SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD KRK

65.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60,01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/ 08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16) i članka 40. Statuta Grada Krka »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. studenoga 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa
za razvoj otoka Krka »Gradnja nerazvrstane
ceste Mali Kartec u gradu Krku«

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se projekt »Gradnja nerazvrstane ceste Mali Kartec u gradu Krku« kao kapitalni projekt Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka i koji će se financirati korištenjem sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji ministarstva nadležnog za otoke temeljem članka 45. stavka 9. točke f) Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.775.777,50 kn.

Grad Krk će dio sredstava u iznosu od 1.263.320,25 kn za realizaciju kapitalnog projekta iz članka 1. ove Odluke osigurati iz sredstava poreza na dohodak izdvojenih na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koja je namijenjena za pomoći za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 404-01/17-01/05

URBROJ:2142/01-01-17-3

Krk, 30. studenoga 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik:
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=51500&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr