SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
OPĆINA ČAVLE

31.

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 19. Statuta Općina Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 28.lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Sportski centar Mavrinci«

I.Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Sportski centar Mavrinci«

Članak 1.

Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Sportski centar Mavrinci« (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana), utvrđena je člankom 62. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja općine Čavle (SN PGŽ 22/01, 2/13, 38/13, 10/15, 33/15, 12/16 i 10/ 17) - u daljnjem tekstu: PPUO.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Općine Čavle je Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu (u daljnjem tekstu: UO), a odgovorna osoba je pročelnica UO.

II.Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi promjena nastalih u području obuhvata Detaljnog plana uređenja područja »Sportski centar Mavrinci« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/05, 42/06) - u daljnjem tekstu: Plan, a koje rezultiraju potrebom:

-izmjene oblika i veličine građevnih čestica planske oznake R1 i Z1 i/ili izmjene namjene i uvjeta gradnje na istima.

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

Članak 3.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je površini građevinskih čestica planskih oznaka R2, Z2 i TS-1, površine približno 1,50 ha.

IV.Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

Članak 4.

Sportski centar Mavrinci u širem smislu zahtijeva dodatna ulaganja kojima bi se saniralo stanje polovične dovršenosti, s kojim ciljem se izrađuje projektna dokumentacija.

Prilikom izrade projekata i provedbe Plana utvrđeno je da dio građevinske čestice planske oznake R2 obuhvaća područje koje u naravi nije moguće koristiti u sklopu te čestice (prvotno zamišljeno parkiralište sportskog centra) budući da je riječ o okolišu susjedne obiteljske kuće.

Također je utvrđeno da je moguće parkiralište iz predmetnog područja izmjestiti na dio susjedne čestice planske oznake Z1.

V.Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

Članak 5.

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

-utvrditi prostorno-planske preduvjete za gradnju građevina i uređenje površina na planskim česticama oznaka R2 i Z1,

-izmijeniti granicu građevnih čestica i s time i namjena površina na području obuhvata,

-uskladiti izgrađene prometnice te ostale prometne površine namijenjene prometu u kretanju i mirovanju s potrebama postojećih građevina i planiranim korekcijama prvobitnog planskog programa.

VI.Stručne i katastarsko-topografske podloge Izmjena i dopuna Plana i način njihova pribavljanja

Članak 6.

Plan je potrebno izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

-katastarskim i topografskim podlogama,

-drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 7. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će nositelj izrade izmjena i dopuna Plana.

VII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana

Članak 7.

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

-PGŽ - Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,

-MUP - Policijska uprava PGŽ, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, Rijeka,

-HRVATSKE VODE Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka,

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode - Radnička cesta 80, Zagreb,

-HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

-HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska,

-KD »VODOVOD KANALIZACIJA« RJ Vodovod, Dolac 14, 51000 Rijeka,

-KD »VODOVOD KANALIZACIJA« RJ Kanalizacija, Dolac 14, 51000 Rijeka,

-HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9; 10000 Zagreb,

-Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

-Energo d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka,

-KD Čistoća, Dolac 14, 51000 Rijeka,

-HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 - zapad, lokacija Rijeka.

VIII. Rokovi

Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

-za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 30 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 7. ove Odluke,

-za provođenje javnog uvida i javne rasprave u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana - rok od 8 dana,

-za izradu izvješća o javnoj raspravi - rok 15 dana,

-za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 15 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 7. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja Odluke. U slučaju da javnopravna tijela iz članka 7. ove Odluke ne ostave svoje zahtjeve u predmetnom roku, smatrat će se da ih nemaju.

IX.Izvori financiranja

Članak 9.

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava proračuna Općine Čavle.

X.Završna odredba

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/05

URBROJ:2170-03-18-01-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik Općinskog vijeća
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1063&mjesto=10008&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr