SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD KRK

7.

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 123/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA KRKA

Članak 1.

U članku 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/ 09 i 13/13) iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Član Vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Vijeća i njegovih radnih tijela.«

Članak 2.

U članku 76. stavak 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»Ako Gradonačelnik ne predloži proračun ili povuče prijedlog proračuna prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika i njegovog zamjenika.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti u roku koji omogućuje njegovu primjenu s 1. siječnjem godine za koju se donosi, Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika do 31. prosinca tekuće godine donosi odluku o privremenom financiranju u skladu s posebnim zakonom.«

Članak 3.

Članak 76. a mijenja se i glasi:

»Ako u tekućoj godini Gradsko vijeće ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspustiti Gradsko vijeće.

Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustiti Gradsko vijeće i razriješiti Gradonačelnika i njegovog zamjenika:

- ako nakon raspuštanja Gradskog vijeća iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka novoizabrano Gradsko vijeće ne donese proračun u roku od 90 dana od dana konstituiranja,

- ako Gradsko vijeće ne donese proračun predložen od strane novoizabranog gradonačelnika u roku propisanom člankom 69.a stavkom 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.«

Članak 4.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

-20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka i

-2/3 članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika u skladu s člankom 26.a ovoga Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu Krku.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika predložilo 2/3 članova Vijeća, odluku o raspisivanju referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Gradonačelnika.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora za gradonačelnika i njegovog zamjenika, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od dana ranije održanog referenduma.

Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka.

U slučaju kada je Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestao opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 5.

Iza članka 89. dodaje se novi članak 89.a koji glasi:

»Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika predložilo 2/3 članova Vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Gradonačelnika Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom svih članova Gradskog vijeća.«

Članak 6.

U cijelom tekstu Poslovnika riječi: »nadležni Upravni odjel« zamjenjuju se riječima »Jedinstveni upravni odjel« u odgovarajućem padežu i broju.

Članak 7.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.

Članak 8.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-02/18-01/01

Ur.broj: 2142/01-01-18-3

Krk, 30. siječnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1045&mjesto=51500&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr