SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD KRK

8.

Na temelju članaka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17), te odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i
provođenju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja »Galija« u Gradu Krku

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/09, 28/11 i 23/ 15) - dalje u tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 13, 40/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 11/17 i 12/17-pročišćeni tekst) - dalje u tekstu: Izmjene i dopune UPU-1 Krk, i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja »Galija« u Gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/06) - dalje u tekstu: stavljanja izvan snage DPU »Galija«.

Članak 2.

Odlukom o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja »Galija« u Gradu Krku (dalje u tekstu: Odluka o izradi), utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi donošenja, obuhvat, sažeta ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela i osoba određenih poseb nim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga te drugih sudionika, rokovi za izradu, te izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja i stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja.

I.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA, IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA I PROVOĐENJE POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 3.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka i Izmjene i dopune UPU-1 Krk izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04, 9/ 11), Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/13, 7/ 17- ispravak), te posebnih zakona i propisa.

Člankom 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) je utvrđeno da se odredbe Zakona kojima je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju na njihovo zasebno stavljanje izvan snage te će se u skladu s tim provesti postupak stavljanja izvan snage DPU »Galija«.

Postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i stavljanja izvan snage DPU »Galija« započinje donošenjem Odluke o izradi sukladno članku 86. Zakona, dok je sadržaj Odluke o izradi određen člankom 89. Zakona.

Nakon provedenog postupka i ishođenja zakonom propisanih suglasnosti, Odluke o donošenju planova i Odluku o stavljanju plana izvan snage donosi Gradsko vijeće sukladno članku 109. Zakona.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i provođenja postupka stavljanja izvan snage DPU »Galija« je Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

II.RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA, IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA I STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.

Detaljnim planom uređenja utvrđeni su uvjeti za uređenje naselja, određeno je svrhovito korištenje i namjena zemljišta, oblikovanje, izgradnja i obnova građevina i površina, zaštita okoliša, zaštita kulturne i prirodne baštine unutar područja obuhvata Plana, te razina i način izgradnje komunalne i prometne infrastrukture.

Nakon donošenja DPU »Galija«, nakon donošenja UPU-1 Krk i njegovih Izmjena i dopuna, te nakon donošenja Prostornog plana uređenja Grada Krka i njegovih Izmjena i dopuna izrađeno je Idejno rješenje rekonstrukcije stambeno-poslovne građevine i prenamjene u hotel- baštinu na k.č. 2670 k.o.Krk-grad u cilju realizacije »Exclusive hotel Galija«, a da bi se realizirao planirani projekt prema Idejnom rješenju potrebno je pristupiti izmjenama Prostornog plana uređenja Grada Krka i UPU-1 Krk kojima će se utvrditi iznimka za navedenu česticu.

Uvjeti gradnje i ostali uvjeti za preostale dvije građevine (građevne čestice) unutar obuhvata DPU »Galija« utvrđene su Prostornim planom uređenja Grada Krka i Urbanističkim planom uređenja UPU-1 Krk.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA, IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA I STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 7. ove Odluke, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat Prostornog plana uređenja Grada Krka, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/09, 28/11 i 23/ 15), Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/15-pročišćeni tekst, 11/17 i 12/17- pročišćeni tekst), u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

DPU »Galija« se stavlja izvan snage u cjelokupnom obuhvatu koji je određen važećim Detaljnim planom uređenja »Galija« u Gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/06), Urbanističkim planom uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/ 14, 2/15- pročišćeni tekst, 11/17 i 12/17- pročišćeni tekst) odnosno Prostornim planom uređenja Grada Krka, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/ 09, 28/11 i 23/15).

IV.SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA, IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA I OBUHVATU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 6.

Za predmetno područje je 2006.g. donesen DPU »Galija«. Prostorni plan uređenja Grada Krka (osnovni plan) je donesen 2007.g., dok su njegove Izmjene i dopune donesene 2009.g., 2011.g. i 2015.g. UPU-1 Krk (osnovni plan) je donesen 2013.g., dok su njegove Izmjene i dopune donesene 2014.g. i 2017.g.

Područje DPU »Galija« dio je cjeline stare gradske jezgre Krk. Područje je gusto izgrađeno.

Smatrajući da je malo i srednje poduzetništvo zamašnjak razvoja turističkog sektora, Grad Krk, sukladno usvojenim strateškim dokumentima zastupa izgradnju malih obiteljskih hotela i pansiona. Od osobitog značaja za Grad Krk su rekonstrukcije kojima se revitalizira stara gradska jezgra, podiže kvaliteta življenja i obogaćuje sveukupna turistička ponuda.

Na temelju »Idejnog rješenja za izdavanje dodatnih posebnih uvjeta zaštite za nadogradnju i uređenje građevine u Krku, Frankopanska 38, k.č. 2670 k.o. Krk-grad« (izrađivač Ured ovlaštenog arhitekta:Tomislav Kukin, dipl.ing.arh.) izdana su mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko- goranske županije i Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci.

V.CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Cilj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i stavljanja izvan snage DPU »Galija« je stvaranje prostorno - planskih preduvjeta za rekonstrukciju stambeno-poslovne građevine i prenamjenu u hotel-baštinu na k.č. 2670 k.o. Krk-grad u cilju realizacije »Exclusive hotel Galija«. Rekonstrukcija se odnosi na nadogradnju jedne etaže, te izmjenu ostalih uvjeta gradnje u svrhu preuređenja izgrađenog prostora, a sve sukladno Idejnom rješenju i uvjetima nadležnog konzervatorskog tijela. Osim građevine na k.č. 2670 k.o.Krk- grad, unutar obuhvata DPU »Galija« se nalaze dvije građevine, za koje će nakon stavljanja izvan snage DPU »Galija« vrijediti istovjetni uvjeti gradnje i ostali uvjeti koji su određeni Urbanističkim planom uređenja UPU-1 Krk za ostale građevine na području stare gradske jezgre Krk.

Ako se tijekom izrade planova pokaže potreba moguće su i neke druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka i izmjene i dopune UPU-1 Krk ali koje su vezane isključivo na omogućavanje realizacije zahvata iz prethodnog stavka ovog članka na k.č. 2670 k.o.Krk-grad. Ostali dijelovi Prostornog plana uređenja Grada Krka i UPU-1 Krk se ne mijenjaju.

Programska polazišta za stavljanje izvan snage DPU »Galija« na području obuhvata Plana sukladno Zakonu su:

- Prostorni plan uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/09, 28/11 i 23/ 15),

- UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/ 15-pročišćeni tekst, 11/17 i 12/17-pročišćeni tekst).

VI.POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA, IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA I STAVLJANJE IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, Izmjena i dopuna UPU-1 Krk kao i stavljanje izvan snage DPU »Galija« nije planirana izrada posebnih stručnih podloga.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, Izmjena i dopuna UPU-1 Krk kao i stavljanja izvan snage DPU »Galija« ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Izrađeno je »Idejno rješenje za izdavanje dodatnih posebnih uvjeta zaštite za nadogradnju i uređenje građevine u Krku, Frankopanska 38, k.č. 2670 k.o. Krk-grad« (izrađivač Ured ovlaštenog arhitekta: Tomislav Kukin, dipl.ing.arh.) kojim su određene izmjene urbanističkih uvjeta za predmetnu građevnu česticu, te je izrađena »Analiza Detaljnog plana uređenja »Galija« u Gradu Krku kojom su sagledane izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka, te UPU-1 Krk u kontekstu stavljanja DPU »Galija« izvan snage.

Za provedbu postupka stavljanja izvan snage DPU »Galija« nisu potrebna dodatna stručna rješenja niti stručne podloge.

Ukoliko se u postupku pokaže potreba, stručno rješenje za potrebe izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, Izmjena i dopuna UPU-1 Krk izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 24/ 08, 53/06 i 21/06), u suradnji s nositeljem izrade.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA, IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA I POSTUPKU STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 10.

U postupku Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i stavljanja izvan snage DPU »Galija« sudjelovat će sljedeća tijela i osobe određene posebnim propisima, od kojih će se tražit sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti:

1.PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

2.PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14

3.HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

4.HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, 51000 Rijeka, V. C. Emina 2

5.HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, 10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37

6.HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, 10000 Zagreb, Jurišićeva 13

7.HRVATSKE VODE ZAGREB, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

8.ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, 10000 Zagreb, Vlaška 106

9.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, 51000 Rijeka, Riva 10

10.MUP PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova PP Krk, Kralja Tomislava 10

11.MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

12.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, 51000 Rijeka, Užarska 12

13.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

14.JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, 51000 Rijeka, Splitska 2

15.JAVNA USTANOVA PRIRODA, 51000 Rijeka, Grivica 4

16.UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

17.UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU, 51000 Rijeka, Slogin kula 2/II

18.UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PGŽ, 51000 Rijeka, Adamićeva 10

19.UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I VEZE PGŽ, 51000 Rijeka,Slogin kula 2/IV

20.UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT PGŽ, 51000 Rijeka Slogin kula 2/I

21.UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO PGŽ, 51000 Rijeka, Slogin kula 2/I

22.URED DRŽAVNE UPRAVE U PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

23.SANITARNA INSPEKCIJA KRK, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

24.INSPEKTORAT RADA, MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA, Područni ured Rijeka, 51000 Rijeka, Lošinjska 16

25.TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRKA, Krk,Vela Placa 1

26.OPĆINA MALINSKA DUBAŠNICA, 51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22

27.OPĆINA DOBRINJ, 51514 Dobrinj, Dobrinj 103

28.OPĆINA PUNAT, 51521 Punat, Novi put 2

29.OPĆINA VRBNIK, 51516 Vrbnik, Trg Škuljica 7

30.GRAD CRES, 51557 Cres, Creskog statuta 15

31.OPĆINA LOPAR, 51281 Lopar, Lopar 289A.

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i provođenja postupka stavljanja izvan snage DPU »Galija« ukaže potreba, u postupak se mogu uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva odnosno očitovanja za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Krka, Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i provođenja postupka stavljanja izvan snage DPU »Galija« je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve i očitovanja u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

IX.ROKOVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA, IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA I STAVLJANJE IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 12.

Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Krka, Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i provođenja postupka stavljanja izvan snage DPU »Galija« utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I faza: izrada Nacrta Prijedloga - u roku 45 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku,

- II faza: izrada Prijedloga za javnu raspravu - u roku 10 dana od dana utvrđivanja Prijedloga za javnu raspravu zaključkom Gradonačelnika,

- III faza: javna rasprava sa javnim uvidom - 8 dana,

- IV faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi - 15 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi,

- V faza izrada Nacrta konačnog prijedloga - u roku 30 dana po završetku javne rasprave,

- VI faza: izrada Konačnog prijedloga - u roku 15 dana od dana utvrđivanja Konačnog prijedloga plana zaključkom Gradonačelnika,

- VII faza: dostavljanje završnih elaborata plana - u roku 15 dana od donošenja istih na Gradskom vijeću Grada Krka,

- VIII faza: izrada Elaborata Pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela UPU-1 Krk (4 kompleta) - u roku 30 dana od donošenja istih na Gradskom

vijeću Grada Krka.

U iskazane rokove nije uključeno vrijeme potrebno za dostavu mišljenja, zaključaka, odluka i slično od strane Grada Krka, investitora, te ostalih nadležnih tijela koji su sudionici u postupku vezanom na prihvaćanje pojedine faze rada.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade, investitora i stručnog izrađivača.

X.IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA, IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA I STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 13.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka osigurati će se iz sredstava proračuna Grada Krka, dok se za izradu Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i provođenja postupka stavljanja izvan snage DPU »Galija« sredstva neće osigurati iz sredstava proračuna Grada Krka već od strane privatnog investitora.

XI.ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/16-01/02

Ur.broj: 2142/01-01-18-19

Krk, 30. siječnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

 

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1045&mjesto=51500&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr