SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
OPĆINA ČAVLE

34.

Na temelju članka 68. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13,153/13 i 78/15), članka 10. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/17) i članka članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 28.lipnja 2018.godine donosi

ODLUKU
o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja
Urbanističkog plana uređenja UPU -21 Poslovna zona Jelenje (K4) na okoliš

I.

Odluka

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj Strateške studije procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja UPU -21 Poslovna zona Jelenje (K4) na okoliš (u daljnjem tekstu: Strateška studija).

Stratešku procjenu utjecaja na okoliš prema Odluci o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja UPU -21 Poslovna zona Jelenje (K4) na okoliš (KLASA: 022-05/17-01/42, URBROJ: 2170-03-17-01-09, Čavle, 30. 11. 2017.) provodi Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle kao Nadležno tijelo.

Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja UPU -21 Poslovna zona Jelenje (K4) (u daljnjem tekstu: Plan) je Općina Čavle.

II.

Ciljevi i obuhvat izrade Plana

Obaveza donošenja Plana temelji se na članku 192. Prostornog plana uređenja Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/16- pročišćeni tekst).

Ciljevi izrade Plana su sljedeći:

-definirati izgradnju građevina osnovne i ostalih namjena;

-definirati namjenu i tipologiju izgradnje u odnosu na namjenu i morfologiju terena, a sukladno odredbama plana višeg reda;

-definirati infrastrukturnu mrežu: opskrbu vodom, plinom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnju oborinskih i fekalnih voda;

-planirati uređenje kontaktnih prometnica;

-riješiti interne prometnice i propisan broj parkirališnih mjesta, te pješačke komunikacije;

-definirati zelene površine.

Obuhvat Plana čini površina za izgradnju i uređenje građevinskog područja za poslovnu zonu (K4), prikazana na kartografskom prikazu br. 3.1. Prostornog plana Općine Čavle - »Područja posebnih ograničenja u korištenju - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite«. Površina obuhvata Plana iznosi oko 1,00 ha.

Obuhvat Plana određen je administrativnim granicama područja Općine Čavle, sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 86/06, 125/06. 16/07, 95/08, 46/ 10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13).

III.

Obvezni sadržaj strateške studije

Na temelju Priloga I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/17) Strateška studija sadrži osobito:

-kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva strategije, plana ili programa i odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima

-podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe strategije, plana i programa

-okolišne značajke područja na koja provedba strategije, plana ili programa može značajno utjecati

-postojeće okolišne probleme koji su važni za strategiju, plan ili program, posebno uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice područja određena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode

-ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na strategiju, plan odnosno program, te način na koji su ti ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade strategije, plana ili programa

-vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući bioraznolikost, stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak, klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose

-mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja i ublažavanja nepovoljnih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na okoliš

-kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih razumnih alternativi, obrazloženje najprihvatljivije razumne alternative strategije, plana ili programa na okoliš uključujući i naznaku razmatranih razumnih alternativi i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podataka

-opis predviđenih mjera praćenja

-ostale podatke i zahtjeve u zakonom utvrđenom postupku određivanja sadržaja Strateške studije sukladno dostavljenim mišljenjima

-ne-tehnički sažetak.

IV.

Popis tijela i subjekata od kojih je zatraženo mišljenje o sadržaju i razini obuhvata strateške studije

1.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine , Konzervatorski odjel Rijeka, Užarska 26, 51000 Rijeka,

2.Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

3.Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 10 000 Zagreb, Babonićeva 121,

4.OPĆINA JELENJE, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice

5.JU »Zavod za prostorno uređenje PGŽ«, Splitska 2/ II, 51000 Rijeka

6.PGŽ - Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka

7.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Zagreb, DP »Elektroprimorje« Rijeka, V.C. Emina 2, 51000 Rijeka,

8.HEP Operater prijenosnog sustava, M. Tita 166, Opatija,

9.HRVATSKE VODE Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka

10.HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. TKC Rijeka, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

11.HRVATSKE ŠUME, UŠP Delnice, Supilova 32,

12.Hrvatska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

13.Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

14.KD »VODOVOD KANALIZACIJA« RJ Vodovod, Dolac 14, 51000 Rijeka

15.KD »VODOVOD KANALIZACIJA« RJ Kanalizacija, Dolac 14, 51000 Rijeka

16.KD Čistoća, Dolac 14, 51000 Rijeka

17.Energo d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka

18.Obrtnička komora PGŽ, Bulevar oslobođenja 23, 51000 Rijeka

19.Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Riva 10, 51000 Rijeka

20.PGŽ, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Riva 10, Rijeka

U svrhu informiranja javnosti, Informacija o izradi i određivanju sadržaja Strateške studije je bila objavljena na internetskoj stranici Općine Čavle www.cavle.hr u razdoblju od 23. 04. do 23. 05. 2018. godine.

Sukladno članku 9. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš nadležno tijelo je organiziralo 08. svibnja 2018. godine javno izlaganje u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije.

Tijekom zakonskog roka slijedeća tijela i pravni subjekti dostavili su mišljenja i/ili prijedloge na sadržaj:

1.HEP Operater prijenosnog sustava, Elektroprimorje Rijeka

2.HRVATSKE ŠUME, UŠP Delnice

3.PGŽ - Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša

4.HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana

5.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Za Plan je proveden postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te je sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-612- 07/17-71/310; URBROJ: 517-07-2-2-17-2 od 29. rujna 2017. godine) Urbanistički plani uređenja UPU -21 Poslovna zona Jelenje (K4) prihvatljiv za ekološku mrežu.

V.

Sadržaj strateške studije utvrđen u postupku
određivanja sadržaja

Na temelju mišljenja pristiglih tijekom postupka utvrđivanja sadržaja, Strateška studija dodatno treba sadržavati:

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana:

-Lokacija Poslovne zone Jelenje nalazi se unutar II zone sanitarne zaštite te unutar poslovne zone treba planirati sadržaje s obzirom na zaštitu voda a temeljem Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (SN Primorsko-goranske županije broj: 35/12 i 31/13).

-Postupanje otpadnim vodama planirati sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka (SN Primorsko-goranske županije broj: 16/13).

-Cjelokupno područje obuhvata Plana smješteno je u poplavnom području kakvo je zabilježeno u prosincu 2009. godine te prometno odsječeno iz smjerova Soboli i Zastenice. Izgradnja regulacijskog i zaštitnog sustava u skladu s izrađenom projektnom dokumentacijom zaštite od poplava uvjetuje prenamjene određenih površina općine Čavle. Slijedom navedenog potrebno je postupiti u skladu s obvezama preuzetim prilikom izrade IV ciljanih izmjena i dopuna PPUO Čavle u svezi zaštite od štetnog djelovanja voda.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE:

-Treba analizirati i ocijeniti moguće utjecaje provedbe Plana na bioraznolikost (strogo zaštićene vrste, ugrožene i rijetke stanišne tipove), georaznolikost (vrijedni geološki lokaliteti, speleološki objekti, minerali i fosili), krajobraznu raznolikost i zaštićena područja prema Zakonu o zaštiti prirode; strateška studija treba sadržavati i mjere sprečavanja/smanjenja negativnih i nepovoljnih utjecaja Plana na bioraznolikost, georaznolikost, krajobraznu raznolikost i zaštićena područja.

VI.

Informiranje javnosti i objava Odluke

Sukladno odredbama članka 160. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša, članka 8. stavka 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš i članka 5. stavka 1. točke 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08) , Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, na propisan način objavit će ovu Odluku na internetskoj stranici Općine Čavle www.cavle.hr u svrhu informiranja javnosti.

VII.

Osnovni podaci o izrađivaču Plana

Nositelj izrade Plana je Općina Čavle, a izrađivač Plana je tvrtka Geoprojekt d.d. Opatija.

VIII.

Nadležnost za izradu Strateške studije

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Pravilnika o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (»Narodne novine« br. 57/10.), stratešku studiju mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, i to poslova izrade studije o značajnom utjecaju plana, programa i strategije na okoliš.

Izrađivač Strateške studije je tvrtka »DLS d.o.o.« iz Rijeke.

IX.

Stupanje Odluke na snagu

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/05

URBROJ:2170-03-18-01-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik Općinskog vijeća
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1063&mjesto=10008&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr