SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
OPĆINA ČAVLE

9.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine broj« 94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 50/17) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj: 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine donosi

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada te povezanih usluga na području Općine Čavle

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga) te usluga povezanih s javnom uslugom na području općine čavle (u daljnjem testu: općina).

Pod uslugama povezanim s javnom uslugom iz stavka 1. ovoga članka razumijevaju se usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu: povezane usluge).

Članak 2.

Ova Odluka sadrži odredbe o:

-kriteriju obračuna količine otpada,

-standardnim veličinama i drugim bitnim svojstvima spremnika za sakupljanje otpada,

-najmanjoj učestalosti odvoza prema područjima,

-obračunskim razdobljima kroz kalendarsku godinu,

-području pružanja javne usluge te povezanih usluga,

-općim uvjetima ugovora s korisnicima,

-popisu adresa reciklažnih dvorišta i naselja na području Općine za koje su uspostavljena reciklažna dvorišta,

-načinu provedbe javne usluge te povezanih usluga,

-provedbi ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti
(elementarna nepogoda, katastrofa i slično),

-načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru korisnika na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

-uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge,

-prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika javne usluge,

-cijeni obvezne minimalne javne usluge,

-načinu određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

-način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

-kriterijima za određivanje korisnika u čije ime Općina Čavle preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge

-ugovornoj kazni.

Članak 3.

Javnu uslugu te povezane usluge na području Općine pruža Komunalno društvo Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Dolac 14, Rijeka, OIB: 06531901714 (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge).

Članak 4.

Korisnik javne usluge te povezanih usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik) je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja prenio na toga korisnika i o tome obavijestio Davatelja usluge. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema Davatelju usluge.

Članak 5.

Javna usluga razumijeva prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz toga otpada do ovlaštene osobe za njegovu obradu.

U sklopu pružanja javne usluge, Davatelj usluge osigurava primopredaju miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada.

Članak 6.

Javna usluga pruža se i koristi u okviru sustava prikupljanja komunalnog otpada u skladu sa sljedećim standardima:

1.Korisniku mora biti osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenih na javnoj površini, kao i odvoz krupnog (glomaznog) otpada,

2.primopredaja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika kod Korisnika, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada.

Članak 7.

U okviru sustava prikupljanja komunalnog otpada za korisnika se pružaju sljedeće usluge povezane s javnom uslugom:

1.sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika,

2.sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini,

3.sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika,

4.sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

Na zahtjev Korisnika i uz naknadu određenu cjenikom Davatelja usluge pružaju se sljedeće usluge:

1.preuzimanje otpada iz članka 6. stavka 1. točke 2. ovoga članka u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otpada,

2.preuzimanje krupnog (glomaznog otpada), osim preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.

Članak 8.

Davatelj usluge posebno je dužan:

1.pružati javnu uslugu i povezane usluge na području Općine u skladu sa zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskim aktom kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i ovom Odlukom,

2.osigurati Korisniku spremnik za primopredaju miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

3.označiti spremnik oznakom,

4.dostaviti Korisniku obavijest o prikupljanju miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te reciklabilnog komunalnog otpada sukladno podzakonskim aktom kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom,

5.preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika,

6.voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada,

7.odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i povezanih usluga,

8.osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

9.izraditi cjenik javne usluge, objaviti ga na mrežnoj stranici i za isti ishoditi prethodnu suglasnost Načelnika Općine,

10.gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz toga otpada, sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja otpadom i na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija svojstva,

11.javnu uslugu obavljati redovito, u skladu s utvrđenim rasporedom Davatelja usluge te primjenjivim standardima propisanim za obavljanje djelatnosti.

Pored obveza iz stavka 1. ovoga članka, Davatelj usluge dužan je u svemu postupati sukladno zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskom aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i ovom Odlukom.

Članak 9.

Korisnik je posebno dužan:

1.koristiti javnu uslugu i predati miješani i biorazgradivi komunalni otpad Davatelju usluge na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika,

2.dostaviti Davatelju usluge izjavu o načinu korištenja javne usluge iz članka 21. stavka 1. ove Odluke,

3.preuzeti od Davatelja usluge standardizirane spremnike za otpad te iste spremnike držati na mjestu određenom za njihovo držanje i ne premještati ih bez suglasnosti Davatelja usluge,

4.osigurati o svome trošku smještaj spremnika sukladno članku 13. ove Odluke,

5.omogućiti Davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,

6.postupati s otpadom na svom obračunskom mjestu na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

7.odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na svom obračunskom mjestu sukladno zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskom aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i ovoj Odluci,

8.zajedno s ostalim korisnicima na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskom aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i ovoj Odluci,

9.predavati reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i krupni (glomazni) otpad odvojeno od miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada,

10.prikupljati sav komunalni otpad isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, poštujući pritom pravila o odvojenom prikupljanju različite vrste komunalnog otpada te pravila sustava sakupljanja komunalnog otpada iz članka 6. ove Odluke,

11.predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište,

12.predavati krupni (glomazni) otpad u reciklažno dvorište i na lokaciji svog obračunskog mjesta sukladno članku 18. Odluke,

13.predavati zeleni otpad u reciklažno dvorište i na lokaciji svog obračunskog mjesta sukladno članku 19. Odluke,

14.plaćati Davatelju usluge cijenu javne usluge i povezanih usluga, sukladno cjeniku Davatelja usluge.

Kriterij obračuna količine otpada i obračunsko razdoblje

Članak 10.

Troškovi pružanja javne usluge određuju se razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij za obračun količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika za prikupljanje otpada i broj pražnjenja spremnika.

Obračunsko razdoblje određuje se u trajanju od jednog mjeseca.

Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada te uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge

Članak 11.

Miješani i biorazgradivi komunalni otpad od kućanstva prikuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje komunalnog otpada volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara i 5.000 litara.

Miješani i biorazgradivi komunalni otpad od gospodarskih subjekata (pravnih osoba i fizičkih osoba - obrtnika) prikuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje komunalnog otpada volumena 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara.

Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil prikupljaju se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla ili tekstila volumena 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara.

Iznimno od odredbe stavka 2.i 3. ovoga članka, Davatelj usluge može donijeti odluku da je Korisnik na svom obračunskom mjestu za predaju otpada iz stavka 2. ovoga članka u obvezi koristiti plastične ili metalne spremnike drugih volumena ili označene vrećice standardnih volumena.

Problematični otpad prikuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za prikupljanje problematičnog otpada koji se nalaze u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu.

Krupni (glomazni) otpad prikuplja se u reciklažnom dvorištu i na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika.

Članak 12.

Spremnici za komunalni otpad moraju imati oznaku Davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen i oznaku koja je u evidenciji davatelja usluge o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku i obračunskom mjestu.

Spremnici za reciklabilni komunalni otpad moraju imati oznaku Davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen i oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku i obračunskom mjestu.

Članak 13.

Spremnici za komunalni otpad moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod Korisnika u za to predviđenim zaključanim ili ograđenim prostorima, odnosno smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama te dostupni na mjestima za primopredaju Davatelju usluge u ugovorenim terminima.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika za komunalni otpad na obračunskom mjestu kod Korisnika, sukladno stavku 1. ovoga članka, javna usluga se pruža putem zajedničkih spremnika na javnoj površini na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta Korisnika.

U slučaju kada više Korisnika koristi zajednički spremnik sukladno ovoj Odluci, Korisniku koji u Izjavi o načinu korištenja javne usluge ili pisanim putem od Davatelja usluge zatraži osiguranje uvjeta za pojedinačno korištenje javne usluge, Davatelj usluge će isto osigurati u primjerenom roku o trošku toga Korisnika, sukladno cjeniku Davatelja usluge.

Najmanja učestalost odvoza otpada

Članak 14.

Primopredaja komunalnog otpada u obračunskom razdoblju obavlja se u skladu sa sljedećom minimalnom učestalošću:

-najmanje jednom tjedno za miješani i biorazgradivi komunalni otpad,

-najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada.

Dinamiku preuzimanja sadržaja spremnika miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te prijevoz istog od obračunskog mjesta Korisnika u obračunskom razdoblju za svakog Korisnika utvrđuje Davatelj usluge programom odvoza otpada, poštujući pritom broj minimalnih primopredaja iz stavka 1. ovoga članka.

Način provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom te način određivanja udjela Korisnika

Članak 15.

Davatelj usluge dužan je prilagoditi volumene spremnika na način da budu primjereni potrebi Korisnika.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za kućanstva određuje Davatelj usluge primjereno broju osoba u kućanstvu.

Minimalni volumen zajedničkih spremnika za odlaganje komunalnog otpada za kućanstva određuje Davatelj usluge primjereno broju osoba u kućanstvima koja koriste zajedničke spremnike.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za gospodarske subjekte (pravne osobe odnosno fizičke osobe - obrtnici) određuje Davatelj usluge primjereno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora.

Ako minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada, utvrđen sukladno ovome članku Odluke, ne zadovoljava potrebe kućanstva ili gospodarskog subjekta, Davatelj usluge će povećati broj spremnika.

Članak 16.

U slučaju kada fizičke osobe u kućanstvu koriste zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika, navedeni Korisnici sporazumno određuju svoje udjele u korištenju spremnika.

Sporazum iz stavka 1. ovoga članka potpisuju svi Korisnici zajedničkog spremnika ili više zajedničkih spremnika.

Sporazum iz stavka 1. ovoga članka mora biti priložen najmanje jednoj izjavi o načinu korištenja javne usluge iz članka 21. stavka 1. ove Odluke za jedno obračunsko mjesto.

Ako sporazum iz stavka 1. ovoga članka nije postignut ili nije dostavljen sukladno stavku 3. ovoga članka, Davatelj usluge određuje udio Korisnika iz stavka 1. ovoga članka u korištenju zajedničkog spremnika prema kriteriju omjera broja fizičkih osoba u kućanstvu Korisnika i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu.

Broj fizičkih osoba u kućanstvu Korisnika Davatelj usluge utvrđuje na temelju izjave o načinu korištenja javne usluge iz članka 21. stavka 1. ove Odluke, a kada se podaci na taj način ne mogu utvrditi, tada na temelju podataka o raspodjeli zajedničke potrošnje pitke vode ili na drugi prikladan način.

Zbroj udjela svih Korisnika u zajedničkom spremniku određenih sukladno ovome članku Odluke uvijek mora iznositi jedan.

Članak 17.

Korisnicima gospodarskim subjektima (pravnim osobama odnosno fizičkim osobama-obrtnicima) dodijelit će se pojedinačni standardizirani spremnici sukladno odredbama članaka 11., 12., 13. i 15. ove Odluke.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, do dodjele pojedinačnih spremnika ili ako ne postoji mogućnost smještaja pojedinačnih spremnika na obračunskom mjestu kod Korisnika sukladno članku 13. ove Odluke, Korisnici iz stavka 1. ovoga članka koristit će zajednički spremnik na javnoj površini.

U slučaju zajedničkog korištenja spremnika ili više zajedničkih spremnika na javnoj površini od strane gospodarskih subjekata (pravnih osoba odnosno fizičkih osoba- obrtnika) ili od strane fizičkih osoba u kućanstvu i gospodarskih subjekata (pravnih osoba odnosno fizičkih osoba- obrtnika), navedeni Korisnici sporazumno određuju svoje udjele.

Na sporazum iz stavka 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 16. stavaka 2. i 3. ove Odluke.

Ako sporazum iz stavka 3. ovoga članka nije postignut ili nije dostavljen sukladno stavku 4. ovoga članka, Davatelj usluge određuje udio navedenih Korisnika u korištenju zajedničkog spremnika tako da prvo za gospodarske subjekte (pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnike), sukladno članku 11. ove Odluke određuje minimalni volumen spremnika odnosno udio toga Korisnika u zajedničkom spremniku, a preostali volumen u zajedničkom spremniku Davatelj usluge dijeli prema kriterijima iz članka 16. stavaka 4., 5. i 6. ove odluke.

Članak 18.

Krupni (glomazni) otpad fizičkih osoba iz kućanstava u ukupnoj godišnjoj količini do 3m3 može se bez naknade predati u reciklažno dvorište, a za količine veće od 3m3 godišnje plaća se naknada prema cjeniku Davatelja usluge.

Krupni (glomazni) otpad fizičkih osoba iz kućanstava u količini do 2m3 prikuplja se bez naknade jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta tih Korisnika, sukladno rasporedu Davatelja usluge, a za veće količine ili po zahtjevu tih Korisnika, Davatelj usluge će osigurati preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada fizičkih osoba iz kućanstava na obračunskom mjestu tih Korisnika, uz obvezu plaćanja cijene prema cjeniku Davatelja usluge.

Krupni (glomazni) otpad od gospodarskih subjekata (pravnih osoba i fizičkih osoba - obrtnika) može se predati u reciklažno dvorište ili po zahtjevu tih Korisnika na obračunskom mjestu, uz odgovarajuću prateću dokumentaciju sukladno propisima te uz obvezu plaćanja naknade prema cjeniku Davatelja usluge.

Članak 19.

Zeleni otpad fizičkih osoba iz kućanstava u ukupnoj godišnjoj količini do 3m3 može se bez naknade predati u reciklažno dvorište, a za količine veće od 3m3 godišnje ili po zahtjevu tih Korisnika Davatelj usluge će osigurati preuzimanje zelenog otpada fizičkih osoba iz kućanstava na obračunskom mjestu tih Korisnika, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti naknadu prema cjeniku Davatelja usluge.

Zeleni otpad od gospodarskih subjekata (pravnih osoba i fizičkih osoba - obrtnika) može se predati u reciklažno dvorište ili po zahtjevu korisnika usluge na njegovom obračunskom mjestu, uz odgovarajuću prateću dokumentaciju sukladno propisima te uz obvezu plaćanja naknade prema cjeniku Davatelja usluge.

Članak 20.

Do izgradnje reciklažnog dvorišta na području Općine Čavle, stanovnici općine mogu koristiti reciklažna dvorišta na području grada Rijeke:

1.reciklažno dvorište Pehlin, Pehlin bb, Rijeka,

2.reciklažno dvorište Mihačeva draga, Mihačeva draga 37, Rijeka,

3.mobilno reciklažno dvorište čiji se raspored lokacija na području Općine objavljuje na mrežnim stranicama Općine.

Izjava o načinu korištenja javne usluge

Članak 21.

Davatelj usluge dužan je Korisniku dostaviti izjavu o načinu korištenja javne usluge.

Izjava iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Korisnika ili elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv Korisniku.

Izjava iz stavka 1. ovoga članka daje se na obrascu Davatelja usluge te obvezno sadrži sljedeće:

1.obračunsko mjesto,

2.podatke o Korisniku (ime i prezime fizičke osobe te fizičke osobe - obrtnika, tvrtku pravne osobe, OIB, adresu prebivališta fizičke osobe odnosno adresu sjedišta pravne osobe i obrta),

3.mjesto primopredaje,

4.udio u korištenju zajedničkog spremnika,

5.vrstu, zapremninu i količinu spremnika sukladno ovoj Odluci,

6.broj planiranih primopredaja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju,

7.očitovanje o kompostiranju biootpada,

8.očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju nekretnine,

9.obavijest Davatelja usluge o uvjetima pod kojima se ugovor o korištenju javne usluge smatra sklopljenim,

10.izjavu Korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s ugovorom o korištenju javne usluge,

11.uvjete raskida ugovora o korištenju javne usluge,

12.izvadak iz cjenika Davatelja usluge.

Podaci iz stavka 3. ovoga članka svrstani su u obrascu izjave iz stavka 1. ovoga članka u dva stupca od kojih je prvi prijedlog Davatelja usluge, a drugi očitovanje Korisnika.

Članak 22.

Korisnik je dužan dostaviti Davatelju usluge dva primjerka potpisane izjave iz članka 21. stavka 1. ove Odluke u roku od 15 dana od dana njezina zaprimanja.

Davatelj usluge će u roku od osam dana od dana zaprimanja izjave iz članka 21. stavka 1. ove Odluke jedan potpisani primjerak izjave vratiti Korisniku.

Davatelj usluge primijenit će podatak iz izjave iz članka 21. stavka 1. ove Odluke koji je naveo Korisnik u stupcu s očitovanjem Korisnika kada je taj podatak u skladu sa zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskim propisom kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i ovom Odlukom.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, Davatelj usluge primijenit će podatak iz izjave iz članka 21. stavka 1. ove Odluke koji je naveo Davatelj usluge u stupcu sa prijedlogom Davatelja usluge u slučaju kada se Korisnik ne očituje o traženim podacima u roku iz stavka 1. ovoga članka te u slučajevima iz članka 16. stavka 4. i članka 17. stavka 5. ove Odluke.

Korisnik je dužan obavijestiti Davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz izjave iz članka 21. stavka 1. ove Odluke u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se namjeravana promjena primjenjivati.

Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge

Članak 23.

Ugovor o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) sklapaju Davatelj usluge i Korisnik, a smatra se sklopljenim:

-dostavom Davatelju usluge izjave iz članka 21. stavka 1. ove Odluke sukladno članku 22. stavku 1. ove Odluke ili

-prilikom prvog korištenja javne usluge odnosno zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kada izjava iz članka 21. stavka 1. ove Odluke nije dostavljena.

Opći uvjeti Ugovora nalaze se u Prilogu 1. ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za Korisnika

Članak 24.

Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za Korisnika predstavlja izvadak iz evidencije Davatelja usluge o preuzetom komunalnom otpadu toga Korisnika.

Cijena javne usluge

Članak 25.

Korisnik je dužan platiti cijenu javne usluge koja se određuje cjenikom Davatelja usluge.

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškova prijevoza otpada i troškova obrade otpada, troškova nastalih radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području Općine, troškova prijevoza i obrade krupnog (glomaznog) otpada koji se bez naknade prikuplja od Korisnika na obračunskom mjestu i troškova vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi javne usluge.

Članak 26.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.

Članak 27.

Cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada (C) sastoji se od jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika komunalnog otpada izražene u kunama (JCV), broja pražnjenja spremnika komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji Davatelja usluge (BP) i udjela Korisnika u korištenju spremnika (U).

Cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada (C) određuje se prema izrazu:

C = JCV x BP x U»

Članak 28.

Cijena obvezne minimalne javne usluge je dio strukture cijene javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu osiguranja primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge se utvrđuje cjenikom Davatelja usluge i uključuje sve troškove navedene u članku 25. stavku 2. ove Odluke, osim troškova obrade miješanog komunalnog otpada u centru za zbrinjavanje otpada.

Ako Korisnik trajno ne koristi nekretninu nije dužan platiti cijenu javne usluge.

Nekretninom koja se trajno ne koristi smatra se:

-nekretnina za koju se utvrdi da u razdoblju od 12 mjeseci nema potrošnje električne energije i vode (na temelju očitanja mjernih uređaja), ili

-nekretnina koja nije pogodna za stanovanje, ili

-novosagrađena nekretnina koja je neuseljena.

Kriteriji za određivanje korisnika u čije ime Općina Čavle preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge utvrđuju se odlukom Općinskog vijeća kojom se uređuje socijalna skrb.

Članak 29.

Ugovorna kazna (UK) je iznos određen ovom Odlukom koji je Korisnik dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

Smatra se da je korisnik usluge postupio protivno Ugovoru:

-ako ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio ugovor i ne vrši predaju miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (biootpada i otpadnog papira i kartona) Davatelju usluge, a na traženje Davatelja usluge ne dokaže da ne koristi nekretninu, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna,

-ako odlaže miješani i biorazgradivi komunalni otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene javne usluge za količinu prekomjerno odloženog otpada uvećanu za iznos od 100,00 kuna,

-ako odlaže miješani i biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad ili glomazni otpad u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene prikupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada sukladno cjeniku Davatelja usluge uvećanu za iznos od 100,00 kuna,

-ako ne drži spremnik na propisanom mjestu sukladno ovoj Odluci, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 100,00 kuna,

-ako je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene popravka ili zamjene spremnika ili oznaka na spremniku sukladno cjeniku Davatelja usluge uvećano za iznos od 100,00 kuna,

-ako u roku od 15 dana od dana nastanka promjene podataka iz izjave iz članka 21. stavka 1. ove Odluke pisanim putem o tome ne obavijesti Davatelja usluge, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 100,00 kuna.

Članak 30.

Kada se zajednički spremnik koristi od strane više Korisnika, a nije moguće utvrditi odgovornost pojedinog Korisnika za slučajeve iz članka 29. stavka 2. podstavaka 2., 3. 4. i 5. ove Odluke, obvezu plaćanja ugovorne kazne snose svi Korisnici koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika za dio ugovorne kazne koji se odnosi na otklanjanje nepravilnosti i svaki Korisnik pojedinačno za uvećani iznos od 100,00 kuna.

Članak 31.

Postupanja iz članka 29. stavka 2. ove Odluke utvrđuju se od strane radnika Davatelja usluge na terenu, uz korištenje odgovarajućih dokaznih sredstava kao što su sastavljeni zapisnik, fotografski zapis ili video snimak o postupanju, odnosno na temelju podataka o očitanju mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način iz kojeg je moguće utvrditi korištenje nekretnine (prijava komunalnog redara, prijava građana, izjava Korisnika i slično).

Članak 32.

Iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obračunava Davatelj usluge u ime i za račun Općine.

Iznos naknade za gradnju građevina iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju godišnjeg plana gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji donosi Općinsko vijeće Općine najkasnije u prosincu tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu.

Obveza Korisnika da Davatelju usluge plati iznos naknade za gradnju građevina iz stavka 1. ovoga članka nastaje za obračunsko mjesto.

Provedba ugovora o korištenju javne usluge u slučaju nastupanja posebnih okolnosti

Članak 33.

Davatelj usluge neće se smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, elementarne nepogode, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.

U slučaju kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja obveza iz Ugovora Davatelja usluge uslijed okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, Davatelj usluge će bez odgode o nastupu takvih okolnosti obavijestiti Korisnike putem mrežnih stranica, a ispunjenje ugovornih obveza Davatelja usluge odgađa za vrijeme trajanja navedenih slučajeva.

Način podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru Korisnika na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada

Članak 34.

Davatelj usluge je dužan Korisniku omogućiti podnošenja prigovora na neugodu uzrokovanu sustavom prikupljanja komunalnog otpada, pisanim putem na adresu Davatelja usluge poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom te na zapisnik u sjedištu Davatelja usluge.

Davatelj usluge je dužan na prigovor Korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana njegova zaprimanja.

Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora Korisnika najmanje godinu dana od dana zaprimanja prigovora

Nadzor

Članak 35.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Davatelj usluge sukladno članku 31. ove Odluke, komunalni redar Općine Čavle sukladno Odluci o komunalnom redu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 36.

Davatelj usluga označit će postojeće spremnike za odlaganje otpada sukladno odredbi članka 12. ove Odluke najkasnije u roku od tri mjeseca od dana donošenja ove Odluke.

Članak 37.

Davatelj usluge osigurat će pojedinačno korištenje javne usluge sukladno odredbama ove Odluke u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 38.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunal nim otpadom (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 57/09) i Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 31/04).

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dna od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

 

KLASA:021-05/18-01/01

URBROJ:2170-03-18-01-2

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik Općinskog vijeća
Norbert Mavrinac, v.r.

 

 

Prilog 1

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU
JAVNE USLUGE
PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

1.Opće odredbe

1.1 Definicije i termini korišteni u ovim Općim uvjetima Ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) odgovaraju definicijama i terminima korištenim u Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odluka).

1.2. Ovim Općim uvjetima utvrđuju se međusobni odnosi Davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge) te usluga povezanih s javnom uslugom i to: odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem testu: povezane usluge) i Korisnika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Korisnik) koji proizlaze iz Ugovora o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Ugovor) na području grada Rijeke.

2.Primjena Općih uvjeta

2.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Korisnike koji sklope Ugovor s Davateljem usluge.

2.2. U slučaju kada odredbe Ugovora upućuju na primjenu pojedinih odredaba ovih Općih uvjeta, tada odredbe Općih uvjeta postaju sastavni dio Ugovora.

2.3. Korisnik je upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.

3.Ugovaranje javne usluge

3.1. Javne usluge i povezane usluge utvrđene u točki 1.2. ovih Općih uvjeta (u daljnjem tekstu: javna usluga) Korisnik ugovara s Davateljem usluge sklapanjem Ugovora sukladno Odluci.

3.2. Ugovor se smatra sklopljenim: - dostavom Izjave o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava) Davatelju usluge sukladno članku 22. stavku 1. Odluke, ili - prilikom prvog korištenja javne usluge odnosno zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada od strane Korisnika u slučaju kada Izjava nije dostavljena.

3.3. Sklapanjem Ugovora Korisnik pristaje na primjenu odredbi ovih Općih uvjeta.

3.4. Ugovor s Korisnikom sklapa se na neodređeno vrijeme.

3.5. Cijena javne usluge utvrđuje se cjenikom koji donosi Davatelj usluge sukladno odredbama Odluke. Korisnik je dužan plaćati cijenu javne usluge utvrđenu cjenikom Davatelja usluge.

3.6. Cijenu javne usluge Korisnik plaća na temelju računa koji mu Davatelj usluge ispostavlja jednom mjesečno, kada nastaje obveza plaćanja. Korisnik je dužan podmiriti račun u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja. U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate sukladno propisima.

4.Prava i obveze ugovornih stranaka

4.1. Davatelj usluge i Korisnik imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i ovim Općim uvjetima.

4.2. Novi Korisnik dužan je 15 dana prije početka korištenja usluge obavijestiti Davatelja usluge o početku korištenja javne usluge.

4.3. Davatelj usluge i Korisnik sklapaju Ugovor na način utvrđen ovim Općim uvjetima. Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik sklapanja Ugovora nije pretpostavka nastanka ugovornog odnosa između Davatelja usluge i Korisnika, a niti pretpostavka valjanosti nastalog Ugovora posebice u slučajevima kada se usluga od strane Davatelja usluge izvršava, a Korisnik neopravdano odbija dostaviti Izjavu odnosno sklopiti Ugovor.

4.4. U slučaju bilo kakve promjene podataka Korisnika koje utječu na međusobni odnos Davatelja usluge i Korisnika, Korisnik je dužan pisanim putem o tome izvijestiti Davatelja usluge najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene odnosno u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se namjeravana promjena primjenjivati.

4.5. Korisnik je obvezan u roku od 15 dana pisanim putem (moguće i putem obrasca Davatelja usluge - Zahtjev o odjavi prostora) obavijestiti Davatelja usluge o prestanku korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor).

4.6. Status ili prestanak statusa Korisnika dokazuje se vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom koja je u službenim obrascima Davatelja usluge navedena u privitku istih.

4.7. Svaka promjena na strani Korisnika prihvaća se od datuma prijave Davatelju usluge te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene. Prilikom evidentiranja promjene svi dospjeli računi Davatelja usluge moraju biti plaćeni.

4.8. Prilikom konačnog prestanka korištenja javne usluge, Korisnik je dužan platiti sve do tada zaprimljene račune, nakon čega može biti brisan iz evidencije o korištenju usluge Davatelja usluge.

4.9. Korisnik može otkazati Ugovor isključivo u slučaju promjene prava vlasništva odnosno korištenja nekretnine te ukoliko se radi o nekretnini koja se trajno ne koristi sukladno podzakonskom aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i Odluci.

4.10. Spremnici za odlaganje otpada smještaju se sukladno Odluci.

4.11. Korisnik je dužan spremnike redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju te je odgovoran za svako njihovo namjerno oštećenje ili nestanak.

4.12. U slučaju otuđenja ili oštećenja spremnika za odlaganje otpada trošak nabave novih snosit će Korisnik.

4.13. Davatelj usluge dužan je pažljivo rukovati spremnicima za odlaganje otpada, na način da se isti ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i ne onečišćava okolinu. Svako onečišćivanje i oštećenje prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada Davatelj usluge dužan je bez odgode otkloniti. Nakon pražnjenja spremnika za odlaganje otpada Davatelj usluge dužan ih je vratiti na mjesto na kojem su bili i zatvoriti poklopac.

4.14. U slučaju da se dokaže da je oštećenje spremnika za odlaganje otpada prouzročio Davatelj usluge, trošak nabave novih spremnika snosit će Davatelj usluge, a o čemu se sastavlja zapisnik koji potpisuju Davatelj usluge i Korisnik.

5.Završne odredbe

5.1. Svi dogovori i pravno relevantne izjave ugovornih stranaka valjani su isključivo ukoliko su učinjeni u pisanom obliku.

5.2. U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora ili ovih Općih uvjeta, vrijedit će odredbe Ugovora.

5.3. Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništetna ili neprovediva, to neće utjecati na ostale odredbe Ugovora koje će se primjenjivati u najvećem mogućem opsegu sukladno propisima. U tom slučaju, ugovorne stranke će bez odgode sporazumno utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti takvu ništetnu ili neprovedivu odredbu, najbližu prvotnoj namjeri ugovornih stranaka.

5.4. Neizvršavanje bilo kojeg prava danog ugovornoj stranci na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta neće se smatrati odricanjem ugovorne stranke od tog prava. Bilo kakvo odricanje od prava danog ugovornoj stranci na temelju ovog Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta mora biti dano izričito i u pisanom obliku.

5.5. Raskid ili prestanak Ugovora ne utječe na njegove odredbe za koje je izričito ili implicirano određeno da stupaju na snagu ili se nastavljaju primjenjivati i nakon raskida ili prestanka Ugovora.

5.6. Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

5.7. Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo te će se u skladu s time isti dokumenti tumačiti.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1047&mjesto=10008&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr