SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD KRK

31.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 06. kolovoza 2018. godine, donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA KRKA ZA 2018 GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.

Članak 1.

U Proračun Grada Krka za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (»Službene novine Primorsko -goranske županije« broj 39/17, u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu u A. Račun prihoda i rashoda , B. Račun financiranja i C raspoloživa sredstva iz prethodinih godina i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Članak 2. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu , prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji u općem dijelu, a prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i zvorima financiranja, po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu proračuna i razvojnim programa kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2018. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i internetskim stranicama www.grad-krk.hr.

KLASA: 400-06/18-01/03

URBROJ:2142/01-01-18-3

Krk, 6. kolovoza 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA
Predsjednik Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1067&mjesto=51500&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr