SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
OPĆINA ČAVLE

10.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/ 00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), te na temelju i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 22.veljače. veljače 2018. godine donosi

O D L U K U
o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina
u vlasništvu Općine Čavle i nekretnina u vlasništvu
pravne i fizičke osobe

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Čavle i nekretnina u vlasništvu pravne i fizičke osobe, i to:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim stranicama Općine Čavle s rokom podnošenja ponuda 8 dana od dana objave.

Članak 2.

Elaboratom procjene tržišne vrijednosti nekretnina u vlasništvu Općine Čavle i nekretnina u vlasništvu pravne i fizičke osobe, izrađen od strane Ureda stalnog sudskog vještaka građevinske struke Nevena Čačića, struč.spec.ing.aedif., broj: 512-01-18 od 12. veljače 2018.g., utvrđena je tržišna vrijednost nekretnina navedenih u članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Troškove procjene vrijednosti nekretnina, troškove ovjere ugovora, porez na promet nekretnina, troškove uknjižbe i ostale troškove, snosi svaka ugovorna strana za sebe, odnosno za svoju nekretninu.

Članak 4.

U skladu s ovom Odlukom, općinska načelnica ovlašćuje se na raspisivanje natječaja te sklapanje Ugovora o zamjeni nekretnina kojima će se regulirati međusobna prava ugovornih strana.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove oko objave ovog natječaja obavljati će Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, a otvaranje i pregled ponuda izvršiti će Povjerenstvo sastavljeno od 3 (tri) člana koje će imenovati Općinska načelnica.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2170-03-18-01-10

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1047&mjesto=10008&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr