SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
OPĆINA ČAVLE

30.

Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj: 82/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj: 20/14, 26/14,27/15 i 12/ 18), a nakon prethodno pribavljene Odluke o davanju suglasnosti od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje, putem Područnog ureda Rijeka, KLASA: 810-03/18- 01/03, UR.BROJ: 543-12-01-18-2, od 27. travnja 2018.g. Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 28.lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Čavle

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području u Općine Čavle s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite u spašavanju stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Čavle određuju se kako slijedi:

1.Komunalno društvo »Čavle« d.o.o., Čavle,
Krenovac 2,

2.Orcus hilt d.o.o., Čavle, Buzdohanj 127b,

3.Gard d.o.o. Rijeka, Cambierieva 2,

4.Pekarsko-trgovački obrt »Lišćevica«, Čavle,
Čavle 310b,

5.Aranka d.o.o., Čavle, Čavja 24,

6.Veterinarska praksa Uvodić, Obrt za veterinarske usluge, Čavle, Mavrinci 2,

7.Ugostiteljski obrt »Villa Sandi«, Čavle, Čavja 57,

8.Platak d.o.o., Čavle, Platak 5 (Planinarski dom),

9.Lovačko društvo »Jelen« Čavle, Čavle 17,

10.Turistički obrt »Sobe Saršon«, Čavle, Čavle 77,

11.Obrt za prijevoz i usluge građevinske mehanizacije, vl. Ronald Mavrinac, Čavle, Čavle 88

12.Soboli d.o.o., Čavle, Kišur 2, (Gostiona »Putniku«),

13.Automotodrom Grobnik d.o.o., Čavle, Automotodrom 1.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama sustava civilne zaštite istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle (ili Plan u cijelosti).

Pravne osobe i ostali subjekti iz stavka 1. dobivanjem određenog zadatka od strane načelnika ili Stožera civilne zaštite Općine Čavle stječu status sudionika u provedbi određenih mjera civilne zaštite na području Općine Čavle.

Članak 3.

Aktivirane i mobilizirane pravne osobe i ostali subjekti od interesa za civilnu zaštitu na području Općine imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.

Članak 4.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle zaključuje se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle (Službene novine PGŽ broj 23/13).

Članak 6.

Prava i obveze urediti će se sukladno odredbama:

-članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15),

-Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranju javnost u postupku njihovog donošenja (NN broj 49/17).

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/05

URBROJ:2170-03-18-01-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik Općinskog vijeća
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1063&mjesto=10008&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr