SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
GRAD KRK

13

Na temelju članka 75. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 28/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora
na području Grada Krka

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju područja, granice i sjedišta mjesnih odbora na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Grad) te način njihove promjene.

II. PODRUČJA I GRANICE MJESNIH ODBORA

Članak 2.

Pod područjem mjesnog odbora, u smislu ove Odluke, razumijeva više međusobno povezanih manjih naselja ili dio naselja - grada, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu s utvrđenim granicama.

Područja mjesnih odbora na području Grada utvrđena su na kartografskom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke.

Granice područja mjesnih odbora ucrtane su crvenom bojom na kartografskom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke.

Pregled naselja i ulica s pripadajućim kućnim brojevima na području pojedinog mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: Pregled ulica) čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Kartografski prikaz i pregled naselja i ulica iz članka 2. ove Odluke pohranjeni su u pismohrani Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, Odsjeka za komunalno gospodarstvo te u registru prostornih jedinica Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Ispostava Krk i nisu predmetom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Područje i granice mjesnog odbora mogu se mijenjati u slučaju:

-osnivanja novog mjesnog odbora,

-izdvajanja dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora i

-spajanja mjesnih odbora.

O inicijativi i prijedlogu za promjenu područja i granica mjesnog odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora u suglasju s odredbama Statuta Grada.

III. SJEDIŠTA MJESNIH ODBORA

Članak 5.

Sjedišta mjesnih odbora su:

1.Za Mjesni odbor Kornić, Placa 32 (za područje naselja: Kornić, Lakmartin i Muraj);

2.Za Mjesni odbor Milohnići, Milohnići 62 ( za područje naselja: Brzac, Glavotok, Linardići i Milohnići);

3.Za Mjesni odbor Poljica, Poljica 14 (za područje naselja: Bajčići, Brozići, Brusići, Kapovci, Nenadići, Poljica i Žgaljići);

4.Za Mjesni odbor Skrpčić-Pinezić, Pinezići,Trg Borisa Mršića 4a ( za područje naselja: Pinezići, Picik i Skrpčići);

5.Za Mjesni odbor Vrh, Vrh, Kod škole 2 ( za područje naselja: Kosići, Salatići i Vrh);

6.Za Mjesni odbor Krk Istok, Krk, Trg bana J. Jelačića 2;

7.Za Mjesni odbor Krk Zapad, Krk, Trg bana J. Jelačića 2.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Za mjesne odbore iz članka 5. točke 6. i 7. i to: Mjesni odbor Krk Istok i Mjesni odbor Krk Zapad pokrenut će se postupak registracije nakon provedenih izbora, održanih konstituirajućih sjednica i izbora predsjednika mjesnih odbora.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 015-06/18-01/01

Urbroj:2142/01-01-18-4

Krk, 28. ožujka 2018.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=51500&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr