SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 7. Četvrtak, 15. ožujka 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

6.

Na temelju članka 8. i 35. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (èNarodne novineè 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 120. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 8. sjednici održanoj dana 28. veljače 2018. godine, donosi

Izmjene i dopune
Statuta Općine Vinodolska općina

Članak 1.

U Statutu Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.- pročišćeni tekst), članak 13. mijenja se i glasi:

»Vinodolska općina ima grb, zastavu i svečanu zastavu.

Grbom, zastavom i svečanom zastavom Vinodolske općine predstavlja se Vinodolska općina i izražava se pripadnost Općini.

Grb, zastava i svečana zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.«

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Grb Vinodolske općine ima oblik trokutastog -srcolikog, razdijeljenog štita. U glavi štita zlatno-žute boje koji zauzima 1/4 širine (visine) štita nalazi se ruka s kistom, dok se ispod nje nalazi brdo crveno polje štita, a sredini štita u bordo crvenom polju-gore nalazi se zlatno-žuta Frankopanska zvijezda ispod koje su stilizirana isprepletena dva zlatno žuta grozda koji vise, na zelenoj grančici i listovima vinove loze.

Zastava Općine je bordo crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine je 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Vinodolske općine obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom.

Svečana zastava Vinodolske općine je vertikalno postavljen gonfalon bordo crvene boje koji pri dnu završava trokutasto sa zlatnim resama. U sredini gonfalona nalazi se zlatno obrubljen grb Vinodolske općine. Iznad grba zlatnim slovima u dva luka upisan je natpis »Vinodolska općina«, a ispod grba nalaze se simetrično raspoređene dvije grančice vinove loze, s listovima i grozdovima zlatno-žute boje. Cijela zastava obrubljena je zlatnom vrpcom i ukrašena zlatnim čašicama pri vrhu i resicama u trokutastom dijelu zastave.

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Općinsko vijeće načelnik Općine može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Vinodolske općine.«

Članak 3.

U članku 17. iza riječi »Drivenik; 7. svibnja - Sv. Dujam«, dodaje se »Belgrad; 5. kolovoza-Majka Božja Snježna.«

Članak 4.

U članku 32. stavku 1. briše se točka na kraju rečenice i dodaje se tekst »i 2/3 članova Općinskog vijeća.«

U stavku 2. ispred riječi »predsjednik Općinskog vijeća« dodaju se riječi »Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Vinodolske općine a brojka »8« zamjenjuje se brojkom »30«.

Dodaje se novi članak 5., koji glasi:

« Ako je raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma donosi Općinsko vijeće dvotrećinskom (2/3) većinom glasova svih vijećnika.

Dosadašnji stavak 5. postaje članak 6..

Članak 5.

U članku 33. brojka »8« zamjenjuje se brojkom »30«.

Članak 6.

U članku 36. brojka »12« zamjenjuje se brojkom »6«.

Članak 7.

U članku 48. stavak 1. točci 12. riječi »raspolaganju ostalom« zamjenjuju se riječima »drugom raspolaganju« a iza riječi »odnosno« dodaje se riječ »drugom« a riječ »ostalom« se briše.

Članak 8.

U članku 52. stavak 2. riječi »polugodišnjem i godišnjem obračunu« zamjenjuju se riječima »izvještaj o izvršenju proračuna«.

Članak 9.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela sukladno odredbama Zakona.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela sukladno odredbama Zakona.

Dužnost članova Općinskog vijeća počasna je i za to član vijeća ne prima plaću.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.«

Članak 10.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće osniva radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje provođenja utvrđene politike i izvršavanja općih i drugih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.

Naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se posebnom odlukom o osnivanju radnih tijela.

Poslovnikom Općinskog vijeća Vinodolske općine podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, prava predsjednika i potpredsjednika te članova Općinskog vijeća.«

Članak 11.

U članku 61. stavak 1. podstavak 5. riječi »raspolaganju ostalom« zamjenjuju se riječima »drugom raspolaganju« a iza riječi »odnosno« dodaje se riječ »drugom« a riječ »ostalom« se briše.

Stavak 1. podstavak 12. mijenja se i glasi:

»Imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, te je dužan objaviti odluku o imenovanju i razrješenju u prvom broju »Službenih novina Primorsko-goranske županije«, koji slijedi nakon donošenja te odluke.«

Članak 12.

U članku 67. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

» Osobe iz stavka 1. ovog članka koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora«.

Članak 13.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Jedinstvenim upravnim odjelom Vinodolske općine upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika u slučajevima određenim zakonom.«

Članak 14.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Jedinstveni upravni odjel u područjima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine.«

Članak 15.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku.«

Članak 16.

U članku 76. riječi »upravnih tijela«, zamjenjuje se riječima »Jedinstvenog upravnog odjela«.

Članak 17.

U članku 81. stavak 1. riječi »organizacije i udruženja građana« zamjenjuju se riječima »članovi Općinskog vijeća«.

U stavku 2. iza riječi »građani« brišu se riječi »ili njihove organizacije i udruženja«.

Članak 18.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»«Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog odbora obavlja načelnik te na njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut Općine, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.»

Članak 19.

U članku 97. stavak 2. riječi »pažnjom dobrog domaćina« mijenjaju se i glase « i pažnjom dobrog gospodara.«.

Članak 20.

U članku 99. stavak 2. toč. 4. mijenja se i glasi »prihodi od naknada za koncesiju«.

U stavku 2. točka 6. mijenja se i glasi »udio u zajedničkom porezu«.

U stavku 2. točka 7. mijenja se i glasi »sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu«.

Članak 21.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»Temeljni financijski akt Vinodolske općine je proračun.

Načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

Ako načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.«

Članak 22.

Članak 102. mijenja se i glasi:

»Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo predstavničko tijelo, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.«

Članak 23.

U članku 110-a riječi »obavlja nadzor nad zakonitošću«, zamjenjuje se riječima »te nadzire zakonitost«.

Članak 24.

Ovlašćuje se odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Vinodolska općina.

Članak 25.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/2

URBROJ:2107-03/18-01-2-81

Bribir, 28. veljače 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1049&mjesto=91253&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr