SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 24. Utorak, 31. srpnja 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

35.

Na temelju članaka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH br. 33/01. 60/01. 129/05. 109/07. 25/08. 36/09. 150/11. 144/12. 19/13., 37/15. i 123/17. i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13, 30/13-pročišćeni tekst i 7/18.) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 12. sjednici održanoj 4. srpnja 2018. godine, donijelo je

POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst) članak 11. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Vijeća počinje danom konstituiranja Vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četiri godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Vijeća sukladno odredbama zakona.

Mandat članova Vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Vijeća.«.

Članak 2.

U članku 13-d riječi »Odsjek za pravne i opće poslove« zamjenjuju se riječima koje glase: »Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje«.

Članak 3.

Članku 25. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Član Vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Vijeća i njegovih radnih tijela.«.

Članak 4.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenje izvršavanja općih i drugih akata Vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća te za izvršavanje određenih zadaća (poslova) od interesa za Vijeće, posebnom odlukom Općinsko vijeće osniva radna tijela, određuje njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada.

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i Općinsko vijeće.

Članak 5.

Članci 33., 34., 35., 36., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 60-a, brišu se.

Članak 6.

U članku 64. stavak 2. riječ »zamjenici«, zamjenjuje se riječju »zamjenik«.

Članak 7.

U članku 78. stavak 3. riječi »Odsjek za pravne i opće poslove« zamjenjuju se riječima koje glase: »Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4., koji glasi: »Ispravak pogrešaka u objavljenom tekstu akta koje je donijelo Općinsko vijeće, utvrđenog na temelju usporedbe s izvornikom, utvrđuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.«.

Članak 8.

U članku 94. stavak 2. riječi »godišnje izvješće« zamjenjuje se riječju »godišnji izvještaj«.

Dodaje se novi stavak 4., koji glasi:

»Ako je raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma donosi Općinsko vijeće dvotrećinskom (2/3) većinom glasova svih vijećnika.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju članci 5., 6. i 7..

Članak 9.

Članak 112-a mijenja se i glasi:

»Prijedlog proračuna, projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine, podnosi načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ako načelnik ne predloži proračun Vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti u roku koji omogućuje njegovu primjenu s 1. siječnja godine za koju se donosi, Vijeće na prijedlog načelnika do 31. prosinca tekuće godine donosi odluku o privremenom financiranju u skladu s posebnim zakonom.«

Članak 10.

Članak 112-b mijenja se i glasi:

»Ako u tekućoj godini Općinsko vijeće ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspustiti Vijeće.

Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustiti Vijeće i razriješiti načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim:

- ako nakon raspuštanja Vijeća iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka novoizabrano Vijeće ne donese proračun u roku od 90 dana od dana konstituiranja,

- ako Vijeće ne donese proračun predložen od strane novoizabranog načelnika u roku propisanom člankom 69. a stavkom 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.«

Članak 11.

Članak 138. mijenja se i glasi:

»Tijekom sjednice Vijeća, predsjednik vijeća može dati stanku radi usklađivanja mišljenja o točki dnevnog reda o kojoj se na sjednici raspravlja, odnosno za pripremu amandmana, kada se radi o aktima koji se donose po hitnom postupku.

Predsjednik pojedinog kluba članova Vijeća, odnosno predstavnik kluba može od predsjednika Vijeća zatražiti stanku za sastanak kluba članova Vijeća, radi usklađivanja mišljenja o točki dnevnog reda o kojoj se na sjednici raspravlja, odnosno za pripremu amandmana, kada se radi o aktima koji se donose po hitnom postupku. Predstavnik kluba članova Vijeća dužan je iznijeti razloge zbog kojih traži stanku i predložiti trajanje stanke.

Iznošenje prijedloga i obrazloženja traženja stanke ne može biti duže od dvije (2) minute.

Predsjednik Vijeća odobrit će stanku koja ne može biti kraća od deset (10) minuta.

Pravo na stanku klub članova Vijeća može koristiti jedanput u tijeku sjednice.

Predsjednik Vijeća neće odobriti stanku za sastanak kluba članova Vijeća ukoliko se zahtjev za stanku podnosi:

- prije utvrđenog dnevno reda i prijelaza na dnevni red, osim za situacije kada se predlaže izmjena ili dopuna dnevnog reda,

- u vezi s istupom ili izjavom člana Vijeća koja se odnosi na problematiku koja je izvan dnevnog reda Vijeća,

- zbog održavanja konferencije za novinare.

Nakon stanke predstavnik kluba članova Vijeća može obrazložiti stajalište kluba u trajanju najviše dvije (2) minute. Na obrazloženje nije dopuštena replika.«

Članak 12.

U svim člancima Poslovnika koji imaju 2 i više stavaka, ispred svakog stavka dodaje se brojčana oznaka stavka na način da se stavak označava arapskim brojem s otvorenom zagradom ispred i zatvorenom zagradom iza broja.

Članak 13.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/7

Ur. broj: 2107-03/18-01-7-111

Bribir, 4. srpnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1066&mjesto=91253&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr