SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KRK

22.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu (»Narodne novine«, broj 7/18), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini (»Narodne novine«, broj 7/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/ 18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o kriterijima za financiranje
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka
za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu u iznosu od 2.811.609,00 kuna.

U Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018., utvrđen je pripadajući iznos sredstava za Grad Krk i to za rashode za zaposlene u iznosu od 2.530.448,00 kn, kao i za materijalne rashode u iznosu od 281.161,00 kn.

Sukladno navedenoj Odluci i sredstvima za 2018. godinu, Grad Krk će izvršiti potrebne izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu.

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, raspoređuju se na sljedeće rashode:

1.Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 2.530.448,00 kn i to za:

-plaće za redovan rad, prekovremeni radi i posebne uvjeta rada (bruto) u iznosu od 2.050.000,00 kn,

-doprinos na plaće u iznosu od 480.448,00 kn,

2.Materijalne rashode za JVP Grada u iznosu od 281.161,00 kn i to:

-naknade troškova zaposlenima u iznosu od 75.000,00 kn,

-rashodi za materijal i energiju u iznosu od 77.000,00 kn,

-rashodi za usluge u iznosu od 117.161,00 kn,

-premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ovih kriterija je mjesečno izvršena isplata prema obračunu plaća, a u svezi potpisanog Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka, sklopljenog dana 31. prosinca 2014. godine.

Mjerilo za izračun plaća je broj zaposlenika u JVP Grada Krka, koji u 2018. godini iznosi 23.

Članak 4.

Na temelju kriterija iz članka 2. i 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

-plaće,

-ostali rashodi za zaposlene,

-doprinosi na plaće.

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi na temelju obračuna ispostavljenih računa dobavljača odnosno izvoditelja i to za:

-naknade troškova zaposlenima,

-rashode za materijal i energiju,

-rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge),

-ostali nespomenuti rashodi - premije osiguranja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 402-05/18-01/28

URBROJ: 2142/01-01-18-4

Krk, 27. lipnja 2018.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1063&mjesto=51500&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr