SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
4

6.

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 31/ 02), Odredaba Prostornog plana općine Crikvenica (»Službene novine« broj 30/88, 05/89 i 34/90), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski od 2002. do 2004. god. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja
»Dogradnje i nadogradnje stambenog objekta
na k.č. 5847/259 k.o. Novi«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom donosi se Detaljni plan uređenja »Dogradnje i nadogradnje stambenog objekta na k.č. 5847/259 k.o. Novi« (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela sukladno Pravilniku o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98), a kako slijedi:

A. PRILOZI

1. Izvadak iz Prostornog plana općine Crikvenica - »Plan namjene površina« - situacija

2. Kopija katastarskog plana

3. Fotodokumentacija - postojeće stanje

B. TEKSTUALNI DIO:

I. OBRAZLOŽENJE PLANA

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Promet

2.3.2. Telekomunikacije

2.3.3. Energetika

2.3.4. Vodoopskrba

2.3.5. Odvodnja

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevine (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

2.3. Namjena građevine

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevine

2.6. Uređenje građevne čestice

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne mreže

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja energetske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodoopskrbne mreže

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže odvodnje otpadnih voda

4. Mjere provedbe plana

5. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

- UVJETI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

- vodoopskrbna mreža

- mreža odvodnje otpadnih voda

- elektroenergetska mreža

- telekomunikacijska mreža

C. GRAFIČKI DIO:

list:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINAM 1:500

2.PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA
I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREŽAM 1:500

3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA
I ZAŠTITE POVRŠINAM 1:500

4. UVJETI GRADNJEM 1:500

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke donosi se za prostor postojeće katastarske čestice 5847/259 k.o. Novi.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Odredbama za provođenje određuju se kriteriji i način realizacije Plana, te opći i posebni uvjeti uređenja i korištenja prostora, a za detaljnije tumačenje odredbi koristi se cjelokupni tekstualni i kartografski dio Plana.

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 5.

Unutar područja obuhvata plana predviđa se dogradnja i nadogradnja postojeće stambene građevine, što uključuje i dogradnju pomoćne građevine - garaže i kućnog spremišta. To je u skladu s Prostornim planom općine Crikvenica koji tu predviđa zonu naselja sa stambenim, centralnim i pratećim funkcijama i jačim turističkim kapacitetima.

Ova površina je opisana u tekstualnom dijelu: poglavlje 1. Polazišta 1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana, te raščlanjena i iskazana u kartografskom prikazu list 1.- »Detaljna namjena površina« u mjerilu 1:500.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevinskih čestica i građevine

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Članak 6.

Područje obuhvata sastoji se od jedne postojeće građevne čestice k.č. 5847/259. Parcelacija ostaje postojeća, tj. postojeća čestica se zadržava.

Oblik i veličina čestice vidljivi su na kartografskom prikazu broj 4 ovog Plana - »uvjeti gradnje«

Članak 7.

Koeficijenti izgrađenosti (kig) - odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice i iskorištenosti (kis) - odnos ukupne (bruto) izgrađene površine građevine i površine građevne čestice iznose:

oznaka
čestice

površina
čestice

površina
gradivog
dijela čestice

koeficijent
izgrađenosti
kig

ukupna
brutto
izgrađena
površina

koeficijent
iskorište-
nosti
kis

5847/259

689,00 m2

206,70 m2

0,3

529,00 m2

0,76

ukupno u obuhvatu plana:

689,00 m2

206,70 m2

0,3

529,00 m2

0,76

2.2. Veličina i površina građenja (ukupna brutto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

Članak 8.

Unutar područja obuhvata plana predviđa se dogradnja i nadogradnja postojeće stambene građevine, što uključuje i dogradnju pomoćne građevine - garaže i kućnog spremišta.

Članak 9.

Najveća dopuštena visina stambene građevine određuje se kao 2 etaže + potkrovlje, odnosno prizemlje + 1. kat + potkrovlje. Kota poda prizemlja iznosi najviše 1,0 m iznad kote terena koju pokriva građevina. Maksimalna dozvoljena visina vijenca stambene građevine iznosi 7,50 m, mjereći od kote poda prizemlja.

Maksimalna dozvoljena visina pomoćne građevine jednaka je visini prizemne etaže stambene građevine, a minimalna svjetla visina iznosi 2,10 m.

Članak 10.

Moguća brutto izgrađena površina (zbroj brutto površine svih etaža građevina) na čestici u obuhvatu plana može iznositi najviše 529,00 m2.

2.3. Namjena građevine

Članak 11.

Osnovna namjena građevine je stambena. Unutar područja obuhvata plana predviđa se dogradnja i nadogradnja postojeće stambene građevine, što uključuje i gradnju pomoćne građevine - garaže i kućnog spremišta.

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Članak 12.

Građevina se može smjestiti samo unutar ovim Planom predviđene gradive površine.

Tlocrt građevine može se razvijati unutar gradive površine. Gradiva površina određena je linijom čija je udaljenost od granice građevne čestice vidljiva na kartografskom prikazu broj 4 ovog Plana: »uvjeti gradnje«. Također je oznakom i bojom posebno označena gradiva površina stambene građevine, a posebno pomoćne građevine.

Članak 13.

Udaljenost stambene građevine na čestici od granice susjednih parcela smije iznositi minimum 4,0 m, što zadovoljava odredbe Prostornog plana općine Crikvenica.

Zbog konfiguracije terena i potrebe rješavanja pomoćnog prostora - garaže i kućnog spremišta dozvoljava se na sjevernoj i zapadnoj strani gradnja na međi, ali isključivo u nivou prizemlja, te da je krov ravan pokriven slojem zemlje i hortikulturno uređen ili uređen pješačkim površinama, a sve u granicama gradivog dijela čestice za pomoćnu građevinu.

Članak 14.

Planirani regulacijski pravac zadan je uličnim ogradnim zidom u Ulici Pod Sveti Mikulj na južnoj strani čestice. Na taj način građevina se ne približuje prometnici, odnosno na toj strani parcele zadržat će se postojeća zelena površina koja je sastavni dio zelenog poteza uz postojeću prometnicu čime se osigurava lijepa fasada ulice.

Članak 15.

Građevni pravac na južnoj strani udaljen je 15 m od regulacijskog pravca, a zadržava ga i nova građevina. Ostali građevni pravci nisu određeni, već je smještaj građevine određen granicom gradivog dijela čestice, a veličina same građevine limitirana je dozvoljenim postotkom izgrađenosti.

2.5. Oblikovanje građevine

Članak 16.

Arhitektonsko oblikovanje planirane izgradnje što više prilagoditi postojećem ambijentu, prvenstveno koristeći tradicionalne materijale i način izgradnje, pazeći na mjerila građevina, veličine otvora, vrstu pokrova i nagibe krova. Arhitektura treba odražavati primorski stil izgradnje. Pročelja treba izraditi u autohtonom kamenu ili ožbukati, te obojiti svijetlim pastelnim bojama - moguće su, naravno, kombinacije.

Krov stambene građevine izvesti kao kosi, min. dvostrešan ili višestrešan, maksimalnog nagiba krovne plohe 25o, pokrov kosih krovnih ploha izvesti od kupa kanalica ili mediteran crijepom, zabate i strehe treba ožbukati ili ozidati kamenom bez vidljivih drvenih dijelova krovišta, a zaštitu od insolacije na vanjskim otvorima izvesti kao kapke ili žaluzine (grilje).

Zbog konfiguracije terena pomoćnu građevinu potrebno je izvesti isključivo u nivou prizemlja, te da je krov ravan pokriven slojem zemlje i hortikulturno uređen ili uređen pješačkim površinama, a sve u granicama gradivog dijela čestice za pomoćnu građevinu.

2.6. Uređenje građevinske čestice

Članak 17.

Uređenje građevne čestice mora se izvesti tako da ne narušava izgled naselja.

Izvan granice gradivog dijela čestice predviđeno je uređenje pješačkih površina kao što su staze, stube i sl., uređenje zelenih površina (parterno zelenilo, stabla) uz maksimalno očuvanje postojećih autohtonih vrijednijih biljnih vrsta, što daje posebnu vrijednost ovom zaštitnom obalnom pojasu u kojem se nalazi predmetna čestica i gradnja.

Potrebna je posebna pažnja u čuvanju primorskog stila arhitekture ali i hortikulture. U tu svrhu predvidjeti sadnju autohtonog zelenila, biljaka i stabala. Obzirom na konfiguraciju terena, eventualnu izgradnju podzida ili potpornih zidova, izvesti poput suhozida, koji su tipični ambijentalni element.

Građevna čestica može se ograditi kombinacijom kamene ograde i »žive« odnosno zelene ograde, visine 1,20 m.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne mreže

Članak 18.

Poput susjednih građevina i građevnih čestica, čestica u obuhvatu plana bit će priključena na javni put odnosno na postojeću asfaltiranu prometnicu Ulicu Pod Sveti Mikulj s južne strane čestice preko spojno-sporedne stambene ulice (pješačko-kolne vertikale) sa zapadne strane čestice. Kako postojeća građevina ostaje stambena, neće se značajno opteretiti postojeći prilaz, a na čestici će se urediti 2 parkirališna mjesta (garaža i otvoreni parking prostor). Ovim planom ne zadire se u javne prometne površine, odnosno zadržava se postojeći profil prilazne prometnice.

Rješavanje prometa u mirovanju predviđeno je unutar građevne čestice, sa njene sjeverne i/ili zapadne strane. Zbog konfiguracije terena i postojećeg pristupa, na parceli će se osigurati 2 parkirališna mjesta koja mogu dijelom biti natkrivena (garaža) te će se svojim smještajem funkcionalno i vizualno uklopiti u uređenje okoliša.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 19.

Telekomunikacijske instalacije (TK kabel), smještene su u neposrednoj blizini, u Ulici Pod Sveti Mikulj, gdje se nalazi telekomunikacijski kabel, a postojeća građevina već ima priključak na javnu telekomunikacijsku mrežu.

U sklopu planirane rekonstrukcije, a po potrebi investitora treba izvršiti rekonstrukciju postojeće telekomunikacijske instalacije unutar objekta, kao i priključak na javnu telekomunikacijsku mrežu, sukladno članku 6. stavak 12. Zakona o telekomunikacijama. Predlaže se telekomunikacijsku instalaciju u objektu izraditi tehnologijom strukturnog kabliranja, sukladno standardu ISO/IEC 11801.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja energetske mreže

Članak 20.

Postojeća građevina napaja se električnom strujom sa postojećeg voda električne energije smještenog južno od čestice u Ulici Pod Sveti Mikulj. Postojeći kapacitet provjerit će se izračunom konzuma snage potrebnog za novu građevinu, te je prije ishođenja građevinske dozvole potrebno dostaviti projekt elektroinstalacije s točno naznačenom potrebnom snagom za dograđeni i nadograđeni dio.

Za potrebe građevine treba predvidjeti mogućnost očitanja utroška električne energije na način da svaka stambena jedinica u građevini bude zasebna mjerna potrošačka cjelina.

Kako se na dijelu zemljišta na kojem je predviđena nadogradnja nalaze i priključni el. kabeli i za susjedne objekte investitor se također prije početka izvođenja radova mora javiti u »Elektroprimorje« Pogon Crikvenica kako bi se izradilo tehničko rješenje za izmicanje tih kabela.

Troškove izmicanja el. kabela snosi investitor.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodoopskrbne mreže

Članak 21.

U prilaznoj Ulici Pod Sveti Mikulj, južno od čestice postoji instalacija vodovoda, a također i vodomjerno okno koje služi postojećoj građevini.

Priključenje dograđenog i nadograđenog objekta na vodoopskrbni sustav treba izvesti na način da svaki poseban dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, garaža) odnosno svaki pojedinačni potrošač ima ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje, u oknu na javnoj površini.

Priključenje na vodoopskrbu izvesti prema tehničkom rješenju i uvjetima, za što će se sklopiti ugovor o priključenju na vodoopskrbu između investitora i KTD Vodovod Žrnovnica Novi Vinodolski.

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže odvodnje otpadnih voda

Članak 22.

Postojeća građevina priključena je na vlastitu septičku jamu smještenu na predmetnoj parceli. U Ulici Obala Petra Krešimira IV. postoji kanalizacijski kolektor. Građevinu treba spojiti na postojeći javni kolektor fekalne kanalizacije koji prolazi Obalom Petra Krešimira IV., a postojeću septičku jamu treba zatvoriti i propisno sanirati. Odvodnja oborinskih voda riješit će se putem upojnih bunara u granicama parcele.

4. Mjere provedbe plana

Članak 23.

Sukladno članku 34. Zakona o prostornom uređenju provođenje ovog plana provodi se temeljem Izvoda iz plana.

Članak 24.

Kod izrade glavnog projekta za predviđeni zahvat u prostoru provjerit će se postojeći priključci, potrebna povećanja te postupiti prema posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Kako je u području obuhvata planirana gradnja samo jedne stambene građevine na jednoj čestici, ovim planom predviđenu izgradnju treba izvesti odjednom u cijelosti.

5. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 25.

Postojanje gradske kanalizacije znatno doprinosi sprječavanju nepovoljna utjecaja na okoliš, stoga postojeću gradnju treba priključiti na postojeću gradsku kanalizaciju u Ulici Petra Krešimira IV. Posude za prikupljanje kućnog otpada izvesti kao nepropusne, adekvatno ih smjestiti i onemogućiti širenje neugodnih mirisa.

Planirana izgradnja neće ugroziti okoliš.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Detaljni plan uređenja »Dogradnje i nadogradnje stambenog objekta na k.č. 5847/259 k.o. Novi«, ovjeren je pečatom i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Članak 27.

Detaljni plan uređenja »Dogradnje i nadogradnje stambenog objekta na k.č. 5847/259 k.o. Novi«, čuva se u pismohrani Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski i u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica.

Članak 28.

Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/03-01/3

Ur. broj: 2107/02-01-03-3

Novi Vinodolski, 31. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=51250&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr