SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.
GRAD KRK

2.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija održanoj 15. siječnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu
novorođenog djeteta

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, visina novčane pomoći i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), kao jedne od mjera pronatalitetne politike Grada Krka.

Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti roditelji koji su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prebivalištem na području Grada Krka od najmanje godine dana prije rođenja djeteta.

Novčanu pomoć može ostvariti i obitelj u kojoj samo jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Krka, a zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovog članka.

Roditelji novorođenog djeteta mogu od Grada Krka ostvariti novčanu pomoć ukoliko jedan roditelj ima stalno mjesto prebivališta u drugoj općini, gradu, državi uz predočenje dokaza da to isto pravo nije ostvario u mjestu stalnog prebivališta (potvrda nadležne institucije).

Članak 3.

Visina novčane pomoći iz članka 2. Ove Odluke iznosi:

- za prvo rođeno dijete 3.000,00 kuna

- za drugo rođeno dijete 4.500,00 kuna

- za treće rođeno dijete 6.000,00 kuna.

Ako obitelj ima više od troje djece naknada se povećava za svako sljedeće novorođeno dijete 3.000,00 kuna.

Iznos novčane pomoći ovisi o broju djece roditelja koja žive u zajedničkom kućanstvu, te roditelja djece kojima su djeca na temelju pravomoćne presude o razvodu braka, dodijeljena na skrb i brigu.

 

Članak 4.

Pravo na isplatu novčane pomoći iz članka 2. ove Odluke ostvaruju roditelji uz obvezu podnošenja pisanog zahtjeva kojem treba priložiti:

-presliku uvjerenja o prebivalištu za roditelje i novorođeno dijete,

-presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili presliku domovnice za novorođeno dijete i za ostalu djecu, ako se ne radi o prvorođenom djetetu,

-presliku osobne iskaznice roditelja.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za društvene djelatnosti u roku od tri mjeseca od dana rođenja djeteta.

Članak 5.

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Krka na poziciji: 1266 (Oprema za novorođenčad).

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/11 i 28/14).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 551-08/18-01/01

URBROJ: 2142/01-02/1-18-3

Krk, 15. siječnja 2018.

G R A D K R K

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1043&mjesto=51500&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr