SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
OPĆINA ČAVLE

8.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj: 20/14, 26/14 i 27/15) a u vezi članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj: 94/13 i 73/17), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 22.veljače 2018. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom
uslugom na području Općine Čavle

Članak 1.

Obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Čavle dodjeljuje se:

Komunalnom društvu Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Dolac 14, Rijeka, OIB: 06531901714, na neodređeno vrijeme.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/01

URBROJ:2170-03-18-01-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1047&mjesto=10008&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr