SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
GRAD KRK

46.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/ 15), članka 17., 18., 19. i 20. Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/04, 10/08, 21/10 i 13/12), članka 2. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 29/09, 41/09, 13/13 i 20/14), gradonačelnik Grada Krka, 18. rujna 2017. godine, donio je

ODLUKU
o privremenom javnom parkiralištu
s naplatom - CENTAR

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se privremeno javno parkiralište CENTAR koje uključuje Ulicu Šetalište sv. Bernardina od benzinske pumpe, Trg bana J. Jelačića i dio Ulice Stjepana Radića od Malog parka do skretanja za parkiralište robne kuće - cca 100 parkirnih mjesta (u daljnjem tekstu: privremeno javno parkiralište), organizacija, način korištenja i način naplate, te nadzor nad parkiranjem vozila na privremenom javnom parkiralištu s naplatom na području grada Krka.

Privremeno javno parkiralište s naplatom iz stavka 1. ovog članka smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za parkiranje vozila tijekom razdoblja od 1. listopada 2017. do 31. svibnja 2018. godine i to od ponedjeljka do subote, u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Grafički prikaz parkirališta iz stavka 1. ovoga članka čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 2.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, održavanje i čišćenje, nadzor te druge poslove na privremenom javnom parkiralištu iz članka 1. ove Odluke obavlja organizator parkiranja - gradska komunalna tvrtka Vecla d.o.o. Krk (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja) na temelju ugovora o povjeravanju poslova organizacije i naplate parkiranja na privremenim javnim površinama.

Članak 3.

Parkiranjem vozila na privremenom javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno vlasnik vozila (u daljnjem tekstu: korisnik parkirališta) sklapa s Organizatorom parkiranja Ugovor o korištenju parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirne karte prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju parkirališta s naplatom propisanih ovim Odlukom.

Ugovorom o parkiranju iz stavka 1. ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 4.

Za korištenje privremenog javnog parkirališta korisnik parkirališta mora imati parkirnu kartu.

Parkirne karte za korištenje privremenog parkirališta su:

-jednosatna ili višesatna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta),

-povlaštena parkirna karta,

-mjesečna parkirna karta,

-dnevna karta s nalogom,

Prihod od karata iz ovog članka prihod je Organizatora parkiranja.

Članak 5.

Naplata parkiranja na privremenom javnom parkiralištu obavlja se od ponedjeljka do subote u razdoblju od 1. listopada 2017. do 31. svibnja 2018. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Visina naknade za parkiranje osobnih vozila na privremenom javnom parkiralištu je 3,00 kn po satu.

Visina mjesečne karte iznosi 200,00 kn.

Visina naknade za parkiranje vozila korisniku koji ne posjeduje parkirnu kartu određuje se u iznosu od 21,00 kn dnevno (dnevna parkirna karta).

U visinu naknada za parkiranje iz stavka 2., 3. i 4. ovog članka uključen je i porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Uplata naknade za parkiranje na privremenom javnom parkiralištu može se izvršiti na parkirnom automatu, na blagajni i prodajnim mjestima Organizatora parkiranja, odnosno od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.

Kupnja na automatu pretpostavlja istovremeno preuzimanje i plaćanje parkirne karte putem parkirnog automata. Dobivena karta stavlja se na vidljivo mjesto iza vjetrobranskog stakla parkiranog vozila. Ispis na karti mora biti vidljiv kontroloru parkiranja.

Dnevna karta s nalogom vrijedi za javna parkirališta i to od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja do istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Naplata dnevne karte putem naloga podrazumijeva preuzimanje karte neposredno na javnom parkiralištu i njezino plaćanje putem žiroračuna Organizatora parkiranja ili naplatom na blagajni Organizatora parkiranja.

Članak 7.

Satna parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog, odnosno plaćenog vremena.

Satna karta sadrži sljedeće podatke:

- ime Grada Krka te ime i adresa Organizatora parkiranja koji obavlja naplatu,

- serijski, odnosno redni broj parkirne karte,

- datum izdavanja,

- drugi podaci kojima se obilježava vrijeme korištenja parkirališta i cijena.

Kupljena karta vrijedi za privremeno parkiralište iz članka 1. ove Odluke.

Članak 8.

Korisnik parkirališta čini povredu ove Odluke ako:

a)ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila, u roku od 15 minuta od dolaska na parkiralište,

b) nema valjanu mjesečnu ili sezonsku parkirnu kartu,

c) ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

d)prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 15 minuta,

e) koristi parkiralište bez parkirne karte.

Kontrolu parkiranja vozila na parkiralištu pod naplatom obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Ako Korisnik parkirališta postupi suprotno stavku 1. ovoga članka smatra se da je pristao preuzeti dnevnu kartu koju mu je osoba koju ovlasti Organizator parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja.

Članak 9.

Dostavljenu dnevnu kartu i nalog na način utvrđen u stavku 3. članka 8. ove Odluke smatra se uredno dostavom, a svako kasnije oštećenje ili uništenje istih nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Ako korisnik parkirališta s naplatom ne postupi sukladno stavku 1. ovog članka, Organizator parkiranja protiv njega će pokrenuti ovršni postupak.

Članak 10.

Povlaštenu parkirnu kartu izdaje Organizator parkiranja.

Povlaštena parkirna karta može se kupiti na blagajni odnosno prodajnim mjestima Organizatora parkiranja.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ostvaruju isključivo fizičke osobe s prebivalištem u staroj gradskoj jezgri kojima je predmetno parkiralište, u pravilu, najbliže adresi stanovanja.

Cijena povlaštene parkirne karte je 300,00 kn, u koju je ukjučen i porez na dodanu vrijednost ( za razdoblje 1.10.2017. do 31.05.2018.).

Članak 11.

Mjesečna ili sezonska povlaštena parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana. Mjesečna povlaštena parkirna karta važeća je za tekući mjesec za koji je izdana.

Mjesečna ili sezonska povlaštena parkirna karta može se izdati u obliku tiskanice, iskaznice ili naljepnice, odnosno ona je zapis u sustavu. Mjesečna ili sezonska povlaštena parkirna karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već vozilo s takvom kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na parkiralištima iz članka 2. ove Odluke.

Organizator parkiranja dužan je voditi evidenciju mjesečnih i sezonskih karata i podnositi godišnje izvješće o broju izdanih karata Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za komunalno gospodarstvo.

Članak 12.

Korisnik privremenog javnog parkirališta s naplatom koji podliježe obvezi plaćanja parkirne karte smatra se vlasnik ili korisnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 13.

Ovlaštene osobe Organizatora parkiranja koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa i registracijske oznake vozila, te ispisivanje dnevne karte i naloga.

Članak 14.

Vozila liječničkog i medicinskog osoblja za vrijeme kućnog posjeta i kućne njege ne plaćaju parkiranje kao ni ostala vozila javnih službi (policija, vatrogasci, hitna pomoć i sl.).

Osobe sa invaliditetom koje su rješenjem nadležnog državnog tijela ostvarili pravo na znak pristupačnosti, mogu besplatno parkirati na privremenom javnom parkiralištu iz članka 1. ove Odluke.

Članak 15.

Nadzor nad parkiranjem vozila na privremenom javnom parkiralištu obavljaju ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.

Nadzor nad radom Organizatora parkiranja vrši Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo, prometni redar te je dužan do kraja lipnja 2018. godine podnijeti Gradonačelniku izvješće o obavljenom nadzoru.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/17-01/09

Ur. broj: 2142/01-02/1-17-3

Krk, 18. rujna 2017

GRAD KRK

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1027&mjesto=51500&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr