SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 27. Četvrtak, 30. kolovoza 2018.
OPĆINA ČAVLE

43.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15 i 12/ 18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 30. kolovoza 2018. godine donosi

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture u 2018. g.
u Općini Čavle

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2018. g. na području Općine Čavle.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Programom iz stavka 1. ovog članka, utvrđuju se:

-opis i opseg poslovaodržavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

U 2018. g. održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Čavle obuhvaća:

I.                   ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE I EKOLOGIJA - 100.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 164)

1. Čišćenje šahti i odvodnih kanala

Narečeni radovi pod točkom I. u iznosu od 100.000,00 kuna, financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

II.                ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA - 550.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 166,167)

Redovno čišćenje javnih površina (trgova pješačkih zona, javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje)

1.Pometanje javno prometnih površina s odvozom. . . . . .55.265

(921.095 m2 a' 0,060 kn/m2)

2.Odvoz i zbrinjavanje glomaznog kom. otpada. . . . . .156.600

dežurna služba (272 h a' 300,00 kn/h)

3.Čišćenje zelenila - raslinja uz nerazvrstane ceste. . . . .118.794

(54 km nerazvrstanih cesta)

4.Čišćenje snijega. . . . . .200.000

5.Pometanje strojno. . . . .19.341

(42 h a' 460,50 kn )

Narečeni radovi pod točkom II. u iznosu od 550.000,00 kn financirat će se iz sredstava komunalne naknade

III.             ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH
POVRŠINA - 1.417.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 159, 160, 161, 168, 170, 212, 213, 214)

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća radove na:

1. zelenim površinama 1.100.000,00

2. dezinsekciji i deratizaciji 47.000,00

3. veterinarske usluge 60.000,00

4. divljim deponijima 80.000,00

5. održavanje dječjih igrališta 30.000,00

6. komunalne usluge 70.000,00

7. održavanje groblja 30.000,00

UKUPNO: 1.417.000,00

Izdaci za održavanje zelenih javnih površina podrazumijevaju slijedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina, parkova i zelenih površina na drugim uređenim zelenim površinama, okućnicama u vlasništvu Općine i cestovnih otoka. Obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i okopavanje bilja, popunjavanje s biljnim materijalom, održavanje, košnje trave i prihranjivanje na slijedećim lokalitetima:

- Mavrinci cestovni otok, Mavrinci - Ravan, Mavrinci - kapelica i spomenik, Mavrinci -

»Vela šterna«, Cernik čitaonica, Čavle parkiralište općine, Čavle spomenik, Čavle cestovni otoci, Čavle dječji vrtić otoci, Bajčevo selo otoci, Buzdohanj spomenik, Krenovac prometni otok, Krenovac spomenik, Soboli spomenik, Žeželovo selo, park šuma groblja Cernik jug, park groblja Cernik iza mrtvačnice, zatvoreni prostori Doma Čavle, Grad Grobnik placa, Cernik travnjak Boki, okoliš BD Hrastenica, vaze ispred Doma Čavle, okoliš Kaštela i crkve Sv. Filip i Jakov, Put mlikarice, autobusna stanica

»Pod Vrh«, raslinje uz cestu Jezero-Podhum, raslinje uz cestu G.Grobnik - Ilovik - Mikeji, , jama parkinga iza Doma Čavle, okoliš zdravstvene stanice, okoliš Čebuharove kuće, Mrtvački put, raslinej uz cestu Jezero-Zastenice, cesta Zastenice - Škaroni, pravac Žubrovo selo - Žeželovo selo, pravac gostiona Bondej - Cipica, pravac Mavrinci - Gorica, Boki, Cernik most, raskršće vrtić-Tera-općina, groblje Grad Grobnik - Grad Grobnik - autobusna stanica, prilaz NN Mavrinci, pravac Čavle-Žeželovo selo-Cernik, Krenovac Grad Grobnik, pravac Čavle-Lišćevica, Grad Grobnik Brajde, Srićinsko selo - Bondej, BK Cernik, groblje Cernik, Kamenjak - Lujzijana, otoci čvora Čavle - Cernik, prilaz stadionu i plato iza igrališta NK Grobničan.

2. Dezinsekcija i deratizacija - temeljem Ugovora 4 puta godišnje se vrši dezinsekcija i deratizacija javnih površina kao i nadzor nad poduzetim DD mjerama od strane Zavoda za javno zdravstvo. Po potrebi se provode i dodatne mjere deratizacije i dezinsekcije na mikro lokacijama.

3. Veterinarsko - higijeničarske usluge obavljaju se prema potrebi putem Veterinarske stanice Rijeka, a obuhvaćaju : hvatanje, omamljivanje mačaka i pasa lutalica, sakupljanje uginulih i pregaženih domaćih životinja i divljači s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog od nepoznatih vlasnika, te nadzor nad veterinarskim uslugama.

4. Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje odbačenog otpada i smeća te sanaciju istih.

5. Održavanje dječjih igrališta obuhvaća radove na tekućem održavanju dječjih igrališta i to: održavanje sprava, opreme, igračaka i klupica, održavanje zelenila u sklopu igrališta, održavanje betonskih i pješčanih podloga i ostale radove na održavanju na sljedećim lokalitetima: Bajta, Baćina, Cipica, Cipica-Gaj, BK Cernik, Frlani, Grobnik Hrastenica, Halovac, Zastenice i Žeželovo selo i Soboli.

6. Komunalne usluge obuhvaćaju troškove komunalnih usluga (potrošnju vode) za potrebe održavanja čistoće i zalijevanje javnih zelenih površina na području Općine Čavle

7. Održavanje groblja podrazumijeva radove na održavanju staza i zelenog raslinja na oba općinska groblja.

Narečeni radovi pod točkom III. u iznosu od 1.417.000 kn, financirat će se iz komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

IV.              ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA - 1.010.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 162, 163)

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta, obuhvaćeni su radovi na sanaciji udarnih jama, asfaltiranje uz popravak i zamjenu donjeg stroja, održavanje i rekonstrukciju potpornih zidova i drugo.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, u iznosu od 1.000.000 kn, a radovi na održavanju ograda na javnim površinama u iznosu od 10.000 kn, a financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

V.                 JAVNA RASVJETA - 860.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 171, 172, 173)

Izdaci za javnu rasvjetu podrazumijevaju troškove :

-utrošena električna energija na cijelom
području Općine Čavle 500.000 kn

-održavanje javne rasvjete 300.000 kn

-dekorativna rasvjeta povodom
božićnih i novogodišnjih
blagdana (iluminaciju) 60.000 kn

Narečeni radovi pod točkom V. u iznosu od 860.000,00 kn financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VI.             JAVNA VATROGASNA
DJELATNOST - 480.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 66, 67)

Izdaci za JVD, pokrivaju djelatnost gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijama, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i i inim nesrećama, uključujući prihvat alarma i dežurni centar izvršitelja. Iz ovih sredstava financirat će se i redovna djelatnost DVD-a Čavle.

Ova djelatnost financirat će se u iznosu od 480.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna, a iznos je propisan odredbama Zakona o vatrogastvu( NN 139/04, 174/04).

VII.           JAVNI PRIJEVOZ - 1.770.000.00 kn

(pozicija Proračuna broj 174)

U 2018.g. za javni prijevoz planira se 1.770.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda.

VIII.       PROMETNA SIGNALIZACIJA - 100.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 165)

Tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i ogledala.

U 2018.g. za prometnu signalizaciju planira se 100.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

IX.             ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH
ČEKAONICA - 30.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 169)

Održavanje i čišćenje 12 autobusnih čekaonica sa stajalištima.

U 2018.g. za održavanje autobusnih čekaonica za javni gradski prijevoz planira se 30.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/07

URBROJ: 2170-03-18-01-11

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1069&mjesto=10008&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr