SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
GRAD KRK

56.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60,01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/ 08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka

Članak 1.

U Odluci o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/15 i 29/15) u članku 3. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»Za projekt »Izrada baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka, preostali iznos od 2.529.781,20 kn u tri proračunske godine i to na sljedeći način:

- Za 2015. godinu: 835.170,00 kn,

- Za 2016. godinu: 973.241,00 kn i

- Za 2017. godinu 721.370,20 kn.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 404-01/17-01/01

URBROJ:2142/01-01-17-3

Krk, 27. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1028&mjesto=51500&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr