SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
GRAD KRK

31.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunuNarodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici odrržanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduživanje
TD Vecla d.o.o. Krk kod Zagrebačke banke d.d.

Članak 1.

Daje se suglasnost TD Vecla d.o.o. Krk za zaduživanje putem dugoročnog kunskog kredita kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 5.200.000,00 kn, uvećan za pripadajuću kamatu, naknade i troškove, a radi financiranja projekta: rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dunat, pod sljedećim uvjetima:

 

                                                *Tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

TD Vecla d.o.o. Krk dužna je Gradu Krku odmah po sklapanju dostaviti Ugovor o kreditu kako bi Grad u roku od 8 dana mogao isti dostaviti Ministarstvu financija.

TD Vecla d.o.o. Krk dužna je dostavljati Gradu kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku 5 dana po proteku kvartala.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 403-02/17-01/04

URBROJ: 2142/01-01-17-4

Krk, 11. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1020&mjesto=51500&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr