SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 29. Ponedjeljak, 17. rujna 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

40.

Na temelju članka 23. stavak 3. i članka 146. Zakona o vodama (»Narodne novine« 153/09., 63/11., 130/11., 56/ 13., 14/14. i 46/18.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13, 30/13-pročišćeni tekst i 7/18.) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 13. sjednici održanoj 12. rujna 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o prijenosu prava vlasništva nad komunalno vodnim
građevinama na području Vinodolske općine

Članak 1.

Vinodolska općina prenosi pravo vlasništva nad komunalno vodnim građevinama koje se odnose na odvodnju sanitarnih otpadnih voda (fekalna kanalizacija) u vlasništvo KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22 (OIB-36612651354), utvrđene vrijednosti u iznosu 13.079.977,64 kuna, prema tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Vrijednost komunalno vodnih građevinama iz članka 1. ove Odluke je sadašnja knjigovodstvena vrijednost imovine iskazana u poslovnim knjigama Vinodolske općine.

Članak 3.

Međusobna prava i obveze između Vinodolske općine i KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. u svezi prijenosom prava vlasništva bez naknade, urediti će se posebnim ugovor.

Članak 4.

Ovlašćuje se načelnik Vinodolske općine za poduzimanje svih radnji vezanih za provedbu ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA.021-05/18-01/8

URBROJ:2107-03/18-01-9-118

Bribir, 12. rujna 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Boris Miklić, dipl.ing., v. r.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1074&mjesto=91253&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr