SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD KRK

66.

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15.), a u skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka, KLASA: 810-03/15-01/06, URBROJ:2142/ 01-01-16-33 od 18. listopada 2016. godine i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14),te suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, KLASA:810-03/17-01/01, URBROJ: 543-12-01-17- 2, od 23. studenoga 2017. godine, Gradsko Vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. studenoga 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Grada Krka

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Krka s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke određuju se kako slijedi:

1. VECLA d.o.o. Krk

2. PONIKVE VODA d.o.o. Krk

3. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Krk

4. GP KRK d.d. Krk

5. HOTEL KORALJ ROMANTIK, Krk

6. HOTEL DRAŽICA, Krk

7. HOTEL BOR, Krk

8. TRGOVINA KRK d.d. Krk

9. SUPER KONZUM Krk

10. LD »OREBICA«

11. LD »ŠLJUKA«

12. RADIO OTOK KRK.

Članak 3.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Krka su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Krka.

Članak 4.

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostavljaju se izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Krka.

Pravne osobe iz članka 2. točke 1. do 4. ove Odluke, obavljaju poslove zaštite i spašavanja kao redovnu djelatnost i djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Grada Krka.

Pravne osobe iz članka 2. točke 5. do 12. ove Odluke, izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju postupci i način realizacije operativnih zadaća.

Članak 5.

Na temelju dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Krka u svojim operativnim planovima planirati će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Krka(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj9/15).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 810-03/17-01/04

URBROJj:2142/01-01-17-6

Krk, 30. studenoga 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=51500&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr