SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD KRK

70.

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 6. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 37/16 i 47/16) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradonačelnik Grada Krka, 20. studenoga 2017. godine, donio je

ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Grada Krka (u daljnjem tekstu: Stožer) te imenuju njegovi članovi.

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 3.

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Krka imenuju se:

1.Čedomir Miler, zamjenik gradonačelnika - za načelnika Stožera,

2.Dinko Petrov, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka - za zamjenika načelnika Stožera,

3.Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka - član,

4.Dejan Hriljac, načelnik PP Krk Policijske uprave Primorsko - goranske - član,

5.Lenjinka Juričić-Mamilović, voditeljica Odjela za preventivu i planiranje PUZS Rijeka - članica,

6.Goran Lajnert, ravnatelj Županijske lučke uprave Krk - član,

7.Josip Mrakovčić, član Gradskog vijeća i predstavnik GP Krk d.d. Krk - član,

8.Marijana Jakominić, ravnateljica Gradske organizacije Crvenog križa Krk- članica,

9.Ivan Jurešić, pomoćnik direktora Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk - član,

10.Dr. Žarko Šunjić, spec. fiz. med. i reh., Privatne ordinacije u Krku - član.

Članak 4.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik Stožera.

Prijedlog za sazivanje sjednice Stožera može dati svaki član Stožera, a načelnik Stožera donosi konačnu odluku o sazivanju.

Nalog za sazivanje sjednice Stožera može dati i Gradonačelnik Grada Krka.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.

Članak 5.

Stožer donosi Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Krka.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Odsjek za gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/13 i 23/15).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 810-03/17-01/03

URBROJ: 2142/01-02/1-17-4

Krk, 20. studenoga 2017.

GRAD KRK

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=51500&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr