SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
GRAD KRK

12.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 35/08) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradonačelnik Grada Krka 19. veljače 2018. godine, donio je

O D L U K U
o imenovanju članova
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka

I.

Za članove Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka imenuju se:

Marinko Pavlić, za predsjednika

Ivan Šamanić, za člana

Damir Kosić, za člana

Dinka Pejnović, za članicu i

Marinko Bajčić, za člana.

II.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na mandat od 4 godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 025-03718-01/02

URBROJ:2142/01-02/1-18-3

Krk, 19. veljače 2018.

G R A D K R K

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1047&mjesto=51500&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr