SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
4

4.

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01 i 60/01- vjerodostojno tumačenje), odredbi Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« RH broj 33/01 i 10/02) i članka 74. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Vinodolskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju izbori članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na području Grada Novog Vinodolskog i to: predlaganje kandidata, tijela za provedbu izbora, provođenje izbora, glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja, te druga pitanja u svezi provedbe izbora.

Članak 2.

Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Članak 3.

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem.

Prava i dužnosti člana vijeća započinju danom konstituiranja vijeća.

Mandat člana vijeća izabranog na redovnim izborima traje 4 godine.

Mandat člana vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.

Član vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.

Članak 4.

Izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko poglavarstvo odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora.

Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja vijeća, prijevremeni se izbori imaju održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati i održati prijevremeni izbori.

Članak 5.

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četvorogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana vijeća, danom donošenja odluke Poglavarstva Grada,

- ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću,

- ako počne obnašati dužnosti iz članka 6. ove Odluke, danom stupanja na dužnost.

Članak 6.

Član vijeća ne može istodobno biti član Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva, pročelnik upravnog tijela Grada, član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Grada i ravnatelj ustanove kojoj je osnivač Grad.

Članak 7.

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.

Člana vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća kojem je prestao mandat.

Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s te liste.

II. PREDLAGANJE KANDIDATA

Članak 8.

Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim statutima, odnosno posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.

Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj, registriranih političkih stranaka, mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća.

Članak 9.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 20 potpisa birača sa prebivalištem na području mjesnog odbora.

Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.

Članak 10.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, adresa i matični broj za svakog potpisanog predlagatelja.

Članak 11.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Naziv liste navodi se punim nazivom imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila.

Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je »nezavisna lista«.

Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.

Članak 12.

U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena kandidata, nacionalnost, adresa i jedinstveni matični broj kandidata predloženih na listi.

Uz listu dostavljaju se i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerena od strane izbornog povjerenstva.

U prijedlogu liste obvezno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.

Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo će se ime izbrisati s liste, a lista će se smatrati potpunom.

Članak 13.

Izborno povjerenstvo sastavit će za svaki mjesni odbor posebno i objaviti sve pravovaljane predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu i to u roku od 4 dana od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

Objava u smislu članka 1. ovog članka dat će se u pisanom obliku, a akt o objavi će se objaviti postavom na oglasnu ploču Grada, na odgovarajuća mjesta na području mjesnog odbora, a po mogućnosti i u javnim glasilima.

Članak 14.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno koalicije koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

Nezavisne liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu prezimena nositelja nezavisne liste.

Članak 15.

Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

Članak 16.

U tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 21,00 sat, zabranjena je svaka izborna promidžba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata.

III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 17.

Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Grada.

Članak 18.

Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih listi, biraju sve članove vijeća.

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste (biračka masa liste). Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova sadrži zajednički djelitelj.

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

Članak 19.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 20.

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su izborno povjerenstvo i birački odbori.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju pravo na naknadu koju određuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 21.

Izborno povjerenstvo imenuje Poglavarstvo Grada.

Izborno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici.

Predsjednik izbornog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.

Predsjednik i članovi izbornog povjerenstva, te njihovi zamjenici ne mogu biti kandidati za članove vijeća.

Članak 22.

Izborno povjerenstvo:

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,

- imenuje biračke odbore,

- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,

- nadzire rad biračkih odbora,

- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora,

- donosi obvezatne upute,

- obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora,

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu,

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,

- prikuplja i zbraja rezultate biračkih mjesta,

- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća.

Članak 23.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici.

Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, članove i njihove zamjenike najkasnije 5 dana prije održavanja izbora.

V. PROVOĐENJE IZBORA

Članak 24.

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima.

Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije 8 dana prije izbora.

Za svako biračko mjesto odredit će se prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

Izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje. Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća za koje se glasuje.

Članak 25.

Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća kao i nevladine udruge imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje, te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati svoje primjedbe.

Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika o radu biračkog odbora čiji je rad promatrao.

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 26.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

Glasački listić sadrži:

- naziv liste,

- ime i prezime nositelja liste,

- serijski broj.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 27.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 28.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

- nepopunjeni glasački listić,

- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,

- listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 29.

Glasovanje traje neprekidno od 7,00 do 19,00 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti se o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja, te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih, da napusti biračko mjesto.

Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije.

Članak 30.

Prije no što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan.

Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju na tom biračkom mjestu. Ona čini sastavni dio izbornog materijala.

Članak 31.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.

Članak 32.

Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot.

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika, ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat se utvrđuje u roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

Članak 33.

Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će:

- broj birača prema popisu birača,

- koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu,

- koliko je ukupno birača glasovalo,

- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,

- koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim listićima.

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.

Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 34.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijali birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.

Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja za vijeće najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.

Članak 35.

O svom radu izborno povjerenstvo vodi zapisnik u koji će zabilježiti:

- broj birača upisanih u popis birača, odnosno izvadak iz popisa birača za svaki mjesni odbor posebno,

- broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,

- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista mjesnog odbora.

Svaki član izbornog povjerenstva kao i zamjenik mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 36.

Rezultat izbora za vijeće mjesnog odbora utvrđuje izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.

Članak 37.

Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća, odmah će na oglasnoj ploči mjesnog odbora objaviti:

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,

- koliko je ukupno birača glasovalo,

- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,

- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,

- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 38.

Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u Proračunu Grada.

Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim odborima raspolaže izborno povjerenstvo.

Izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, provoditi nadzor nad njihovim raspolaganjem, te dodijeliti potrebna sredstva biračkim odborima.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 39.

Poglavarstvo Grada obavlja nadzor zakonitosti izbora članova vijeća i rješava sporove u suglasju s odredbama ove Odluke.

Članak 40.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti politička stranka koja je predlagatelj liste, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu kao i nositelji nezavisnih lista.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.

Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Nositelji nezavisnih lista prigovor podnose osobno.

Članak 41.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od dana kada je izvršena radnja za koju je stavljen prigovor.

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 42.

Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su propisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz. stavka 1. ovog članka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 43.

Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe.

Žalba se podnosi Poglavarstvu Grada u roku od 48 sati računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.

Žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva.

Poglavarstvo Grada dužno je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 44.

Podneseni prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

Članak 45.

Ako se u tijeku trajanja mandata člana vijeća utvrdi da pojedini njegov član u postupku kandidiranja ili izbora nije ispunjavao koji od uvjeta za kandidiranje ili izbor propisanih ovom Odlukom, Poglavarstvo Grada donijet će u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga odluku, kojom će utvrditi prestanak njegova mandata.

Prijedlog za donošenje odluke iz stavka 1. ovog članka mogu dati politička stranka i nositelj nezavisne liste koji su sudjelovali na izborima za vijeće.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Prva konstituirajuća sjednica vijeća održat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuće sjednice vijeća saziva gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova vijeća.

Ako se konstituirajuća sjednica vijeća ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji član.

Članak 47.

Objavom odluke Poglavarstva Grada o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, sukladno ovoj Odluci, prestaje mandat prethodno izabranim članovima vijeća.

Članak 48.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 026-01/03-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-03-3

Novi Vinodolski, 31. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=51250&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr