SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD KRK

33.

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, broj 136/12 i 15/15), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 55/09 i 139/ 10), članka 18. i 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 39/17, 21/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 6. kolovoza 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o zaduživanju kod Erste&Steiermd'rkische Bank d.d.
Rijeka za financiranje projekta Izgradnja ceste na
Malom Kartecu u gradu Krku

Članak 1.

Grad Krk (u daljnjem tekstu: Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Erste&Steiermd'rkische Bank d.d. Rijeka, za financiranje kapitalnog projekta utvrđenog Proračunom Grada Krka za 2018. godinu, Program 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt K100423 Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 5.500.000,00 kn;

Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit

Rok korištenja: nakon potpisa Ugovora o kreditu
zaključno do 31.12.2019.

Plasman sredstava: u korist transakcijskog računa Grada
krka u Erste banci

Poček: nema počeka

Rok i način otplate: 5 godina u 20 kvartalnih rata

Kamatna stopa: godišnja fiksna 2,0%

Jednokratna naknada: 0,10% na odobreni iznos kredita

Naknada za odobrena a neiskorištena sredstva: nema

Instrumenti osiguranja kredita: zadužnica Grada Krka

Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnica, kamate i naknade) osiguravaju se u Proračunu Grada Krka u iznosima godišnjih anuiteta, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Na ime jamstva za povrat kredita Grad Krk izdat će izjavu sukladno odredbama Ovršnog zakona (obična zadužnica).

Članak 5.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za zaključivanje Ugovora o kreditu, nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za izdavanje zadužnice za osiguranje povrata kredita.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:403-02/18-01/07

URBROJ:2142/01-01-18-3

Krk, 6. kolovoza 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1067&mjesto=51500&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr