SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
GRAD KRK

59.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 28/09, 41/09, 13/13 i 20/ 14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje
Dodatka 2. Sporazumu o izradi baze prostornih
i neprostornih podataka otoka Krka

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Krka daje prethodnu suglasnost - prihvaća prijedlog Dodatak 2. Sporazumu o izrade baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka koji čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 2.

Sklapanjem Dodatka 2. Sporazumu iz članka 1. ove Odluke, Grad Krk preuzima obvezu sufinanciranja projekta u 2017. godini u iznosu od 721.370,20 kn.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Krka da na temelju ove Odluke zaključi Dodatak 2. Sporazumu o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 404-01/17-01/04

URBROJ:2142/01-01-17-3

Krk, 27. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1028&mjesto=51500&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr