SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
GRAD KRK

51.

Na temelju članaka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17), te odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 23/05) - dalje u tekstu: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Plana.

Članak 2.

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana, razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana, obuhvat Izmjena i dopuna Plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana, ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana, rokovi za izradu te izvori financiranja Izmjena i dopuna Plana.

II.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine PGŽ« broj 7/07, 41/ 09, 28/11 i 23/15), Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine PGŽ« broj 30/13, 40/14, 2/15-pročišćeni tekst, 11/17 i 12/17-pročišćeni tekst) te posebnih zakona i propisa.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

II.RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupit će se isključivo zbog izmjene uvjeta gradnje i uređenja za građevnu česticu D-5 određenih Detaljnim planom uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku. Izmjena i dopuna Plana pokreće se na inicijativu vlasnika čestice, Valamar Riviere d.d. Poreč, a u svrhu realizacije gradnje/rekonstrukcije građevina na predmetnoj građevnoj čestici, uređenja građevne čestice, kao i ostalih zahtjeva vlasnika, a sve u skladu s planovima šireg područja.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 7. ove Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 23/05) u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, u grafičkom dijelu plana te u Obrazloženju plana.

IV.SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU
IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Zona obuhvata plana nalazi se unutar građevinskog područja naselja Krk - na području omeđenom gradskim ulicama: Ulicom Stjepana Radića, Ulicom Slavka Nikolića te Vršanskom ulicom.

Prostor unutar obuhvata Plana je uglavnom izgrađen. Nalazi se na blagoj padini sjeverno od stare gradske jezgre. Topografski strukturiran u terasastim platoima antropomorfne tvorbe, gotovo je usklađen s vlasničkom podjelom zemljišta.

Prilikom izrade i donošenja važećeg Plana nije planirana izgradnja nove prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže te su postojeće građevine imale priključke na prometnu, vodoopskrbnu, elektroopskrbnu i telekomunikacijsku mjesnu mrežu.

Izrada Izmjena i dopuna Plana rezultat je kontinuiranog procesa planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru.

U cilju gospodarskog razvoja nužno je neprestano i nanovo sagledavati sveukupni prostor, radi zadovoljavanja raznolikih potreba i stvaranja preduvjeta za razvoj gospodarskih djelatnosti.

Obzirom na protek dugogodišnjeg vremenskog razdoblja od donošenja Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku (važeći plan je donesen 2005.godine), uvjeti gradnje kao i ostali uvjeti koji su određeni za građevnu česticu D-5 ne zadovoljavaju današnje potrebe vlasnika. S obzirom da planovi višeg reda omogućuju fleksibilnije uvjete, ostvarena je pretpostavka za njihovu izmjenu.

V.CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Cilj izrade Izmjena i dopuna Plana je stvaranje prostorno - planskih preduvjeta za gradnju/rekonstrukciju građevina na građevnoj čestici D-5, te uređenje građevne čestice do uvjeta određenih planovima šireg područja.

Izmjenama i dopunama Plana dopuštaju se i ostale izmjene Plana koje su neophodne za utvrđivanje uvjeta iz prethodnog stavka na čestici D-5, dok se ostale formirane građevne čestice i ostali dijelovi Plana ne mijenjaju.

VI.POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada posebnih stručnih podloga.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VII.NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 24/08), u suradnji s nositeljem izrade.

VIII.POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANOVA

Članak 10.

Obzirom na utvrđene ciljeve i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana, u postupku izrade Izmjena i dopuna Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

1.Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

2. Ponikve eko otok Krk d.o.o., Krk, Vršanska 14

3.HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

4.HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, 51000 Rijeka, V. C. Emina 2

5.HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, 10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37

6.HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

7.HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, 10000 Zagreb, Jurišićeva 13

8.Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, 10000 Zagreb, Vlaška 106

9.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, 51000 Rijeka, Riva 10

10.MUP PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova PP Krk, Kralja Tomislava 10

11.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

12.Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

13.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, 51000 Rijeka, Užarska 12

14.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 14, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije

15.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

16.Državna uprava za vode, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

17.Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

18.Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

19.Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, 51000 Rijeka, Slogin kula 2/II

20.Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, 51000 Rijeka, Adamićeva 10

21.Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze PGŽ, 51000 Rijeka Slogin kula 2/IV

22.Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport PGŽ, 51000 Rijeka Slogin kula 2/I

23.Upravni odjel za zdravstvo PGŽ, 51000 Rijeka, Slogin kula 2/I

24.Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

25.Sanitarna inspekcija Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

26.Inspektorat rada, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Područni ured Rijeka, 51000 Rijeka, Lošinjska 16,

27.Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Ulica Nikole Tesle 9.

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana je 8 dana od dana dostave ove Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

IX.ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
PLANA

Članak 12.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

-I faza: izrada Nacrta Prijedloga plana - u roku 20
dana po isteku roka za očitovanja

na Odluku o izradi Izmjene i dopune Plana,

-II faza: izrada Prijedloga plana za javnu raspravu - u roku 5 dana od zaključka Gradonačelnika o utvrđivanje Prijedloga plana

-III faza: javna rasprava sa javnim uvidom u
Prijedlog Izmjena i dopuna Plana - 8 dana,

-IV faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga plana - u roku 15 dana po završetku javne rasprave,

-IV faza: izrada Konačnog prijedloga plana - u roku 5 dana od zaključka Gradonačelnika o
utvrđivanju Konačnog prijedloga plana,

-V faza: dostavljanje završnih elaborata plana - u
roku 15 dana od donošenja istih na
Gradskom vijeću Grada Krka.

U iskazane rokove nije uključeno vrijeme potrebno za dostavu mišljenja, zaključaka, odluka i slično od strane Grada Krka, investitora i ostalih nadležnih tijela koji su sudionici u postupku izrade Plana, a vezano na prihvaćanje svake pojedine faze rada.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade, stručnog izrađivača i investitora.

X.IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Na temelju odredbi članka 168. Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana neće se osigurati iz sredstava proračuna Grada Krka već od strane Valamar Riviere d.d.Poreč.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/17-01/02

Ur.broj:2142/01-01-17-17

Krk, 27 rujna .2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1028&mjesto=51500&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr