SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from 2003-10-Bakar 874..874

13.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 3. sjednici održanoj 3. travnja 2003. godine donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva
za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005.

I. UVOD

Na osnovi Izvješća o stanju u prostoru Grada Kastva, te nakon provedenih analiza utjecaja prostornih planova na prostorni razvitak, vrednovanja koncepcijskih postavki prostornih planova te donošenja ocjena o nedostacima postojeće dokumentacije prostornog uređenja, ocjenjuje se potrebnim u sljedećem dvogodišnjem razdoblju poduzeti mjere i aktivnosti koje slijede, te se određuje Program mjera za unapređenje stanja u prostoru:

. Program postupanja s postojećim dokumentima prostornog uređenja

. Izrada novih prostornih planova

. Potreba prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu tih planova

. Program komunalnih standarda i mjere za njihovo unapređenje

II. PROGRAM POSTUPANJA S POSTOJEĆIM DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA

1. PROSTORNI PLANOVI UREĐENJA

1.1. Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 14/00)

1.2. Odluka o prostornom planu Općine Rijeka, a koji se odnosi na Grad Kastav (»Službene novine« PGŽ broj 8/86, 27/88, 12/95, 19/95) - zadržava se do stupanja na snagu Prostornog plana Grada Kastva

2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

2.1. Provedbeni urbanistički plan dijela stambenog naselja Rubeši (»Službene novine« PGŽ broj 16/91, 9/99) - izvršiti analizu Plana s obzirom na stanje na terenu, te temeljem analize donijeti odluku o daljnjem postupanju s Planom odnosno odluku o izradi detaljnog plana uređenja područja ili dijela područja obuhvaćenog ovim Planom

2.2. Urbanistički plan uređenja sportsko rekreacijske zone SR-22 Kastav (»Službene novine« PGŽ broj 23/99) - planira se Izmjena i dopuna Plana

3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

3.1 Detaljni plan uređenja povijesne jezgre Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 21/99, 23/99)

3.2. Detaljni plan uređenja građevne čestice (k.č. 3705 k.o. Kastav) »PUBLICOM-2« u RZ-36 Žegoti - Grad Kastav (»Službene novine« PGŽ broj 13/00)

3.3. Detaljni plan uređenja dijela stambenog naselja Ćikovići (»Službene novine« PGŽ broj 21/00, 16/01 )

3.4. Detaljni plan uređenja dijela naselja Rubeši (»Službene novine« broj 19/01)

3.5. Detaljni plan uređenja križanja prometnica Belići - Rubeši - Matulji i kompleksa građevina u zoni (»Službene novine« broj 19/01)

3.6. Detaljni plan uređenja zone Z-2 u Radnoj zoni RZ-36 Žegoti - Kastav (»Službene novine« broj 19/01)

3.7. Detaljni plan uređenja poslovnog kompleksa »Hann invest« i prometnica u Radnoj zoni RZ-36 Žegoti - Kastav (»Službene novine« broj 11/02)

3.8. Detaljni plan uređenja dijela stambenog naselja Rešetari (»Službene novine« broj 13/02)

Tendencija je da se navedeni detaljni planovi uređenja zadrže na snazi odnosno da se eventualno donesu izmjene i dopune u onim segmentima koji otežavaju njihovu provedbu. Nakon donošenja Prostornog plana uređenja Grada Kastva odnosno urbanističkih planova poslovne zone K1 i

centralnog naselja N1-a donijet će se odluka o daljnjem postupanju sa navedenim detaljnim planovima uređenja.

III. PROGRAM IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

1. PROSTORNI PLANOVI U IZRADI

1.1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KASTVA

Na 30. sjednici Gradskog poglavarstva održanoj 29. srpnja 2002. godine prihvaćeno je Izvješće o javnoj raspravi, te utvrđen Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Kastva. Na Plan su dobivene suglasnosti MUP-a, PU PG, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka; Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. U dva navrata (23. listopada 2002. i 6. ožujka 2003.) zaprimljeno je mišljenje Primorsko-goranske županije, Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje da Prijedlog plana nije usuglašen sa Prostornim planom Primorsko goranske županije. U tijeku je dorada / korekcija Prostornog plana, nakon čega će biti ponovno dostavljen na suglasnost odnosno mišljenje u Županijski zavod.

1.2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K1 (RADNA ZONA ŽEGOTI)

Površina obuhvata Plana iznosi cca 27,5 ha, a obuhvaća građevinsko područje poslovne namjene K1 (Radna zona Žegoti) sukladno Prostornom planu Grada Kastva. Planom će se definirati prometna i komunalna mreža (vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba, telefonija) neophodna za razvoj poslovne zone, kao i uvjeti za izgradnju poslovnih kompleksa u zoni obuhvata.

U srpnju 2002. godine odabran je izrađivač Plana, te se usporedno sa postupkom donošenja Prostornog plana uređenja Grada Kastva odvijala i izrada ovog Plana. Provedena je prethodna rasprava i pripremljen prijedlog Plana. Daljnji postupak donošenja Plana uslijedit će nakon donošenja Prostornog plana uređenja Grada Kastva.

2. PLANIRANI PROSTORNI PLANOVI

2.1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA N1-A (CENTAR GRADA KASTVA)

Površina obuhvata ovog Plana iznosi cca 86,5 ha, a obuhvaća građevinsko područje naselja N1-a (centar Grada Kastva) sukladno Prostornom planu uređenja Grada Kastva. Planom je potrebno definirati osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselje, prometnu i komunalnu mrežu mreža (vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba, telefonija) te ovisno o posebnostima prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora. Postupak izrade i donošenja Plana uslijedit će nakon donošenja Prostornog plana uređenja Grada Kastva.

2.2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE SR-22 KASTAV

Površina obuhvata Plana iznosi 4,04 ha. Planira se izrada Izmjena i dopuna Plana, radi usklađenja granica građevinskih čestica s vlasničkim granicama, te realizacije planiranih građevina u zoni.

2.3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

Do donošenja Prostornog plana uređenja Grada Kastva ne dozvoljava se izrada i donošenje novih detaljnih planova uređenja. Prostornim planom uređenja Grada Kastva utvrđuje se obaveza donošenja detaljnih planova uređenja za pojedina područja odnosno određene vrste građevina.

Nakon donošenja Prostornog plana uređenja Grada Kastva odnosno planiranih urbanističkih planova uređenja provesti analizu detaljnih planova uređenja koji su na snazi, te temeljem analize odlučiti o daljnjem postupanju s detaljnim planovima uređenja (zadržati planove na snazi, staviti izvan snage planove odnosno dijelove planova koji nisu usklađeni s planovima višeg reda ili eventualno donijeti izmjene i dopune planova u onim segmentima koji otežavaju njihovu provedbu).

3. PROGRAM INVESTITORA, SADRŽAJ PROSTORNIH PLANOVA I PROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE

Zahtjev za izradu prostornih planova s programom podnosi investitor stručnim službama Grada Kastva. Suglasnost na program investitora ili njegov prijedlog se izdaje shodno odredbama, procesom, kriterijima i razinama odlučivanja definiranim prostornim planovima odnosno ovim Programom mjera. Kriteriji za donošenje odluke su: izgled i granice parcele, te njihov odnos prema javnim površinama i susjednim građevinama, komunalno opterećenje prostora kao posljedica građenja predložene građevine, zadovoljenje potreba za parkiranjem prema standardima, te tipologija susjednih građevina. Odluku o prihvaćanju pojedinog programa investitora i uključivanju tog programa u Program mjera donosi Gradsko vijeće Grada Kastva.

Nakon donošenja Prostornog plana uređenja Grada Kastva, a sukladno financijskim mogućnostima i interesima Grada Kastva odnosno iskazanom interesu pojedinih investitora za ulaganja u prostorima za koje postoji obaveza izrade prostornih planova (detaljnog plana uređenja, urbanističkog plana uređenja) vršit će se izmjene i dopune ovog Programa.

Sadržaj prostornih planova određen je pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98).

Javna rasprava provodi se prema Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98).

4. SREDSTVA ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

Sredstva za izradu prostornih planova:

- UPU građevinskog područja poslovne namjene K1 (Radna zona Žegoti), sredstva izrade Plana iznose 225.700,00 kn (iznos od 195.000,00 kn plaćen je iz Proračuna za 2002. godinu, a iznos od 30.700,00 kn osigurat će se u Proračunu za 2004. godinu)

- UPU građevinskog područja naselja N1-A (centar Grada Kastva), planirana sredstva izrade Plana iznose 830.000,00 kn (iznos od 400.000,00 kn osiguran je u Proračunu za 2003. godinu, a iznos od 430.000,00 kn potrebno je osigurati u Proračunu za 2004. godinu)

- Izmjena i dopuna UPU sportsko rekreacijske zone SR- 22 Kastav, planirana sredstva izrade Izmjene i dopune Plana iznose 25.000,00 kn (osigurat će se u Proračunu za 2004. godinu)

IV. POTREBA PRIKUPLJANJA PODATAKA I STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANOVA

Za potrebe ažuriranja dokumentacije o stanju u prostoru i pripremu izrade prostornih planova potrebno je kontinuirano prikupljati i ažurirati geodetsko katastarske podloge Grada Kastva, te ovisno o potrebama kao priprema za izradu planova pristupiti izradi separatnih studija o stanju u prostoru.

V. PROGRAM KOMUNALNIH STANDARDA I MJERE ZA NJIHOVO UNAPREĐENJE

Programom gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za razdoblje 2002. godine do 2005. godine u razdoblju važenja ovog Programa planira se:

. 2003. godine:

- izgradnja dionice ceste »233« (Ul. 111. brigade ZNG - Ćikovići - Kastav, Šporova jama)

- asfaltiranje ulice u Donjim Turkima i Rubešima

- postava 33 rasvjetna tijela javne rasvjete

- uređenje ogradnih zidova, pješačkih površina i odvodnje oborinskih voda u Ćikovićima, na dionici Belići - Kastav i križanju Belići

- otkup zemljišta za pješačke površine na dionici ceste Belići - Brestovice, križanju Belići (dio) i spojnu cestu u Ćikovićima

- uređenje dječjeg igrališta u Rešetarima

- postava komunalne opreme

- izgradnja polja »B donji dio« na Gradskom groblju Kastav

- izgradnja vodovoda Ćikovići - Rubeši

- izgradnja kolektora mješovite kanalizacije kroz Ćikoviće i spojnog kolektora na kolektor Kastav

- projektna dokumentacija za ulaznu cestu u poslovnu zonu K1 (radna zona Žegoti)

. 2004. godine:

- izgradnja ulazne ceste u poslovnu zonu K1 (radna zona Žegoti)

- nastavak izgradnje niša i ukopnih mjesta na Gradskom groblju Kastav

- vodovod Jurčići - Škrlji I. faza

- izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih površina i druge komunalne infrastrukture sukladno utvrđenom prijedlogu prioriteta za 2004. godinu.

VI. PRIJELAZNE ODREDBE

Stručno tumačenje dokumenata prostornog uređenja daje Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva.

Izmjene i dopune ovog Programa donose se po istom postupku po kojem se donosi i ovaj Program.

Program mjera čuva se u arhivi Grada Kastva.

VII. OBJAVA

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 4/01, 6/01 i 27/01).

Ovaj Program mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 350-03/03-01/6

Ur. broj: 2170-05-01-1-03-1

Kastav, 3. travnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća

Ivo Mladenić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=51215&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr