SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from 2003-10-Bakar 874..874

12.

Temeljem članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 3. sjednici održanoj 3. travnja 2003. godine donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Grada Kastva za razdoblje
veljača 2001. - veljača 2003.

I. UVOD

Izvješće u stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva za dvogodišnje razdoblje Gradsko vijeće Grada Kastva donijelo je u veljači 2001. godine. Istekom dvogodišnjeg razdoblja potrebno je donijeti Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje veljača 2001. - veljača 2003., te donijeti Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005. godine.

Izvješće o stanju u prostoru polazni je dokument za planiranje prostornog uređenja. Njegova je izrada osnova za izradu Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru. Izvješće o stanju u prostoru izrađuje se temeljem postojeće dokumentacije prostora u kojem se analiziraju i radovi tijekom proteklog dvogodišnjeg razdoblja, tj. iz prethodnog Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru.

Područje Grada Kastva nalazi se u sjeverozapadnom dijelu priobalnog prostora Primorsko-goranske županije. Na području Grada Kastva nalazi se šest administrativnih naselja: Kastav (4,18 km2), Brnčići (3,61 km2), Ćikovići (1,13 km2), Rubeši (1,02 km2), Spinčići (1,12 km2) i Trinajstići (0,34 km2). Na tom prostoru površine 11,4 km2 živi 8.891 stanovnika (prema podacima iz 2001. god.), što znači da prosječna gustoća naseljenosti iznosi 779,91 stanovnik na km2.

Gotovo cijelo područje Grada Kastva s gledišta prirodnog i kulturnog nasljeđa, predstavlja izuzetno vrijedan prostor. Konfiguracija terena je tipično kraška, smjenjuju se raznolikosti kraškog krajolika i plodnog tla. Raspolaganje prostorom i planiranje je ključno pitanje kvalitetnog razvoja područja Grada, pa je prostorno planiranje jedan od bitnih uvjeta za skladan razvoj.

II. POKRIVENOST PODRUČJA GRADA KASTVA PROSTORNIM PLANOVIMA

1. PROSTORNI PLANOVI UREĐENJA

1.1. Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 14/00)

1.2. Prostorni plan Općine Rijeka (»Službene novine« PGŽ broj 8/86, 27/88, 12/95, 19/95)

2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

2.1. Provedbeni urbanistički plan dijela stambenog naselja Rubeši (»Službene novine« PGŽ broj 16/91, 9/99)

2.2 Urbanistički plan uređenja sportsko rekreacijske zone SR-22 Kastav (»Službene novine« PGŽ broj 23/99)

3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

3.1. Detaljni plan uređenja povijesne jezgre Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 21/99, 23/99)

3.2. Detaljni plan uređenja građevne čestice (k.č. 3705 k.o. Kastav) »PUBLICOM-2« u RZ-36 Žegoti - Grad Kastav (»Službene novine« PGŽ broj 13/00)

3.3. Detaljni plan uređenja dijela stambenog naselja Ćikovići (»Službene novine« PGŽ broj 21/00, 16/01 )

3.4. Detaljni plan uređenja dijela naselja Rubeši (»Službene novine« broj 19/01)

3.5. Detaljni plan uređenja križanja prometnica Belići - Rubeši - Matulji i kompleksa građevina u zoni (»Službene novine« broj 19/01)

3.6. Detaljni plan uređenja zone Z-2 u Radnoj zoni RZ-36 Žegoti - Kastav (»Službene novine« broj 19/01)

3.7. Detaljni plan uređenja poslovnog kompleksa »Hann invest« i prometnica u Radnoj zoni RZ-36 Žegoti - Kastav (»Službene novine« broj 11/02)

3.8. Detaljni plan uređenja dijela stambenog naselja Rešetari (»Službene novine« broj 13/02)

4. URBANISTIČKO ARHITEKTONSKA RJEŠENJA

4.1. Urbanističko arhitektonsko rješenje parkirališta u Kastvu (potez Šporova jama - Gradsko groblje)

4.2. Urbanističko arhitektonsko rješenje skladišno-prodajnog kompleksa u Žegotima

4.3. Urbanističko arhitektonsko rješenje benzinsko servisnog centra »Vrata Jadrana«

III. UČINAK PROVEDBE I PRIMJENE ODREDBI PROGRAMA MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU DO VELJAČE 2003.

Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva za razdoblje veljača 2001. - veljača 2003. bila je određena izrada Prostornog plana uređenja Grada Kastva, šest detaljnih planova uređenja, te izmjene i dopune jednog detaljnog plana uređenja (DPU dijela stambenog naselja Ćikovići) i jednog urbanističkog plana uređenja (UPU sportske zone SR-22 Kastav).

Prostorni planovi te projektna i druga dokumentacija realizirani su kako slijedi:

1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA

1.1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KASTVA

Prijedlog plana za javnu raspravu Gradsko poglavarstvo je utvrdilo na 6. sjednici održanoj 12. veljače 2002. godine. Javna rasprava je održana u razdoblju od 25. veljače do 29. ožujka 2002. godine. Na 30. sjednici Gradskog poglavarstva održanoj 29. srpnja 2002. godine prihvaćeno je Izvješće o javnoj raspravi, te utvrđen Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Kastva. Na Plan su dobivene suglasnosti MUP-a, PU PG, Sektora upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka; Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. U dva navrata (23. listopada 2002. i 6. ožujka 2003.) zaprimljeno je mišljenje Primorsko-goranske županije, Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje da Prijedlog plana nije usuglašen sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije. U tijeku je dorada / korekcija Prostornog plana, nakon čega će biti ponovno dostavljen na suglasnost odnosno mišljenje u Županijski zavod.

2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

2.1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K1 (RADNA ZONA ŽEGOTI)

Konačnim prijedlogom Prostornog plana uređenja Grada Kastva planira se proširenje poslovne zone sa 21,85 ha na 27,45 ha. Osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja poslovne zone je Programsko rješenje organizacije i infrastrukture radne zone iz 1999. godine. U srpnju 2002. godine odabran je izrađivač Plana, te se usporedno sa donošenjem Prostornog plana uređenja Grada Kastva odvijala i izrada ovog Plana. Provedena je prethodna rasprava i pripremljen prijedlog Plana, ali se ne može krenuti u daljnji postupak donošenja prije donošenja Prostornog plana uređenja Grada Kastva.

2.2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE SR-22 KASTAV, IZMJENE I DOPUNE

Programom mjera planirana je bila Izmjena i dopuna Plana radi usklađenja granica sa novim vlasničkim granicama, te realizacije planiranih građevina. Izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske zone SR-22 nije se pristupilo u ovom razdoblju.

3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

3.1. DETALJNI PLAN UREĐENJA DIJELA NASELJA RUBEŠI

U srpnju 2001. godine donesen je Detaljni plan uređenja dijela naselja Rubeši. Površina obuhvata Plana iznosi 1,6 ha, a obuhvaća područje između ceste Diračje - Kastav i ceste u Jurjenićima. Planom se reguliraju uvjeti izgradnje poslovnih, stambenih i pratećih sadržaja, te uvjeti uređenja postojećih i planiranih prometnica.

3.2. DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE Z-2 U RADNOJ ZONI RZ-36 ŽEGOTI-KASTAV

U srpnju 2001. godine donesen je Detaljni plan uređenja zone Z-2 u Radnoj zoni RZ - 36 Žegoti - Kastav. Površina obuhvata plana iznosi 2,03 ha, a obuhvaća područje u Radnoj zoni Žegoti zapadno od ceste Kastav - Viškovo. Namjena prostora u granicama obuhvata Plana je izgradnja proizvodnih, uslužno-proizvodnih, proizvodno-skladišnih, skladišnih i servisnih kompleksa sa pratećim sadržajima, uz uvjet da ne zagađuju čovjekov okoliš.

3.3. DETALJNI PLAN UREĐENJA POSLOVNOG KOMPLEKSA »HANN INVEST« I PROMETNICA U RZ-36 ŽEGOTI - KASTAV

U svibnju 2002. godine donesen je Detaljni plan uređenja poslovnog kompleksa »Hann Investa« i prometnica u RZ-36 Žegoti - Kastav. Površina obuhvata iznosi 1,4 ha, a obuhvaća područje između ceste Kastav - Viškovo (potez od »Banovog križa« do »Žmikovca«) i ceste prema selu Bani. Planom se reguliraju uvjeti izgradnje poslovnih sadržaja, te uvjeti uređenja postojećih i planiranih prometnica u zoni.

3.4. DETALJNI PLAN UREĐENJA KRIŽANJA PROMETNICA BELIĆI - RUBEŠI - MATULJI I KOMPLEKSA GRAĐEVINA U ZONI

U srpnju 2001. godine donesen je Detaljni plan uređenja križanja prometnica Belići - Rubeši - Matulji i kompleksa građevina u zoni. Površina obuhvata iznosi 1,84 ha, a obuhvaća područje planiranog križanja cesta Kastav - Diračje i Kastav - Matulji. Plan regulira uvjete izgradnje poslovnih građevina i građevina mješovite namjene unutar zone obuhvata, uređuje odnos tih građevina prema postojećim stambenim građevinama u neposrednoj okolini, te utvrđuje uvjete uređenja postojećih i izgradnje planiranih cesta u zoni.

3.5. DETALJNI PLAN UREĐENJA DIJELA STAMBENOG NASELJA REŠETARI

U lipnju 2002. godine donesen je Detaljni plan uređenja dijela stambenog naselja Rešetari. Površina obuhvata Plana iznosi 1,13 ha, a obuhvaća područje između Jurčićeve ulice, te ulica Draga i Miserkino. Namjena prostora je izgradnja tri višestambene građevine sa pripadajućim pristupnim cestama i parkirališnim površinama.

3.6. DETALJNI PLAN UREĐENJA DIJELA STAMBENOG NASELJA ĆIKOVIĆI, IZMJENE I DOPUNE

U listopadu 2000. godine donesen je Detaljni plan uređenja dijela stambenog naselja Ćikovići, a Izmjene i dopune Plana sukladno Nalazu Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja donesene su u srpnju 2001. godine. Zona zahvata obuhvaća površinu od 0,39 ha. Osnovna namjena prostora je stambena, mješovita (pretežito stambena) i poslovna, a za rubne površine utvrđena je namjena zelene površine s dječjim igralištem.

3.7. DETALJNI PLAN UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA STAMBENOG NASELJA ĆIKOVIĆI

Izradi Detaljnog plana uređenja neizgrađenog dijela stambenog naselja Ćikovići nije se pristupilo u ovom razdoblju.

Konačnim prijedlogom Prostornog plana uređenja Grada Kastva za područje centralnog naselja uvjetuje se izrada urbanističkog plana uređenja, a u zoni obuhvata površine cca 87 ha nalazi se i najveći dio neizgrađenog dijela stambenog naselja Ćikovići.

4. PROJEKTNA I DRUGA DOKUMENTACIJA

4.1. Projekt ceste i kanalizacijskog kolektora Ćikovići - Kastav, dionica kroz naselje Ćikovići

4.2. Projekt ceste »409« (Ćikovići - Ul. 111. brigade ZNG)

4.3. Projekt proširenja Gradskog groblja Kastav - zapadni dio

4.5. Projekt križanja Belići (cesta, odvodnja, javna rasvjeta)

4.6. Projekt garažnih nizova u ulici Štivar

4.7. Idejno rješenje boćališta u Sportskoj zoni Kastav

IV. UREĐENJE I OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

U periodu od veljače 2001. do veljače 2003. godine izvedeni su sljedeći radovi na izgradnji i uređenju komunalne infrastrukture:

- asfaltirane ceste u ulici Poljana i Trinajstićima (nakon radova na vodovodu)

- proširenje ceste u Pavletićima (protupožarni put), u Brestovicama i ulici Pilepčić

- uređenje dijela Školske ulice u Kastvu

- uređen kolnik, nogostupi, potporni i ogradni zidovi, oborinska odvodnja na cesti Belići - Matulji

- uređen kolnik, nogostupi, potporni i ogradni zidovi, autobusna ugibališta, oborinska odvodnja na cesti Belići - Brestovice

- rekonstruiran zavoj Žmikovac - Žegoti

- postavljeno 45 rasvjetnih tijela javne rasvjete, te podzemni kabel za javnu rasvjetu u Trinajstićima i Rešetarima

- izgrađen vodovod u Tometićima (Kal) i rekonstruiran vodovod Žmikovac - Žegoti

- oborinska kanalizacija u Ćikovićima, Trinajstićima i Tuhtanima

- izvršen veći dio otkupa zemljišta za cestu kroz Ćikovići, križanje Belići i parkiralište Šporova jama

- postavljena autobusna čekaona u Ćikovićima, klupe, košići i prometna signalizacija.

U tijeku su radovi na:

- uređenju nogostupa Belići - Kastav

- izgradnji vodovoda Ćikovići - Rubeši

- proširenju Gradskog groblja Kastav, polje B donji dio

- uređenju dječjeg igrališta u ulici Štivar.

V. OPĆA OCJENA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE GRADA KASTVA

Prostorni plan Općine Rijeka je nedostatan, a ujedno ograničavajući u svim elementima osim infrastrukturnom u onom segmentu koji veže Grad Kastav na infrastrukturni sustav županije, regije i države. U dijelu koji se odnosi na infrastrukturu i komunalni sustav, on je osnova za izradu novog PPU - Grada Kastva, koji je jedan od bitnih uvjeta sa skladan razvoj.

Stupanjem na snagu Prostornog plana uređenja Grada Kastva izvan snage se stavlja Prostorni plan Općine Rijeka u dijelu koji se odnosi na područje Grada Kastva. Zadatak Prostornog plana uređenja Grada Kastva je određivanje osnova razvitka u prostoru - utvrđivanje uvjeta uređenja područja, određivanje svrhovitog korištenja prostora, zaštitu okoliša, kulturno graditeljske baštine i vrijednih dijelova prirode. Prostornim planom uređenja se uvjetuje izrada prostornih planova nižeg reda (urbanistički planovi uređenja, detaljni planovi uređenja) s ciljem da se spriječi nekontrolirana i neplanska izgradnja poslovnih, stambenih i drugih građevina.

U zoni obuhvata Provedbeno urbanističkog plana dijela stambenog naselja Rubeši potrebno je izvršiti analizu postojeće planske dokumentacije s obzirom na stanje na terenu, te temeljem analize donijeti odluku o daljnjem postupanju s Planom odnosno izradi detaljnog plana uređenja područja ili dijela područja obuhvaćenog ovim Planom.

Tendencija je da se nakon donošenja Prostornog plana uređenja Grada Kastva PUP dijela stambenog naselja Rubeši stavi izvan snage, a ostali doneseni detaljni i urbanistički planovi uređenja da se zadrže na snazi u izvornom obliku odnosno da se eventualno donesu izmjene i dopune u onim segmentima koji otežavaju njihovu provedbu.

VI. OBJAVA

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-03/03-01/6

Ur. broj: 2170-01-05-03-1

Kastav, 3. travnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća

Ivo Mladenić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=51215&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr