SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
GRAD KRK

27.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradonačelnik Grada Krka na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 2. srpnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o sufinanciranju troškova nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora učenicima osnovne škole za školsku 2018./2019. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na sufinanciranje troškova nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora svim učenicima Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk, MŠ Krk i PŠ Vrh s prebivalištem na području Grada Krka za 2018./2019. godinu, te uvjeti, visina, postupak dodjele i način isplate ove potpore.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora u školskoj 2018./2019. godini u obliku jednokratne naknade u novcu imaju svi učenici Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk, MŠ Krk i PŠ Vrh s prebivalištem na području Grada Krka koji su upisani u školsku 2018./2019. godinu, a podnijeli su zahtjev za isplatu ove potpore na temelju raspisanog Javnog poziva i dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

Popis svih učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora i upisani su u školsku 2018./2019. godinu te su u prethodnoj školskoj godini sudjelovali u razmjeni školskih udžbenika dostavit će Gradu Krku Osnovna škola »Fran Krsto Frankopan« Krk, MŠ Krk i PŠ Vrh.

Pod istim uvjetima pravo na sufinanciranje troškova nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora ostvaruju i svi učenici osnovne škole s prebivalištem na području Grada Krka koji su upisani u školsku 2018./ 2019. godinu u nekoj drugoj osnovnoj školi i uz zahtjev prilože odgovarajuću potvrdu o upisu i uvjerenje o prebivalištu (presliku osobne iskaznice).

Pravo na sufinanciranje troškova nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora po ovoj Odluci ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili na temelju drugih propisa.

Članak 3.

Sufinanciranje troškova nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora odobrava se u sljedećim iznosima:

-za učenike 1. razreda osnovne škole do 700,00 kuna;

-za učenike od 2. do 8. razreda osnovne škole koji su sudjelovali u razmjeni školskih udžbenika do 500,00 kn;

-za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole koji nisu sudjelovali u razmjeni školskih udžbenika do 700,00 kn.

Sredstva za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora osigurana su u Proračunu Grada Krka za 2018. godinu.

Članak 4.

Učenici, odnosno njihovi roditelji/zakonski zastupnici samostalno nabavljaju školske udžbenike, radne bilježnice i školski pribor.

Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora dužni su po završetku školske godine udžbenike vratiti Školi, najkasnije do zadnjeg dana nastave.

Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, učenici koji moraju ponavljati razred nisu dužni vratiti školske udžbenike, već iste zadržavaju radi korištenja u sljedećoj školskoj godini.

Članak 5.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora na temelju ove Odluke i Javnog poziva podnosi se na posebnom obrascu, te uz isti treba priložiti sljedeće dokumente:

-originalni račun kao dokaz nabave školskih udžbenika i pribora;

-potpisana izjava da učenik nije ostvario pravo na pomoć za sufinanciranje/financiranje troškova nabave školskih udžbenika i pribora na temelju drugih propisa;

-potpisana izjava da će učenik vratiti školske udžbenike, nakasnije do završetka školske godine;

-kopija kartice tekućeg računa na koji će se vršiti isplata.

Obrazac Zahtjeva s izjavama iz stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga članka dostupan je na web stranici Grada Krka.

Zahtjevi se predaje osobno u JUO, Odsjeku za društvene djelatnosti, II kat ili poštom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2. Zahtjevi će se primati do 30. rujna 2018. godine.

Članak 6.

Izvršenje ove Odluke povjerava se JUO, Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka.

Gradonačelnik će po potrebi donositi dodatna uputstva radi provedbe ove Odluke.

Članak 7.

Osobama - korisnicima koji su u sustavu socijalne skrbi Grada Krka, Grad će u cijelosti podmiriti trošak nabave školskih knjiga i školskog pribora.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 602-02/18-01/02

URBROJ: 2142/01-02/1-18-3

Krk, 2. srpnja 2018.

G R A D K R K

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1064&mjesto=51500&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr