SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA ČAVLE

17.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 23.travnja 2018. godine donosi

ODLUKU
O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČAVLE

Članak 1.

U članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.«

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela u skladu sa Zakonom.

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela u skladu sa Zakonom.«

Članak 3.

U članku 17. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.«

Članak 4.

U članku 55. stavku 1., alineja 3. riječi: »godišnji obračun proračuna« zamjenjuju se riječima: »odluke o izvršavanju proračuna, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna«.

Članak 5.

U članku 69. stavku 2. u alineji 4., ispred riječi »godišnje« dodaju se riječi: »polugodišnje i«.

Članak 6.

Mijenja se glava IX. Poslovnika o radu tako da ista glasi:

DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA, POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 7.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»Prijedlog proračuna za proračunsku godinu, projekciju proračuna za sljedeće dvije godine, prijedlog odluke o izvršavanju proračuna i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Čavle podnosi Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ako Općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji su izabrani zajedno s njim.

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine Čavle i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 3. ovog članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog Općinskog načelnika.«

Članak 8.

Ovlašćuje se Odbor za statutarna-pravna pitanja i mjesnu samoupravu da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/03

URBROJ:2170-03-18-01-5

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1054&mjesto=10008&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr