(1) Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako neplanirano razmnožavanje. Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

Članak 19.

(1) Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili kastracijom životinje.

Članak 20.

(1) Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca. Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.

(2) Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja.

Slobodnoživuće mačke

Članak 21.

(1) Na javnim površinama dopušteno je postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta).

(2) Hranilišta se postavljaju nakon provedenog javnog poziva udrugama za zaštitu životinja za podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta koji raspisuje Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: načelnik).

(3) Postavljanje hranilišta odobrava Načelnik na prijedlog Upravnog odjela.

(4) Način, izgled i uvjet postavljanja hranilišta odredit će se posebnim propisom.

(5) Na hranilišta za mačke zabranjeno je dovoditi pse.

(6) U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu građana provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

(7) Ukoliko udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću javne površine na kojoj se hranilište nalazi, odnosno ako ne skrbi na odgovarajući način o mačkama, komunalni redar će donijeti rješenje o uklanjanju hranilišta.

III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I
NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 22.

(1) Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od 3 (slovima: tri) dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

(2) Ukoliko u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana objave podataka posjednik nije dostavio zahtjev za povrat životinje, vlasnik životinje postaje sklonište koje je daje na daljnje udomljavanje.

(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku materijalnu štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku ili udomljavanja.

(4) Ukoliko troškovi i štete iz stavka 3. ovoga članka idu na teret Općine Čavla, posjednik životinje dužan je iste nadoknaditi o čemu se donosi posebno rješenje.

Postupanje s napuštenim životinjama

Članak 23.

(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je u roku od 3 (slovima: tri) dana od dana nalaska životinje obavijestiti sklonište za napuštene životinje ili komunalnog redara, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.

IV.NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM
ŽIVOTINJAMA

Divljač i zaštićene vrste

Članak 24.

(1) S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se po zasebnom »Programu zaštite divljači izvan lovišta« kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

V.ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja

Članak 25.

(1) Općina Čavle će sukladno obvezama utvrđenim Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja.

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 26.

(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako nije u mogućnosti sam učiniti mora joj osigurati pružanje pomoći.

(2) Ako nije moguće utvrditi posjednika životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama osigurat će Općina Čavle.

(3) Ako se posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje utvrdi naknadno dužan je snositi sve nastale troškove. Rješenje o troškovima donosi komunalni redar.

Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 27.

(1) Zabranjeno je koristiti životinje za prikupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti Upravnog odjela.

Članak 28.

(1) Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prosto rima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno posebnom propisu koji regulira uvjete koje moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima.

VI.NADZOR

Ovlasti komunalnog redara

Članak 29.

(1) Nadzor nad ovom Odlukom provodi komunalni redar.

(2) Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanja protivna zakonu, ovoj Odluci ili prema prijavi građana.

(3) U obavljanju poslova nadzora iz stavka 1. ovog članka, komunalni redar je ovlašten poduzeti radnje sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, Odluci o komunalnom redu Općine Čavle te ovoj Odluci.

(4) Za lakše oblike prekršaja iz članka 32. ove Odluke koji su počinjeni prvi puta, komunalni redar može prema počinitelju kao mjeru upozorenja izreći opomenu, ako se prema postupanju počinitelja, njegovoj krivnji i prouzročenoj posljedici radi o očito lakom obliku tog prekršaja.

(5) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima ovlasti i obvezu:

1.zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru;

2.zatražiti i pregledati putovnicu kućnog ljubimca;

3.ući u prostore ili prostorije u kojima se drže kućni ljubimci;

4.uzimati izjave stranaka i drugih osoba;

5.zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju;

6.prikupljati dokaze na vizualan i drugi način (snimanje, fotografiranje i slično);

7.očitati mikročip;

8.izdati obavezni prekršajni nalog;

9.podnijeti kaznenu prijavu nadležnim tijelima;

10.sastaviti zapisnik i donositi rješenja;

11.narediti pravnim i fizičkim osobama otklanjanje utvrđenih protupravnosti;

12.obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

(6) Ako u svome radu komunalni redar naiđe na otpor ili isti opravdano očekuje ovlašten je zatražiti pomoć i asistenciju djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranske.

(7) U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom komunalni redar može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti pisano rješenje.

Članak 30.

(1) Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu Veterinarskoj inspekciji kada:

1.u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u zatečenim uvjetima bio povezan s neotklonjivom patnjom ili velikim strahom;

2.posjednik nije označio mikročipom psa u zakonom predviđenom roku, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca);

3.posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije;

4.posjednik drži više od 9 (slovima: devet) životinja starijih od 6 (slovima: šest) mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije dalo ona skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 (slovima: dvadeset) životinja starijih od 6 (slovima: šest) mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima;

5.posjednik nije ispunio uvjete propisanim pravilnikom koji uređuje držanje i postupanje s opasnim psima, a drži opasnog psa;

6.posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca;

7.uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva;

8.posjednik nije u roku od 3 (slovima: tri) dana prijavio nestanak kućnog ljubimca;

9.utvrdi osobne podatke o posjedniku koja je napustila kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad;

10.posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe.

(2) Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.

(3) Kada komunalni redar utvrdi protupravnosti u kojima nije ovlašten postupati ovlašten je i dužan utvrditi činjenično stanje, te proslijediti prijavu ovlaštenim tijelima na nadležno rješavanje.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 31.

(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 (slovima: petnaest) dana računajući od dana primitka rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo županije nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.

VII. NOVČANE KAZNE

Članak 32.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako kao posjednik kućnog ljubimca:

1.nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njegovim potrebama (čl.3.st.1.t.1.);

2.psu nije osigurao prostor koji odgovara njegovim potrebama, a minimalno predviđenim posebnim propisom kojega donosi nadležno ministarstvo (čl.3.st.1.t.2.);

3.psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu (čl.3.st.1.t.3.);

4.psa nije označio s mikročipom ili ga nije vakcinirao (čl.3.st.1.t.4.);

5.nije onemogućio bijeg psa i kretanje po javnim površinama bez nadzora (čl.3.st.1.t.5.);

6.na vidljivom mjestu nije stavio oznaku koja upozorava na psa, te nema ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (čl.3.st.1.t.6.);

7.nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć ili osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnoj ili ozlijeđenoj životinji (čl.3.st.1.t.7.);

8.kućnim ljubimcima nije osigurao redovitu i pravilnu ishranu, te trajni pristup svježoj pitkoj vodi (čl.3.st.1.t.8.);

9.prostor u kojem kućni ljubimci borave redovno ne održava čistim (čl.3.st.1.t.9.);

10.zanemaruje kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu (čl.3.st.2.t.1.);

11.ograničava kretanje kućnim ljubimcima na način koji m uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah (čl.3.st.2.t.2.);

12.istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu (čl.3.st.3.t.2.);

13.drži psa trajno vezanim ili ga trajno drži u prostoru ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora (čl.3.st.3.t.3.);

14.veže psa suprotno odredbama čl.3.st.3.t.4. Odluke;

15.trajno i samostalno drži kućne ljubimce suprotno odredbama čl.3.st.3.t.5. Odluke;

16.drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste (čl.3.st.3.t.6.);

17.ne drži na način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši dogovoreni kućni red stambene zgrada i stanara okolnih nekretnina (čl.4.st.1.);

18.ne poduzme odgovarajuće mjere kojima se sprječava dugotrajan lavež psa čime se remeti mir građana (čl.4st.2.);

19.ne izvodi kućnog ljubimca svakodnevno radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti (čl.4.st.3.);

20.ne prijavi predstavniku stanara u stambenoj zgradi u kojoj obitava posjedovanje psa (čl.5.st.1.);

21.ne prijavi broj i spol pasa i mačaka o kojima skrbi komunalnom redaru (čl.6.st.1.);

22.ne prijavi kupnju ili udomljenje psa ili mačke u roku od 8 dana (čl.6.st.2.);

23.na javnu površinu izvodi psa suprotno čl.7. Odluke;

24.dopušta kretanje kućnih ljubimaca suprotno čl.9. Odluke;

25.pušta kućne ljubimce na javne površine bez kontrole (čl.10.);

26.ne očisti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (čl.11.);

27.opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (čl.14.);

28.na ulaz u prostoru u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuo natpis »OPASAN PAS« (čl.15.);

29.na javne površine izvodi opasnog psa bez brnjice i povodca (čl.16.);

30.ne kontrolira razmnožavanje kućnog ljubimca i ne spriječi svako nekontrolirano razmnožavanje (čl.19.);

31.na hranilišta za mačke dovodi psa (čl.21.st.5.);

32.koristi kućne ljubimce za sakupljanje donacija, prošnju ili ih izlaže na javnim površinama, sajmovima i sl., kao u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti Upravnog odjela (čl.27.st.1.);

33.na javnim površinama prodaje kućne ljubimce suprotno odredbi čl.28. Odluke.

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1.baca petarde ili druga pirotehnička sredstva na životinje (čl.3.st.3.t.1.);

2.kao predstavnik stanara po zahtjevu komunalnog redara ne dostavi podatke o broju i spolu pasa ili mačaka (čl.5.st.2.);

3.postavi hranilište za mačke bez odobrenja ili protivno odobrenju općinskog načelnika (čl.21.st.3.);

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn do 15.000,00 kn kaznit će se pravna osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ako učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 34.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.komunalnom redaru ne omogući pregled isprave (osobne iskaznice, putovnice, izvoda iz sudskog registra i sl.), na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora (članak 29.);

2.komunalnog redara ometa u provedbi nadzora (članak 29.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.500,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 35.

(1) Kad utvrdi postojanje Zakonom i ovom Odlukom propisane uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga za prekršaje iz članaka 32. 33. i 34. ove Odluke, komunalni redar ovlašten je naplatiti najnižu Zakonom i ovom Odlukom propisanu kaznu odmah, bez izdavanja prekršajnog naloga, izdavanjem Obavijesti o počinjenom prekršaju.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

(1) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službene novine Primorsko- goranske županije 40/11, 33/15 i 31/16).

Članak 37.

(1) Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KlLASA: 021-05/18-01/10

URBROJ:2170-03-18-01-15

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2085&mjesto=10008&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr