SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 24. Utorak, 31. srpnja 2018.
OPĆINA ČAVLE

37.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/ 14, 26/14, 27/15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 24.srpnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
u projekt rekonstrukcija tribina »NK Grobničan«

I.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja za investiciju »Rekonstrukcija tribina »NK Grobničan«.

II.

Ulaganje iz točke I. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020., Mjera 07, podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u prvom stavku ove točke, ovom Odlukom ujedno se daje i suglasnost Općini Čavle za prijavu na natječaj.

Prilog - »Opis projekta« sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova suglasnost odnosi se na dolje navedeni kratki opis projekta u kojem se nalaze svi bitni podaci o projektu: naziv projekta/ operacije, naziv korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta/ operacije, financijski kapaciteti korisnika i analiza troškova, ljudski kapaciteti za provedbu operacije/ projekta, način održavanja i upravljanja projektom/ operacijom, doprinos ulaganja stvaranju novih radnih mjesta te usklađenost projekta sa razvojnom dokumentacijom i prostornim planom Općine Čavle.

1. Naziv projekta/ operacije

Rekonstrukcija tribina NK »Grobničan«

2. Naziv korisnika

Općina Čavle

Čavja 31, 51 219 Čavle

3. Kratki opis projekta

Cilj projekta je rekonstrukcija prostora ispod nogometnih tribina na stadionu NK »Grobničan« u Mavrincima, odnosno zatvaranje prostora ispod tribina u postojećim gabaritima. Unutar dobivenoga zatvorenoga prostora postojeće svlačionice se dograđuju i rekonstruiraju u skladu s UEFA Pravilnikom o stadionskoj infrastrukturi.

Rekonstrukcijom prostora ispod tribina izgraditi će se namjenski prostori i to:

- svlačionica sa sanitarnim čvorovima,

- prostorije za medicinske preglede,

- prostorije za delegata,

- doping kontrolu,

- trenere,

- suce,

- tajništvo,

- oružara i

- praonicu,

- spremište sportske opreme i spremište vatrogasne opreme sa zasebnim ulazima,

- sanitarija za publiku sa zasebnim ulazima,

- sanitarni čvor za osobe sa invaliditetom,

- blagajne.

Uz rekonstrukciju tribina predviđeno je uređenje parkirališta uz prilazni put prema lokalnoj prometnici. Također, urediti će se zelene površine gdje će ukupna površina hortikulturno uređenih površina iznositi 4.898 m2 što iznosi 32% površine građevne čestice (prema PPU potrebno je najmanje 30%).

Važno je napomenuti kako će se rekonstrukcijom poboljšati dovod i odvod vode na stadionu, urediti će se termotehničke instalacije te će se adaptirati električna instalacija za potrebe novouređenih prostora podno tribina.

4. Društvena opravdanost projekta/ operacije

U Općini Čavle uočen je problem u vidu nedostatka adekvatnih prostora kod nogometnog igrališta NK »Grobničan«. Kako bi se riješio taj problem izrađen je projekt rekonstrukcije prostora ispod tribina gore spomenutog igrališta/stadiona, gdje on dobiva svoju namjenu te postaje mjestom gdje će moći raditi i djelovati sportske i druge udruge koje imaju svoje sjedište u Općini Čavle. Rekonstrukcijom će se dobiti površina veličine 1.015,10 m2 (neto površina zatvorenog i natkrivenog prostora), sa prostorima za svlačionice sa sanitarnim čvorovima, prostorije za medicinske preglede, prostorije za delegata, doping kontrolu, trenere, suce, tajništvo, oružara i praonicu, kao i spremište za sportsku i vatrogasnu opremu. Potrebno je spomenuti i prostoriju za sastanke površine 39,85 m2 na I. katu, koju će Udruge moći koristiti za svoje potrebe.

U Općini Čavle je registrirana 69 različita udruga. Tako velik broj udruga upućuje na zainteresiranost građana za udruživanje u različite udruge i inicijative. Udruge uglavnom djeluju volonterski u lokalnoj zajednici, najčešće kroz zajedničke ili pojedinačne aktivnosti ciljane na poboljšanje kvalitete života u zajednici, jačanje tradicijskih i drugih kulturnih aktivnosti. Veliki broj Udruga u Općini jesu sportske udruge te udruge koje promiču kulturu i one će zasigurno od prostora dobivenog rekonstrukcijom tribina ostvariti određenu korist s obzirom da će on biti otvoren za korištenje svim stanovnicima Općine Čavle.

5. Financijski kapacitet korisnika (izvori sredstava, analiza troškova)

Općina Čavle ima za 2018. godinu usvojen Proračun od 41.160.000,00 kn. Stadion NK »Grobničan« nalazi se na vlasništvu Općine Čavle. Projektantska vrijednost investicije iznosi 4.619.622,00 kn (bez PDV-a).

Sredstva za provedbu projekta Rekonstrukcije tribina stadiona NK »Grobničan« osigurana su u Proračunu Općine Čavle za 2018.g.: Razdjel 002, Glava 00201, Program 2008 - sport, Kapitalni projekt K200802, Pozicija 155 u iznosu od 50.000,00 kn. Proračunom za 2019.g. osigurati će potrebna sredstava za provedbu ulaganja.

Općina Čavle vlastitim će resursima upravljati projektom i raditi na njegovom održavanju.

Na temelju dosadašnjih troškova održavanja prostora sličnih prostoru koji će se dobiti rekonstrukcijom tribina, procijenjeni su budući godišnji troškovi za održavanje:

- Uredski materijal i ostali materijalni troškovi 5.000,00 kn

- Energija 50.000,00 kn

- Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00 kn

- Usluga tekućeg i investicijskog ulaganja 50.000,00 kn

- Komunalne usluge 100.000,00 kn

- Troškovi jednog zaposlenog 90.000,00 kn

Sve buduće troškove održavanja prostora dobivenih rekonstrukcijom snositi će Općina Čavle te će biti uvršteni u Godišnji plan održavanja objekata u vlasništvu Općine Čavle što se financira proračunom Općine.

6. Ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije

Općina Čavle u svojoj nadležnosti obavlja poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu. (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17).

Organizacijski i ljudski resursi kojima Općina raspolaže zadovoljavaju potrebe provedbe ulaganja, a odnose se na znanje i iskustvo službenika zaduženih za provođenje projektnih aktivnosti u svrhu postizanja projektnih ciljeva. Službenici sukladno svojem ranijem iskustvu vrše kontrolu i monitoring te prate uspješnost provedbe projekta. Općina Čavle raspolaže i ostalim resursima koji su potrebni za kvalitetnu provedbu ulaganja.

7. Način održavanja i upravljanja projektom/operacijom

Općina Čavle vlastitim će resursima upravljati projektom sukladno iskustvima i načinom upravljanja ostalim objektima u svojem vlasništvu. Održavanje će se obavljati sukladno godišnjem planu održavanja objekta koji obuhvaća sve tehničke i ostale komponente (protupožarna zaštita, zaštita na radu i sl.)

8. Doprinos ulaganja stvaranju novih radnih mjesta

Provedba ovog projekta će svoj doprinos osim u društvenom smislu pokazati i poboljšanjem gospodarske slike Općine Čavle. Predviđa se zapošljavanje dvoje novih djelatnika koji će raditi na održavanju objekta te će se na taj način smanjiti i nezaposlenost.

Nije isključeno niti buduće zapošljavanje novih djelatnika prema potrebama i planiranom razvoju i korištenju prostorija podno tribina.

9. Usklađenost projekta/ operacije s razvojnom dokumentacijom i prostornim planom jedinice lokalne samouprave

Rekonstrukcija tribina NK »Grobničan« projekt je koji se nalazi u strateškom cilju Programa ukupnog razvoja Općine Čavle i to u:

- Strateški cilj 1. Podizanje razine kvalitete života

oPrioritet 2. Razvoj društvene infrastrukture i programa

.Mjera 8. Izgradnja društvene infrastrukture

.Projekt pod nazivom Rekonstrukcija tribina NK »Grobničan«

Također, projekt je u skladu sa Prostornim planom uređenja Općine Čavle (SN PGŽ 22/01, 49/09, 2/13) te je izdana Potvrda glavnog projekta od strane Primorsko- goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša dana 26. listopada 2012. godine (KLASA: 361-03/11-01/89, Urbroj: 2170/1-03-01/7-12-12)

U svrhu odobrenja Glavnog projekta izdana je:

- Pravomoćna lokacijska dozvola Klasa: UP/I-350-05/04- 01/00162, Urbroj: 2170-77-01-00-04-19/DŽ/ od 9. rujna 2004, izdana od Ureda državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko- pravne poslove

- Pravomoćno rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/10-04/31, Urbroj: 2170/1-03- 01/7-12-22 od 8. veljače 2012. godine, izdanog od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko- goranske županije.

IV.

Općinsko vijeće ovom Odlukom potpisuje i

Izjavu o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama kojom Općina Čavle izjavljuje kako će nakon dovršetka ulaganja u rekonstrukciju tribina, odnosno dovršetka projekta pod nazivom Rekonstrukcija tribina NK »Grobničan«, rezultat projekta u potpunosti biti dostupan lokalnom stanovništvu i svim interesnim skupinama Općine Čavle.

V.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija tribina »NK Grobničan« KLASA: 021-05/16-01/ 04, Urbroj: 2170-03-16-01-11 od 2. lipnja 2016. g. objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 14/2016. g.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/06

Ur. broj: 2170-03-18-01-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.

PRILOG

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 021-05/18-01/06 URBROJ: 2170-03-18-01-3)
UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I
OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA«
IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE
ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

Rekonstrukcija i opremanje tribina NK »Grobničan«

2. KORISNIK PROJEKTA

2.1. NAZIV KORISNIKA

Općina Čavle

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA KORISNIKA

Čavja 31, 51219 Čavle

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Ivana Cvitan Polić, mag. cult., načelnica

2.5. KONTAKT

Pročelnica Dolores Burić

Telefon: 051/208 312

E-mail: dolores.buric@cavle.hr

3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Primorsko- goranska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Općina Čavle

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Naselje Mavrinci

3.3. CILJEVI PROJEKTA

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Rekonstrukcija i opremanje tribina NK »Grobničan« pridonijet će ispunjavanju temeljnog cilja definiranog mjerom 7 ruralnog razvoja, osigurat će poboljšanje lokalne komunalne i društvene infrastrukture Općine Čavle i tako njezino područje učiniti poželjnijim mjestom za život i rad.

Da bi se ispunio temeljni cilj ovog projekta ispunit će se sljedeći specifični ciljevi:

Sc1) Povećati površinu namjenskih prostora za potrebe sportskih i inih udruga te lokalnog stanovništva na području Općine Čavle

Sc2) Opremiti prostor pod tribinama opremom potrebnom za djelovanje NK »Grobničan«, ostalih udruga i drugih korisnika

Sc3) Povećati broj uređenih parkirnih mjesta za potrebe NK »Grobničan«, ostalih udruga i drugih korisnika

Sc4) Povećati površinu uređenih zelenih površina

Sc5) Povećati broj zaposlenih

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Očekivani rezultati provedbe projekta predstavljaju rezultat glavnih aktivnosti- građenja, sanacije i opremanja i time ispunjene specifične ciljeve prikazane u donjoj tablici:

Tablica 1. Specifični ciljevi i njihovi mjerljivi indikatori

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor »DA«:

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta izravno jer će novouređeni prostori zahtijevati dodatna ulaganja u vidu održavanja, pa će se tako planirano radno mjesto odnositi na domara odnosno osobu zaduženu za brigu o čistoći i uređenosti prostora te ispravnosti opreme. Domar će biti zaposlen na puno radno vrijeme od strane prijavitelja - Općine Čavle.

Projekt će nakon svog završetka omogućiti namjenske prostore većem broju udruga, što će lokalno stanovništvo dodatno potaknuti na udruživanje i na taj način indirektno potaknuti zapošljavanja u udrugama.

b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. iz Priloga 10 Natječaja.

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.

Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«)

Provedba projekta trajati će 24 mjeseca od donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Glavne aktivnosti (A) projekta rekonstrukcije i opremanja tribina mogu se podijeliti na sljedeći način:

A1. Provođenje postupaka javne nabave i odabir izvođača radova i stručnog nadzora

A2. Građenje

- Građevinski i obrtnički radovi

- Uređenje prometne površine i okoliša

- Hidroinstalacije

- Strojarske instalacije

- Elektroinstalacije

A3. Rekonstrukcija dijela postojećeg stadiona

- Ravnanje terena

- Postavljanje travnjaka

A4. Opremanje

- Namještanje rekonstruiranog prostora

- Opremanje električnim uređajima

A5. Vođenje projekta

- Administriranje projekta

A6. Promidžba i vidljivost

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

Provedene pripremne aktivnosti za provedbu projekta rekonstrukcije i opremanja tribina NK »Grobničan«:

1) Izrađen Glavni projekt rekonstrukcije tribina

2) Ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela kao sastavni dio glavnog projekta

3) Ishođen troškovnik opreme za uređenje prostorija

4) Riješeni su svi imovinsko- pravni odnosi

5) Osigurana su sredstva za financiranje vlastitog učešća u Proračunu Općine Čavle

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno- tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore'')

Ukupna vrijednost projekta koja uključuje sve troškove projekta iznosi 7.554.346,98 kn sa PDV-om.

Prihvatljivi troškovi= 6.308.020,00 kn što obuhvaća:

građenje 5.887.027,50 kn

opremanje 272.192,50 kn

opći troškovi 148.800,00 kn.

Neprihvatljivi troškovi= 1.072.751,99 kn

Neprihvatljivi dio općih troškova= 123.950,00 kn

Ranije financirani iznos općih troškova= 49.625,00 kn

Iznos potpore= 5.046.416,00 kn

Iznos vlastitog ulaganja= 2.507.930,99 kn.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')

Izvršena je prijava početka građenja nadležnom tijelu graditeljstva na datum 15. listopada 2014.g., no nisu započete aktivnosti građenja.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)

Ciljane skupine projekta jesu:

1) Lokalno stanovništvo Općine Čavle- 7.220 stanovnika

2) Udruge sa područja Općine Čavle- 69 registriranih aktivnih Udruga, od čega približno 27 sportskih

3) Nezaposleni sa lokalnog područja- u veljači 2017.g. registrirana nezaposlenost u Općini je 281 osoba

Krajnji korisnici projekta su članovi NK »Grobničan« (360 članova kluba) i ostalih udruga u Općini Čavle kojima će novouređeni prostori biti dani na korištenje te lokalno stanovništvo Općine.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

U Općini Čavle registrirano je 69 aktivnih udruga, što upućuje na interes lokalnog stanovništva za udruživanje u udruge i inicijative. Veliki broj udruga su sportske i one koje djeluju na području kulture, zdravstva i društvenih djelatnosti. NK »Grobničan« trenutačno broji 360 članova i predstavlja najdugovječniju, najbrojniju i najperspektivniju udrugu na području Općine, a nema osiguran adekvatan prostor za kvalitetno obavljanje svoje djelatnosti. Projekt će ispunjavanjem specifičnih ciljeva osigurati NK »Grobničan« (ali i ostalim udrugama sa lokalnog područja i lokalnom stanovništvu) normalno odvijanje djelatnosti i primitak većeg broja članova, bolju organizaciju većeg broja manifestacija i sportskih događanja, ali i dodatna zapošljavanja što će doprinijeti i poboljšanju gospodarske slike Općine Čavle.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/ VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Korisnik NIJE udruga/vjerska zajednica.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Korisnik NIJE udruga/vjerska zajednica.

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

U donjoj tablici prikazana je dinamika financiranja projekta kroz dvije godine (24 mjeseca) u kojima će se projekt odvijati. Dinamika prikazuje u kojem periodu i na koji način će se financirati planirani prihvatljivi troškovi projekta (vlastito učešće ili potpora EU/RH) prema navedenim troškovima. Dio općih troškova koji se odnosi na izradu Natječajne dokumentacije (49.625,00 kn) nastao je prije razdoblja provedbe projekta radi čega nije prikazan u tablici dinamike financiranja, već je on dodan kao posebna stavka kao i neprihvatljivi troškovi projekta. Na taj način moguće je vidjeti dinamiku financiranja projekta kroz godine, ali i njegovu ukupnu vrijednost.

Tablica 3. Dinamika financiranja projekta

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

+ Trošak izrade natječajne dokumentacije (ranije financirani iznos općih troškova) 49.625,00

+ Neprihvatljivi troškovi 1.072.751,98

UKUPAN IZNOS PROJEKTA 7.554.346,98

7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/ upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)

Dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata

Općina Čavle do sada je uspješno provela mnogobrojne projekte od kojih se mogu istaknuti sljedeći:

2007.g. ishođena je građevinska dozvola za izgradnju Sportske dvorane Mavrinci (naselje Mavrinci) te je započeta izgradnja iste krajem 2007.g. Ukupna vrijednost radova iznosila je 40.245.477,86 kuna. Izgradnja je omogućila organizaciju sportskih igara do dimenzije rukometnog igrališta, a istovremeno je i homologirani teren za košarkaška i odbojkaška međunarodna natjecanja. Pored ovih osnovnih sportskih aktivnosti dvorana predstavlja prostor gdje se mogu odvijati sva natjecanja u borilačkim sportovima, stolnom tenisu, tenisu, sportskoj gimnastici i ostalim sportskim manifestacijama.

U 2015. godini dovršen je značajan kapitalni projekt Općine, to je izgradnja objekta za smještaj djece predškolskog uzrasta. Ukupna vrijednost izgrađenog objekta sa svom opremom je 15.100.000,00 kuna, od čega je iz općinskog proračuna izdvojeno 52%, a preostali dio sredstava osiguran je iz državnog proračuna, preko Ministarstva za regionalni razvoj, iz proračuna PGŽ i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U objektu je moguće smjestiti 180 djece predškolskog uzrasta.

U 2016. godini izvršeno je 50% projekta na proširenju groblja u naselju Grad Grobnik čime se broj ukopnih mjesta proširio za 72 grobnice. Preostali dio projekta će se izvesti sukladno daljnjim potrebama za proširenje groblja. Sredstva za izgradnju izdvajana su iz Proračuna u tri proračunske godine, a ukupna vrijednost izgradnje iznosi 1.406.074,00 kune, s tim da su ulaganja u 2016. godini iznosila 1.129.164,00 kune.

U 2016. godini izgrađeno je 14 po redu dječje igralište u Općini Čavle, u naselju Buzdohanj, Rakovo selo za čiju su izgradnju pripreme započele u 2015. godini. Ukupna vrijednost ulaganja je 221.209,79 kuna. U 2017.g. izgrađena su sva dječja igrališta i to u naselju Soboli i Podčudnić ukupne vrijednosti 609.645,00 kn.

U 2015. godini započeo je projekt izgradnje javne rasvjete na dijelu županijske ceste 5205 i ceste prema naselju Mavrinci. Postavljeno je 49 stupova sa rasvjetnim tijelima koja su energetski učinkovita. Ugovorena vrijednost projekta je 723.000,00 kuna, a 60% se sufinanciralo iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

U periodu od 2011. do 2013. godine provodio se projekt STOP CO2 na području Općine Čavle. Projekt punog imena: »Model smanjenja zagađenja zraka uvođenjem ekološke i energetski učinkovite LED javne rasvjete«, akronima STOP CO2 bio je prijavljen te sufinanciran kroz Operativni program IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. Ukupni iznos odobrenog projekta iznosio je 872.124,05 EUR. Od ukupne visine Projekta, 98.027,38 EUR je bio prihvatljivi trošak Općine Čavle. Uspješnom provedbom projekta rekonstruiran je dio postojeće rasvjete primjenom novih tehnologija što je najvažnija značajka provedenog projekta, a uz to 5 JLS partnera dobilo je moderan GIS sustav nadograđen s aplikacijom za računanje smanjenja potrošnje el. energije i emisija CO2 javne rasvjete,.

Vrlo važan projekt koji je započeo u 2016. godini je dogradnja Osnovne škole Čavle. U 2016. godini Općina je započela sa izradom geodetskog elaborata. U 2017.g. proveden je postupak javne nabave te je ugovorena vrijednost radova 12.929.117,98 kn. Projekt je sufinanciran od strane PGŽ u iznosu od 57,57%, a njegova realizacija omogućiti će rad Osnovne škole u jednoj smjeni.

Broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta

U Općini Čavle trenutno je zaposleno 10 službenika, jedan namještenik i dva dužnosnika. Od njih, dvoje ima Certifikat za provedbu postupaka Javne nabave.

Za potrebe provedbe ovog projekta definiran je projektni tim kojeg sačinjava:

1) Voditeljica projekta - Dolores Burić

2) Projektni asistent - Dario Miculinić

3) Stručnjakinja za provođenje postupaka Javne nabave- Tamara Kovačić Relja

Za voditeljicu projekta imenovana je pročelnica Dolores Burić, dipl.iur. U Općini Čavle zaposlena je od 22. rujna 2014.g. do danas na radnom mjestu Pročelnice za lokalnu samoupravu i upravu. Prije trenutnog zaposlenja radila je kao odvjetnica te kao odvjetnička vježbenica. Za vrijeme rada u upravi sudjelovala je:

- u vođenju i prijavi projekata za financiranje iz EU fondova u suradnji s Primorsko-goranskom županijom: »Putevima Frankopana«, ukupna vrijednost projekta je 218.395,00 kn,

- na prijavi za Podmjeru 7.1., provedba operacije 7.1.1., Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

- u prijavi projekata na raspisane natječaje Primorsko - goranske županije: prijava za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije gdje su dobivena sredstva u iznosu od 132.000,00 kn, prijava za sufinanciranje programa razvoja malih poslovnih zona na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini,

- prijavi na raspisani natječaj Ministarstva turizma (Program Fonda za razvoj turizma u 2014.g.),

- u radnom timu Urbane aglomeracije Rijeka.

Na mjestu projektnog asistenta imenovan je Dario Miculinić, mag. ing aedif., djelatnik Općine Čavle od 01. siječnja 2014.g. do danas, na radnom mjestu Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i komunalni sustav. Tijekom 2014.g. i 2015.g. sudjeluje kao član stručnog povjerenstva u izgradnji Dječjeg vrtića Čavle, te u istom razdoblju sudjeluje kao predstavnik na izgradnji kanalizacijskog sustava Grobnik. U tijeku 2015.g. i 2016.g. sudjeluje u izgradnji groblja Grobnik kao predstavnik Općine Čavle, te raznim drugim poslovima vezanim za gradnju, prostorno planiranje i komunalne poslove.

Treći član projektnog tima je stručnjakinja za provođenje postupaka Javne nabave koje će provoditi djelatnica Općine Čavle, Tamara Kovačić Relja, dipl. oec.. Zaposlena je u Općini Čavle od 07.02.2005. do danas, na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za financije, proračun i javnu nabavu. 2009. godine završila je specijalistički program izobrazbe, položila ispit te stekla status ovlaštenog predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave. Certifikat je obnovljen 2018. godine. Od 2006. do danas aktivno sudjeluje u provođenju postupaka javne nabave za Općinu Čavle i druge korisnike te od 2009. aktivno sudjeluje kao predavač na specijalističkom programu izobrazbe u organizaciji Udruge gradova RH. Konstantno se zbog potreba posla i stalnih izmjena i noviteta u Zakonu o javnoj nabavi usavršava pohađajući razne seminare i radionice. Također je 2013. završila program pri Institutu za menadžment iz Zagreba za voditeljicu projekta za EU fondove. Neke od značajnijih nabava navedene su u donjoj tablici.

Tablica 5. Popis najznačajnijih javnih nabava provedenih od strane članice projektnog tima

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Projekt nema za cilj stvaranje prihoda. Općina Čavle će vlastiti udio u provedbi projekta rekonstrukcije i opremanja tribina osigurati u proračunu Općine.

Na temelju dosadašnjih troškova održavanja prostora sličnih prostoru koji će se dobiti rekonstrukcijom i opremanjem tribina, procijenjeni su budući godišnji troškovi nužni za upravljanje i održavanje:

Tablica 6. Procjena prihoda i budućih troškova upravljanja i održavanja rekonstruiranim tribinama

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tijekom petogodišnjeg razdoblja koliko će trajati ugovorna obveza, do kraja 2024. godine, Općina Čavle osigurati će u proračunu sredstva za upravljanje i održavanje realiziranog projekta.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«; navesti način upravljanja projektom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Održavanje i upravljanje rekonstruiranim i opremljenim tribinama stadiona NK »Grobničan« biti će odgovornost Općine Čavle čiji Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu ima kapacitete i znanja u upravljanju i održavanju projekta. Aktivnosti održavanja i upravljanja realiziranim projektom izvršavat će:

- Dolores Burić, pročelnica za lokalnu samoupravu i upravu

- Dario Miculinić, viši stručni suradnik za prostorno planiranje i komunalni sustav

- Tamara Kovačić Relja, viši stručni suradnik za financije, proračun i javnu nabavu

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.

Predložak se preuzima sa stranice www.apprrr.hr - kartica »Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. - 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1« te se popunjen uljepljuje u ovom poglavlju).

Ostvaruje li projekt neto prihod?

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/ link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Rekonstrukcija i opremanje tribina NK »Grobničan« u skladu je sa Programom ukupnog razvoja Općine Čavle. Program je Općinsko vijeće doneslo na sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine (Odluka Općinskog vijeća Općine Čavle, KLASA: 021-05/16-01/02, URBROJ: 2170-03-16-01- 3). Projekt rekonstrukcije i opremanja nalazi se u strateškom cilju 1 Programa ukupnog razvoja Općine Čavle (stanica 11/poglavlje 3. Razvojne mjere i projekti; detaljniji opis na stranici 24) i to u:

- Strateškom cilju 1. Podizanje razine kvalitete života

oPrioritetu 2. Razvoj društvene infrastrukture i programa

. Mjeri 8. Izgradnja društvene infrastrukture

. Projekt pod nazivom Rekonstrukcija tribina NK »Grobničan«

Akt je objavljen u Službenom glasilu PGŽ, godina XXIV., datum 11. ožujka 2016. g, broj 5, http://www.sn.pgz.hr/default. asp?Link=odluke&id=33532 te na stranicama Općine Čavle http://www.cavle.hr/plan-ukupnog-razvoja/.

Na području Općine Čavle djeluje Lokalna akcijska grupa »VINODOL« s odabranom Lokalnom razvojnom strategijom Lokalne akcijske grupe »VINODOL« 2014. - 2020. od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Ugovor o dodjeli sredstava 5741, 22. veljače 2017. g.), usvojenom od strane Skupštine 20. lipnja 2016. g.. Lokalna razvojna strategija dostupna je na stranici LAG-a na linku http://lag-vinodol.hr/wp/?page_id=1321.

Projekt koji se prijavljuje u skladu je s navedenim strateškim dokumentom, ciljem 3. Održiv i ravnomjeran razvoj LAG područja uključujući održavanje i stvaranje radnih mjesta, prioritetom 3.1. Poboljšanje lokalnih temeljnih usluga i male infrastrukture (str. 32.) te mjerom 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralni razvoj (navedena mjera je u skladu s tipom operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.).

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Općina Čavle, korisnik i podnositelj Zahtjeva za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1., izjavljuje kako će rezultat ulaganja u Rekonstrukciju i opremanje tribina NK »Grobničan« u naselju Mavrinci, biti dostupan lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

Ciljane skupine projekta jesu prvenstveno članovi Udruge NK »Grobničan«, lokalno stanovništvo Općine Čavle, ostale mnogobrojne Udruge sa područja Općine te nezaposleni. Krajnji korisnici projekta biti će najprije članovi NK »Grobničan« kojima će rekonstruirani i opremljeni prostori tribina biti dani na korištenje, a time i lokalno stanovništvo Općine Čavle.

Datum: Potpis i pečat:

Čavle, 24. 7. 2018. _____________________

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1066&mjesto=10008&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr