SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
GRAD KRK

50.

Na temelju članaka 86., i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17), te odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29«
na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/15-pročišćeni tekst, 11/17 i 12/17-pročišćeni tekst) - dalje u tekstu: Izmjene i dopune UPU-1 Krk, i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/07, 9/12, 40/14, 2/15-pročišćeni tekst, 19/16 i 12/17-pročišćeni tekst)- dalje u tekstu: stavljanja izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29«.

Članak 2.

Odlukom o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (dalje u tekstu: Odluka o izradi), utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja i stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja, razlozi za donošenje Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja i stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja, obuhvat Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja i stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja i obuhvatu Detaljnog plana uređenja, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja i stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja i postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja, rokovi za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja i stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja te izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja i stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja.

I.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG
PLANA UREĐENJA I PROVOĐENJE
POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE
DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 3.

Izmjene i dopune UPU-1 Krk izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04, 9/ 11), Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/09, 28/ 11 i 23/15), te posebnih zakona i propisa.

Člankom 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) je utvrđeno da se odredbe Zakona kojima je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju na njihovo zasebno stavljanje izvan snage te će se u skladu s tim provesti postupak stavljanja izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29«.

Postupak izrade Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i stavljanja izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29« započinje donošenjem Odluke o izradi sukladno članku 86. Zakona, dok je sadržaj Odluke o izradi određen člankom 89. Zakona.

Nakon provedenog postupka i ishođenja zakonom propisanih suglasnosti, Odluku o donošenju plana i Odluku o stavljanju plana izvan snage donosi Gradsko vijeće sukladno članku 109. Zakona.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i provođenja postupka stavljanja izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29« je Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

II.RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA I
STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.

Detaljnim planom uređenja se utvrđuju uvjeti za uređenje naselja, određuje se svrhovito korištenje i namjena zemljišta, oblikovanje, izgradnja i obnova građevina i površina, zaštita okoliša, zaštita kulturne i prirodne baštine unutar područja obuhvata Plana, te razina i način izgradnje komunalne i prometne infrastrukture.

Nakon donošenja DPU dijela poslovne »Zona 29« i njegovih Izmjena i dopuna, te nakon donošenja UPU-1 Krk i njegovih Izmjena i dopuna izrađen je projekt »Varijantnog idejnog rješenja raskrižja između prometnica planskih oznaka U-3.3, U-3, U-6, IS-2 (Ž 5106) i buduće ceste prema Lunti u Krku« (Izrađivač: Građevno projektni zavod-GPZ d.d., Rijeka lipanj 2017.g.) koji redefinira prometno rješenje kružnog toka između prometnica planskih oznaka U-3.3, U-3, U-6, IS-2 (Ž 5106) i buduće ceste prema Lunti u Krku sa priključnim prometnicama (usvojena varijanta br. 3). S obzirom da UPU-1 Krk omogućuje realizaciju svih zahvata unutar obuhvata DPU dijela poslovne »Zone 29« koji su omogućeni Detaljnim planom uređenja, pokazalo se nepotrebnim da su za predmetno područje na snazi oba plana. Obzirom da je potrebno redefinirati rješenje kružnog toka u oba Plana, a da je već Urbanističkim planom uređenja na dovoljno detaljnoj razini određen sustav prometa i komunalne infrastrukture kao i ostalih uvjeta gradnje za predmetno područje, utvrđeno je da je jednostavnije rješenje ugraditi novo prometno rješenje kružnog toka sa pripadajućim izmjenama u UPU-1 Krk, a DPU dijela poslovne »Zone 29« staviti izvan snage. Tome pridonosi i činjenica da je Zakonom o prostornom uređenju ukinuta kategorija detaljnih planova uređenja.

III.OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA I STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 7. ove Odluke, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/15-pročišćeni tekst, 11/17 i 12/17-pročišćeni tekst), u tekstualnom dijela - Odredbama za provođenje, u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

DPU dijela poslovne »Zone 29« stavlja se izvan snage u cjelokupnom obuhvatu koji je određen važećim Detaljnim planom uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 37/07, 9/12, 40/14, 2/15-pročišćeni tekst, 19/16 i 12/17-pročišćeni tekst) odnosno Urbanističkim planom uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/15- pročišćeni tekst, 11/17 i 12/17- pročišćeni tekst).

IV.SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG
PLANA UREĐENJA I OBUHVATU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 6.

Područje DPU dijela poslovne »Zone 29« dio je cjeline gospodarske zone naselja Krk koja je locirana na perifernom, sjevernom dijelu građevinskog područja naselja Krk. Područje je pretežito izgrađeno, a izgradnja je pretežito poslovnog karaktera. U proteklom razdoblju izgrađeni su glavni prometni pravci za područje plana, a u postupku parcelacije i rješavanja su još neke prometnice. Od donošenja osnovnog DPU-a 2007. godine, uz rekonstruirane objekte i izgradnju nešto manjih objekata izgrađena su tri velika trgovačka centra.

Postojeće prometno rješenje na županijskoj cesti Ž 5016 ne rješava na kvalitetan način prometnu situaciju i protočnost vozila, te je potrebno rekonstruirati današnje raskrižje i zamijeniti ga kružnim tokom kako bi se poboljšala prometna situacija. Izgradnjom novog kružnog toka i planiranjem južnog privoza osigurat će se kvalitetan spoj buduće ceste prema Lunti u Krku (tzv. »Zapadna gradska obilaznica«) u mrežu postojećih prometnica.

U postupku koji je prethodio izrađena su tri varijantna rješenja (izrađivač GPZ d.d.) te se na temelju odabrane najpovoljnjije varijante (varijanta 3) mijenja prostorno planska dokumentacija kako bi se stvorili preduvjeti za realizaciju zahvata. Izrada Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i stavljanje izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29« rezultat je kontinuiranog procesa planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Cilj izrade Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i stavljanja izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29« je stvaranje prostorno - planskih preduvjeta za redefiniranje prometnog rješenja u smislu korekcije kružnog toka na županijskoj cesti Ž 5016 između prometnica planskih oznaka U- 3.3, U-3, U-6, IS-2 (Ž 5106) i buduće ceste prema Lunti u Krku sa pripadajućim priključnim cestama, a sve prema projektu »Varijantnog idejnog rješenja raskrižja između prometnica planskih oznaka U-3.3, U-3, U-6, IS-2 (Ž 5106) i buduće ceste prema Lunti u Krku« (Izrađivač: Građevno projektni zavod-GPZ d.d., Rijeka, lipanj 2017.g.). .

Moguće su druge izmjene UPU-1 Krk ali koje su vezane isključivo na omogućavanje realizacije navedenog prometnog rješenja i u skladu su s Prostornim planom uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/09, 28/11 i 23/15) koji je ujedno i pro gramsko polazište za izmjene UPU-1 Krk. Ostali dijelovi UPU-1 Krk se ne mijenjaju.

Programska polazišta za stavljanje izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29« na području obuhvata Plana sukladno Zakonu su:

-Prostorni plan uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/ 09, 28/11 i 23/15),

-UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/ 14, 2/15- pročišćeni tekst, 11/17 i 12/17- pročišćeni tekst).

VI.POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA
KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA
SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU
IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG
PLANA UREĐENJA I STAVLJANJE IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna UPU-1 Krk kao i stavljanje izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29« nije planirana izrada posebnih stručnih podloga.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna UPU-1 Krk kao i stavljanja izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29« ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VII.NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA

Članak 9.

Izrađen je projekt »Varijantnog idejnog rješenja raskrižja između prometnica planskih oznaka U-3.3, U-3, U-6, IS-2 (Ž 5106) i buduće ceste prema Lunti u Krku« (Izrađivač: Građevno projektni zavod-GPZ d.d., Rijeka lipanj 2017.g.) koji redefinira prometno rješenje kružnog toka između prometnica planskih oznaka U-3.3, U-3, U-6, IS-2 (Ž 5106) i buduće ceste prema Lunti u Krku sa priključnim prometnicama (usvojena varijanta br. 3).

Za provedbu postupka stavljanja izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29« nisu potrebna dodatna stručna rješenja niti stručne podloge.

Ukoliko se u postupku pokaže potreba stručno rješenje za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-1 Krk izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 24/ 08, 53/06 i 21/06), u suradnji s nositeljem izrade.

VIII.POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA I POSTUPKU STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 10.

U postupku Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i stavljanja izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29« sudjelovat će sljedeća tijela i osobe određene posebnim propisima, od kojih će se tražit sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti:

1.PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14

2.PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14

3.HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

4.HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, 51000 Rijeka, V. C. Emina 2

5.HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, 10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37

6.HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

7.HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, 10000 Zagreb, Jurišićeva 13

8.HRVATSKE VODE ZAGREB, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko- istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

9.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, 51000 Rijeka, Ulica Nikole Tesle 9

10.ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, 10000Zagreb, Vlaška 106

11.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, 51000 Rijeka, Riva 10

12.MUP PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova PP Krk, Kralja Tomislava 10

13.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

14.MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

15.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,51000 Rijeka, Užarska 12

16.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

17.18. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, 51000 Rijeka, Splitska 2

18.DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

19.JAVNA USTANOVA PRIRODA, 51000 Rijeka, Grivica 4

20.UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

21.UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU, 51000 Rijeka, Slogin kula 2/II

22.UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PGŽ, 51000 Rijeka, Adamićeva 10

23.24. UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I VEZE PGŽ, 51000 Rijeka,Slogin kula 2/IV

24.25. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT PGŽ, 51000 Rijeka Slogin kula 2/I

25.UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO PGŽ, 51000 Rijeka, Slogin kula 2/I

26.URED DRŽAVNE UPRAVE U PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

27.SANITARNA INSPEKCIJA KRK, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

28.INSPEKTORAT RADA, MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA, Područni ured Rijeka, 51000 Rijeka, Lošinjska 16

29.TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRKA, Krk,Vela Placa 1.

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i provođenja postupka stavljanja izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29« ukaže potreba, u postupak se mogu uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva odnosno očitovanja za izradu Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i postupak stavljanja izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29« je 8 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve i očitovanja u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

IX.ROKOVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA I STAVLJANJE IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 12.

Za izradu Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i za stavljanje izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29« utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I faza: izrada Nacrta Prijedloga - u roku 25 dana
po isteku roka za očitovanja na Odluku,

- II faza: izrada Prijedloga za javnu raspravu - u roku
5 dana od dana utvrđivanja Prijedloga za
javnu raspravu zaključkom
Gradonačelnika,

- III faza: javna rasprava sa javnim uvidom - 8 dana,

- IV faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta
konačnog prijedloga - u roku 15 dana po
završetku javne rasprave,

- V faza: izrada Konačnog prijedloga - u roku 10
dana od dana utvrđivanja Konačnog
prijedloga plana zaključkom
Gradonačelnika,

- VI faza: dostavljanje završnih elaborata plana - u
roku 15 dana od donošenja istih na
Gradskom vijeću Grada Krka .

- VII faza: izrada Elaborata Pročišćenog teksta
odredbi za provedbu i grafičkog dijela
UPU-1 Krk (4 kompleta) - u roku 30 dana
od donošenja istih na Gradskom vijeću
Grada Krka

U iskazane rokove nije uključeno vrijeme potrebno za dostavu mišljenja, zaključaka, odluka i slično od strane Grada Krka, te ostalih nadležnih tijela koji su sudionici u postupku vezanom na prihvaćanje pojedine faze rada.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i stručnog izrađivača.

X.IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA I STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 13.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i stavljanje izvan snage DPU dijela poslovne »Zone 29« osigurati će se iz sredstava proračuna Grada Krka.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/17-01/04

Ur.broj:2142/01-01-17-12

Krk, 27. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1028&mjesto=51500&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr