SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
GRAD KRK

20.

Na temelju članka 4. i 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/14), sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12 i 121/16) i članka 78. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20714 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Grada Krka

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka i to za:

-MJESNI ODBOR KRK ISTOK,

-MJESNI ODBOR KRK ZAPAD,

-MJESNI ODBOR KORNIĆ,

-MJESNI ODBOR MILOHNIĆ,

-MJESNI ODBOR POLJICA,

-MJESNI ODBOR SKRBČIĆ - PINEZIĆ i

-MJESNI ODBOR VRH.

Članak 2.

Sukladno odredbi članka 78. Statuta Grada Krka vijeća mjesnih odbora imaju pet (5) članova.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 10. lipnja 2018. godine.

Članak 4.

Tijela za provedbu izbora sukladno Zakonu o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12 i 121/16) i Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 6/14) su:

-Stalni i prošireni sastav izbornog povjerenstva
koji posebnim rješenjem imenuje Gradonačelnik
Grada Krka,

-Birački odbori koje posebnim rješenjem
imenuje Gradsko izborno povjerenstvo.

Zaštitu izbornog prava provodi se sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima i Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora u području Grada Krka.

Članak 5.

Na tijek i postupak izbora za članove vijeća mjesnih odbora primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« br. 144/12 i 121/16) i Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 6/14).

Članak 6.

Sve potrebne obrasce za podnošenje kandidacijskih lista, političke stranke i birači mogu preuzeti u Izbornom povjerenstvu Grada Krka u prostorijama Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, radnim danom od 10,00 do 15,00 sati.

Članak 7.

Prijedlozi kandidacijskih lista, zajedno sa dostavljanjem očitovanja i prihvaćanja kandidature dostavljaju se Gradskom izbornom povjerenstvu.

Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, tj. do 24,00 sata zadnjeg dana roka (11. svibnja 2018. godine).

Članak 8.

Izborno povjerenstvo će u roku 72 sata od isteka roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj ploči Grada Krka, mjesnog odbora za čije se Vijeće izbori provode i na web stranici Grada, sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se i na lokalnoj radio postaji, oglasnoj ploči i web stranici Grada Krka te oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se provode izbori.

Klasa: 026-03/18-01/01

Ur. broj: 2142/01-01-18-3

Krk, 28. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1053&mjesto=51500&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr